BLOGY: Mozog a jeho „bugy“

Mo­zog je naj­kom­plexnej­ší or­gán náš­ho te­la. Ok­rem ria­de­nia je­ho ži­vot­ných fun­kcií, po­hy­bu a ďal­ších čin­nos­tí spros­tred­ko­vá­va pros­tred­níc­tvom zmys­lo­vých or­gá­nov aj kon­takt me­dzi vnú­tor­ným ve­do­mím a von­kaj­ším oko­li­tým sve­tom. Na­priek to­mu, že je to náš naj­do­ko­na­lej­ší „or­gán", má via­ce­ro „bu­gov", kto­ré sa da­jú vy­užiť či zneu­žiť na rôz­ne úče­ly.

Asi naj­zná­mej­šie a naj­ne­vin­nej­šie sú rôz­ne gra­fic­ké op­tic­ké ilú­zie. Prík­lad čier­no­bie­le­ho ne­ga­tí­vu portré­tu že­ny je nao­zaj za­ují­ma­vý. Sta­čí sa na pár se­kúnd sús­tre­de­ne za­po­ze­rať na 3 fa­reb­né bod­ky RGB na no­se a nás­led­ne pre­niesť poh­ľad na bie­lu ste­nu, kde sa vám zra­zu zja­ví pl­no­fa­reb­ný po­zi­tív portré­tu. Pri pr­vej skú­se­nos­ti s tou­to „ki­no­fil­mo­vou bio­pre­mie­tač­kou" vám ro­zum zos­tá­va stáť, ako to je mož­né.


Zná­my je aj hoaxový „bug" mod­rých či bie­lych sva­dob­ných šiat, kto­rý sa ší­ril inter­ne­tom pred pár me­siac­mi. Há­da­te sa s ka­ma­rá­tom ved­ľa vás, ako mô­že vi­dieť ša­ty na tom is­tom mo­ni­to­re ako bie­le, keď vy ich vi­dí­te ako evi­den­tne tma­vo­mod­ré. Po­dob­ných prík­la­dov je ha­ba­dej.

Prin­cíp „ok­la­ma­nia" moz­gu pred­kla­da­ním vne­mov si­mu­lo­va­né­ho sve­ta vy­uží­va­jú všet­ky tech­no­ló­gie vir­tuál­nej reali­ty (VR). Hel­my či oku­lia­re s maximál­nym roz­lí­še­ním a mi­ni­mál­nym ones­ko­re­ním ob­ra­zu dis­ple­ja pri po­hy­be hla­vy v pries­to­re, dopl­ne­né o ru­ka­vi­ce či ce­lé ob­le­če­nie so spät­nou väz­bou, napr. vib­rač­nou, do­ká­žu vy­vo­lať do­jem, že sa po­hy­bu­je­te v úpl­ne inom pros­tre­dí a ob­jek­tov sa sku­toč­ne do­tý­ka­te. Aj keď bu­de op­tic­ká, hma­to­vá ale­bo po­hy­bo­vá si­mu­lá­cia aká­koľ­vek do­ko­na­lá, mo­zog bu­de stá­le ve­dieť, že ide o si­mu­lá­ciu, a ne­dá sa úpl­ne ok­la­mať. Vte­dy pri­chá­dza­jú na rad psy­choak­tív­ne lát­ky, kto­ré do­ká­žu ov­plyv­niť ve­do­mie na hl­bších úrov­niach, pot­la­čiť pre­po­je­nie s reál­nym oko­li­tým sve­tom a vnú­tiť moz­gu pod­ľa pot­re­by úpl­ne iné po­ci­ty, my­šlien­ky či pred­sta­vy. Niek­to­ré psy­choak­tív­ne lie­ky napr. skres­ľu­jú u ľu­dí zmy­sel pre čas. Exis­tu­jú ini­cia­tí­vy, kto­ré chcú tie­to lie­ky vy­užiť na väz­ňoch, kto­rí sa do­pus­ti­li zá­važ­ných tres­tných či­nov. Sna­hou je prep­rog­ra­mo­vať im ta­ký­mi­to lát­ka­mi mo­zog a pres­ved­čiť ho o tom, že je­ho no­si­teľ si už od­se­del 100-roč­ný trest, ho­ci up­ly­nu­lo iba pár ho­dín, a zba­viť ná­sil­ných po­va­ho­vých vlas­tnos­tí. Ke­by to bo­lo tech­nic­ky mož­né, ušet­ri­lo by to pop­lat­ky za pre­vádz­ku väz­níc, ne­ho­vo­riac o ochra­ne ve­rej­nos­ti. Otáz­ka je, čo na to ochran­co­via ľud­ských práv.

Ved­ci z uni­ver­zi­ty v Ber­ke­ley už dáv­nej­šie pred­sta­vi­li za­ria­de­nie, kto­ré je schop­né na zá­kla­de sle­do­va­nia ak­ti­vít ľud­ské­ho moz­gu pos­kla­dať „po­ču­té" slo­vá. Po­ču­té slo­vá to­tiž v na­šom moz­gu vy­tvá­ra­jú zlo­ži­tý sys­tém elek­tric­kej ak­ti­vi­ty, kto­rú mož­no de­šif­ro­vať a zís­kať prib­liž­nú po­do­bu pô­vod­né­ho zvu­ku. Po­dob­ným spô­so­bom mo­zog spra­cú­va aj my­šlien­ky a ob­ra­zo­vé vne­my, kto­ré sa da­jú mo­ni­to­ro­vať po­mo­cou mag­ne­tic­kej re­zo­nan­cie. Po­čas sle­do­va­nia fil­mu me­ra­li moz­go­vé ak­ti­vi­ty „di­vá­ka" a naš­li tú časť moz­gu, kto­rá tie­to in­for­má­cie spra­cú­va. Nás­led­ne po­mo­cou ske­ne­ra do­ká­za­li ob­ra­zy z moz­gu inter­pre­to­vať. Na zá­zna­me inter­pre­to­va­né­ho ob­ra­zo­vé­ho vý­stu­pu z moz­gu vid­no hru­bo roz­ma­za­ný ob­raz le­tia­ce­ho pa­pa­gá­ja, pos­ta­vu ale­bo tvár, ale je roz­poz­na­teľ­né, o aký ob­jekt ide.

Dva­ja ved­ci z Was­hin­gton­skej uni­ver­zi­ty sa za­se po­du­ja­li na nev­šed­ný expe­ri­ment. Usa­di­li sa v dvoch rôz­nych bu­do­vách a pri­po­ji­li k prís­tro­jom umož­ňu­jú­cim zá­znam, inter­pre­tá­ciu a po­sie­la­nie moz­go­vých sig­ná­lov cez inter­net. Od­osie­la­teľ bol pri­po­je­ný na EEG, za­tiaľ čo pri­jí­ma­teľ bol pri­po­je­ný k transkra­niál­nej mag­ne­tic­kej sti­mu­lač­nej ciev­ke. Expe­ri­ment pre­bie­hal for­mou vi­deoh­ry za­lo­že­nej na streľ­be z de­la. Od­osie­la­teľ sa po­ze­ral na ob­ra­zov­ku a pred­sta­vo­val si po­hyb ru­ky a stla­če­nie klá­ve­su na spus­te­nie streľ­by. Za­ria­de­nie EEG ten­to ner­vo­vý im­pulz vy­hod­no­ti­lo a pos­la­lo cez inter­net do dru­hej bu­do­vy. Pri­jí­ma­teľ ten­to po­hyb vy­ko­nal, dot­kol sa pr­stom me­dzer­ní­ka v tej správ­nej chví­li, pres­ne tak, aby vý­strel za­sia­hol cieľ, ho­ci ne­vi­del ob­ra­zov­ku ani ne­po­čul ni­ja­ký zvuk. O tom­to expe­ri­men­te exis­tu­je aj do­ku­men­tár­ne vi­deo. Lo­gic­kým ďal­ším kro­kom by ma­la byť oboj­smer­ná ko­mu­ni­ká­cia me­dzi dvo­ma moz­ga­mi. Mož­nos­tí vy­uži­tia ta­kej­to „ko­mu­ni­ká­cie" je via­ce­ro a niek­to­ré z nich mô­žu vzbu­dzo­vať aj op­ráv­ne­né oba­vy.

Ho­ci za­tiaľ ide iba o expe­ri­men­ty, ak sa ča­som jed­not­li­vé zlož­ky, t. j. veľ­mi realis­tic­ké tech­no­ló­gie VR, psy­choak­tív­ne lát­ky a pria­ma sti­mu­lá­cia vy­bra­ných ob­las­tí moz­gu, zdo­ko­na­lia a pos­kla­da­jú sa do­ved­na, dos­ta­ne­me sa do sfé­ry prog­ra­mo­va­nia no­vých mi­mo­riad­nych schop­nos­tí à la Mat­rix či do­ko­na­lé­ho zá­žit­ko­vé­ho vir­tuál­ne­ho ces­to­va­nia na spô­sob To­tal Re­call. Majstri psy­che­de­lic­kých „tri­pov" asi na­miet­nu, že poz­na­jú aj jed­no­duch­ší, lac­nej­ší a hlav­ne okam­ži­te dos­tup­ný spô­sob „roz­ši­ro­va­nia ve­do­mia" a zá­žit­ko­vé­ho „ces­to­va­nia". Prav­dou však je, že ten­to spô­sob je znač­ne ri­zi­ko­vý, extrém­ne škod­li­vý zdra­viu, mi­mo­riad­ne ná­vy­ko­vý a bez akej­koľ­vek mož­nos­ti kon­tro­ly vý­be­ru prog­ra­mu či des­ti­ná­cie. Ťaž­ko po­ve­dať, či „vŕta­nie sa" v moz­gu, ho­ci aj pod kon­tro­lou od­bor­ní­kov, zos­ta­ne bez zdra­vot­ných nás­led­kov, ale oba­vám sa, že bu­de tiež znač­ne ná­vy­ko­vé, naj­mä pre ľu­dí, kto­rí tú­žia unik­núť z bež­nej „všed­nej" reali­ty, do kto­rej sa im bu­de ťaž­ko vra­cať. Je to ďal­šia Pan­do­ri­na skrin­ka, s kto­rej ob­sa­hom sa bu­de mu­sieť ľud­stvo vy­rov­nať. Na dru­hej stra­ne, ke­by sa v rám­ci vý­sku­mu po­da­ri­lo náj­sť zá­pla­ty na od­strá­ne­nie niek­to­rých „bu­gov" mo­jej si­vej hmo­ty, cel­kom dob­ro­voľ­ne a rád by som si ne­chá­val in­šta­lo­vať prie­bež­né ak­tua­li­zá­cie sys­té­mu :-).

Za­ují­ma­vé a in­špi­ra­tív­ne čí­ta­nie jú­no­vé­ho PC RE­VUE vám pra­je

Mar­tin Drob­ný

Zdroj: PCR 6/2015Ohodnoťte článok:
   
 

Martin Drobný

Zaujímam sa o moderné technológie, dobre spravovanú spoločnosť a harmonický život. Od roku 1993 som pôsobil 12 rokov ako šéfredaktor PC REVUE, teraz mám na starosti INFOWARE a ITnews.sk.


telefon: 02/4342 0956
email: mdrobny@dvnet.sk
 

Najnovšie články na blogu

BLOGY: IoT – Pripravte sa na príchod tsunami
Zdalo by sa, že technologický vývoj zariadení pre bežných spotrebiteľov kráča svojím pomalým, marketingovo dobre vypočítaným krokom a nič prevratné sa nechystá... viac »
07.07.2015
 
BLOGY: Z redakčnej kuchyne
Od februárového reštartu PCR prešlo pár mesiacov, čo nám dáva vhodnú príležitosť na aktuálny „odpočet" toho, čo sa nám podarilo, čo nás ešte čaká a čo nové pripravujeme... viac »
07.05.2015
 
BLOGY: Homo sapiens bionic
Ľudské telo, s ktorým sa narodíme na tento svet, je samo osebe jeden veľký zázrak a ukážka stvorenia dokonalého biologického organizmu... viac »
20.04.2015
 
BLOGY: Umelá inteligencia – hra so zápalkami
Prednedávnom som mal s kamarátom vášnivú debatu na tému, či môže umelá inteligencia (UI) prekonať tú ľudskú a či sa môže niekedy vymaniť spod našej kontroly... viac »
19.02.2015
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter