BLOGY: Homo sapiens bionic

Ľud­ské te­lo, s kto­rým sa na­ro­dí­me na ten­to svet, je sa­mo ose­be je­den veľ­ký zá­zrak a ukáž­ka stvo­re­nia do­ko­na­lé­ho bio­lo­gic­ké­ho or­ga­niz­mu. Na­priek to­mu s ním väč­ši­na z nás nik­dy nie je spo­koj­ná, oso­bit­ne na­še než­nej­šie po­lo­vič­ky :-). Od ve­ku, keď za­čí­na­jú vní­mať je­ho zdan­li­vé ne­do­ko­na­los­ti, sa sna­žia zlep­šo­vať ho, skráš­ľo­vať či za­krý­vať ra­fi­no­va­ným ob­le­če­ním :-).

K pot­re­be „zá­ruč­ných op­ráv" sa ča­som pos­tup­ne dos­ta­ne­me všet­ci pos­tup­ným opot­re­bo­va­ním ale­bo pos­tu­pu­jú­cim ve­kom. Ok­rem to­ho z ča­su na čas sa prit­ra­fí ne­ja­ký špor­to­vý úraz ale­bo cho­ro­ba vnú­tor­ných or­gá­nov, kto­rá je však väč­ši­nou dôs­led­kom zlej ži­vo­tos­prá­vy, a te­da sta­ros­tli­vos­ti o „zve­re­né" te­lo.

Tech­no­ló­gie nap­re­du­jú ob­rov­ským tem­pom a už te­raz bež­ne pos­ky­tu­jú stá­le do­ko­na­lej­šie náh­rad­né tech­nic­ké rie­še­nia v po­do­be kar­dios­ti­mu­lá­to­rov, ume­lých kĺbov či ce­lých ro­bo­tic­kých kon­ča­tín. A vý­voj ide eš­te ďa­lej, no­vé bio­nic­ké kon­ča­ti­ny na­po­je­né pria­mo na ner­vo­vú sús­ta­vu mô­žu byť eš­te lep­šie ako tie pô­vod­né, sil­nej­šie, vý­kon­nej­šie, od­ol­nej­šie pro­ti poš­ko­de­niu a bez úna­vo­vé­ho syn­dró­mu. Pred­sta­va 100-roč­ných star­če­kov nez­bed­ne sa na­há­ňa­jú­cich za lop­tou na ih­ris­ku ale­bo ba­bič­ky šan­tia­cej na hraz­de vy­ze­ra­jú ako my­šlien­ko­vý úlet, ale tech­nic­ky to raz bu­de mož­né.

High-tech se­nior bu­dúc­nos­ti pri­tom na­vo­nok vô­bec ne­mu­sí pri­po­mí­nať de­si­vé­ho ky­bor­ga, na­po­ly člo­ve­ka, na­po­ly ro­bo­ta. Vý­voj v ob­las­ti mäk­kých tka­nív pok­ra­ču­je vy­so­kým tem­pom a je len otáz­kou ča­su, ke­dy sa za­čnú bež­ne pou­ží­vať syn­te­tic­ké náh­ra­dy ume­lej ko­že, šliach či sva­lov. Bio­nic­ká ru­ka s jem­nou mo­to­ri­kou, vy­pol­ste­ro­va­ná mäk­kou vý­pl­ňou a pok­ry­tá ume­lou ko­žou bu­de na ne­ro­zoz­na­nie od tej or­ga­nic­kej. Na us­po­ko­je­nie de­tai­lis­tov a väč­šiu realis­tic­kosť ne­bu­de prob­lém dopl­niť ume­lé chĺpky, jaz­vič­ky či pig­men­to­vé škvr­ny.

Extra­va­gan­tní je­din­ci bu­dú mať mož­no zá­ujem o ro­bo­tic­ké kon­ča­ti­ny s väč­ším poč­tom stup­ňov voľ­nos­ti, väč­ším roz­sa­hom ohyb­nos­ti kĺbov či úpl­ne iným roz­me­rom jed­not­li­vých seg­men­tov kon­ča­tín, aby moh­li svo­je oko­lie uvá­dzať do úža­su napr. ko­le­na­mi preh­nu­tý­mi do­za­du, ru­ka­mi, kto­ré sa bu­dú môcť ob­to­čiť oko­lo ty­če ako had, či no­ha­mi vy­sú­va­jú­ci­mi sa v prí­pa­de pot­re­by na dĺžku ako cho­dú­le. Fan­tá­zii sa me­dze nek­la­dú.

Nao­zaj­stnú vý­zvu však bu­dú pred­sta­vo­vať vnú­tor­né trá­via­ce a dý­chacie or­gá­ny, ale kto­vie, mož­no vý­voj v ob­las­ti rep­li­ká­cie a ras­tu kme­ňo­vých bu­niek dos­pe­je ča­som do štá­dia, že opot­re­bo­va­nú pe­čeň, žl­čník, ža­lú­dok či pľú­ca vy­me­ní­me v prí­pa­de pot­re­by za ge­ne­tic­ky iden­tic­kú náh­ra­du, vy­pes­to­va­nú vo fy­zio­lo­gic­kom roz­to­ku. Mô­že sa to zdať troš­ku stra­ši­del­né a pro­ti prí­ro­de, ale po­kiaľ bu­de mož­né ume­lou náh­ra­dou zlep­šiť kva­li­tu ži­vo­ta sta­ré­mu ale­bo pos­tih­nu­té­mu je­din­co­vi, vždy prev­lád­ne túž­ba po zme­ne a od­strá­ne­ní ne­dos­tat­kov.

Sa­mos­tat­nú ka­pi­to­lu tvo­ria zmys­lo­vé or­gá­ny, kto­ré by moh­li na­do­bud­núť roz­ší­re­né schop­nos­ti a no­vé vlas­tnos­ti. Bio­nic­ké oko by moh­lo dis­po­no­vať op­tic­kou sús­ta­vou a vy­so­ko cit­li­vým hi­res sní­ma­čom, tak­že bu­de schop­né sle­do­vať de­tai­ly ob­ra­zu od úrov­ne mik­ros­ko­pu až po ďa­le­koh­ľad. Ta­kis­to by moh­lo byť schop­né za­zna­me­ná­vať šir­šie spek­trum elek­tro­mag­ne­tic­ké­ho žia­re­nia vrá­ta­ne ultra­fia­lo­vé­ho, infra­čer­ve­né­ho či mik­rovl­nné­ho. Vďa­ka to­mu by ta­ké­to bio­nic­ké oko moh­lo vi­dieť aj v úpl­nej tme ale­bo by bo­lo schop­né vi­dieť rozpt­yl žia­re­nia z Wi-Fi rou­te­ra v pries­to­re. Rov­na­ko by mo­hol byť sní­ma­cí pr­vok vo fun­kcii ume­lej siet­ni­ce pria­mo na­po­je­ný napr. na in­te­li­gen­tné no­si­teľ­né za­ria­de­nie pri­po­je­né na inter­net, kto­ré by do oka po­sie­la­lo dopl­nko­vé in­for­má­cie roz­ší­re­nej reali­ty bez pot­re­by no­se­nia in­te­li­gen­tných oku­lia­rov à la Goog­le Glass, Ho­lo­Lens a pod. Pred­sta­va zob­ra­zo­va­nia dopl­nko­vých in­for­má­cií ty­pu na­vi­gá­cie v cu­dzom mes­te ale­bo me­na to­ho pán, kto­rý ma prá­ve zdra­ví na uli­ci, bez pot­re­by no­se­nia ču­des­ných oku­lia­rov vy­ze­rá veľ­mi lá­ka­vo.

Bio­nic­ké ucho by moh­lo byť ove­ľa cit­li­vej­šie na jem­né zvu­ky a sú­čas­ne od­ol­nej­šie pro­ti hlu­ko­vé­mu za­ťa­že­niu. Ta­kis­to by moh­lo byť schop­né za­chy­tá­vať aj ultraz­vu­ky a infra­zvu­ky. Za­bu­do­va­ný sní­mač so schop­nos­ťou roz­poz­ná­va­nia zvu­kov by na bá­ze roz­ší­re­nej reali­ty rov­no do ucha „na­šep­kal", že to, čo hú­ka, nie je so­va, ale výr skal­ný, ale­bo by rov­no pre­lo­žil hat­la­ni­nu pre­da­va­ča na tr­hu niek­de v tram­tá­rii do náš­ho ma­ter­ské­ho ja­zy­ka.

Ču­cho­vý apa­rát je tiež or­gán, kde je pries­tor na zlep­šo­va­nie. Ok­rem mož­nos­ti ume­lé­ho zvý­še­nia je­ho pa­cho­vej cit­li­vos­ti na úro­veň sto­po­va­cie­ho psa či žra­lo­ka by bio­nic­ká ver­zia moh­la umož­niť nap­rík­lad za­blo­ko­va­nie po­sie­la­nia ner­vo­vých im­pul­zov v prí­pa­de smra­dov oh­ro­zu­jú­cich ži­vot a ich nah­ra­de­nie vzor­kou čer­stvých fia­liek :-).

Po­dob­ne by sme si ur­či­te ve­de­li pred­sta­viť zlep­še­nia aj pre os­tat­né ľud­ské zmys­ly a or­gá­ny, kto­rých fun­kcio­na­li­ta ďa­le­ko pre­siah­ne mož­nos­ti, od­ol­nosť a vý­drž ich bio­lo­gic­kých ek­vi­va­len­tov. Rov­na­ko tak mož­no oča­ká­vať zlep­šo­va­nie in­te­lek­tuál­nych schop­nos­tí: in­te­li­gen­cie, ob­je­mu ve­do­mos­tí, pa­mä­te, schop­nos­ti ana­ly­tic­ké­ho mys­le­nia a vy­vo­dzo­va­nia dôs­led­kov, reak­čnej rých­los­ti atď. Ta­kí­to zdo­ko­na­le­ní ľu­dia bu­dú svo­ji­mi schop­nos­ťa­mi pri­po­mí­nať fil­mo­vých su­perhr­di­nov, no na roz­diel od nich bu­de ich „vý­ba­va" nao­zaj reál­na.

Zlep­šo­va­nie ľu­dí bu­de veľ­ká spo­lo­čen­ská té­ma, kto­rej rie­še­nie bu­de nao­zaj ná­roč­né a kri­tic­ké, pre­to­že mô­že úpl­ne roz­vrá­tiť všet­ky do­te­raj­šie sys­té­my a hie­rar­chie. Kľú­čo­vý prob­lém bu­de naj­mä fakt, že mož­nosť zdo­ko­na­ľo­va­nia bu­de dos­tup­ná v pr­vom ko­le iba naj­bo­hat­ším, vďa­ka čo­mu by bez etic­kej a mo­rál­nej sa­mo­re­gu­lá­cie moh­li vo veľ­mi krát­kom ča­se prev­ziať ria­de­nie ce­lej spo­loč­nos­ti. Vo fy­zic­kých ani in­te­lek­tuál­nych schop­nos­tiach im ne­bu­de môcť kon­ku­ro­vať ani je­den po­li­tik, ge­ne­rál, biz­nis­man či mi­liar­dár. Vďa­ka svo­jim in­te­lek­tuál­nym schop­nos­tiam a mož­nos­tiam ma­ni­pu­lá­cie pros­tre­dia bu­dú ve­dieť veľ­mi rých­lo roz­ší­riť svo­je bo­hat­stvo, mo­cen­ské pos­ta­ve­nie, vplyv a pria­zeň, ako aj po­pu­la­ri­tu u bež­nej ve­rej­nos­ti. Ke­by vznik­la eli­ta je­din­cov so su­perschop­nos­ťa­mi, ale s mo­rál­kou ver­zie 1.0, po­tom nech nás ochra­ňu­jú všet­ci svä­tí. Iba­že by sú­bež­ne vznik­la aj jej bio­nic­ky zlep­še­ná ver­zia... :-)

Za­ují­ma­vé čí­ta­nie ap­rí­lo­vé­ho vy­da­nia vám že­lá

Mar­tin Drob­ný

Zdroj: PCR 4/2015Ohodnoťte článok:
   
 

Martin Drobný

Zaujímam sa o moderné technológie, dobre spravovanú spoločnosť a harmonický život. Od roku 1993 som pôsobil 12 rokov ako šéfredaktor PC REVUE, teraz mám na starosti INFOWARE a ITnews.sk.


telefon: 02/4342 0956
email: mdrobny@dvnet.sk
 

Najnovšie články na blogu

BLOGY: IoT – Pripravte sa na príchod tsunami
Zdalo by sa, že technologický vývoj zariadení pre bežných spotrebiteľov kráča svojím pomalým, marketingovo dobre vypočítaným krokom a nič prevratné sa nechystá... viac »
07.07.2015
 
BLOGY: Z redakčnej kuchyne
Od februárového reštartu PCR prešlo pár mesiacov, čo nám dáva vhodnú príležitosť na aktuálny „odpočet" toho, čo sa nám podarilo, čo nás ešte čaká a čo nové pripravujeme... viac »
07.05.2015
 
BLOGY: Homo sapiens bionic
Ľudské telo, s ktorým sa narodíme na tento svet, je samo osebe jeden veľký zázrak a ukážka stvorenia dokonalého biologického organizmu... viac »
20.04.2015
 
BLOGY: Umelá inteligencia – hra so zápalkami
Prednedávnom som mal s kamarátom vášnivú debatu na tému, či môže umelá inteligencia (UI) prekonať tú ľudskú a či sa môže niekedy vymaniť spod našej kontroly... viac »
19.02.2015
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter