BLOGY: Aby sa z internetu nestal Skynet

V ča­se, keď sa v PC RE­VUE za­čí­na­li ob­ja­vo­vať pr­vé zmien­ky o inter­ne­te (resp. webe), vied­li sme s ja­zy­ko­ved­ca­mi „diš­pu­tu" o tom, či sa inter­net pí­še s ma­lým ale­bo veľ­kým pís­me­nom na za­čiat­ku. My sme tvr­di­li (a mys­lím si to dod­nes), že men­ších po­čí­ta­čo­vých sie­tí, kto­ré ma­jú vlas­tnos­ti po­dob­né inter­ne­tu, mô­že exis­to­vať via­ce­ro, ale vo všeo­bec­nos­ti sa ba­ví­me o jed­nom kon­krét­nom ce­los­ve­to­vom Inter­ne­te, a pre­to by sa mal pí­sať s veľ­kým I.

Od­vte­dy ubeh­lo už ve­ľa ro­kov, spor sme ne­vyh­ra­li, ale ove­ľa dô­le­ži­tej­šie ako pr­vé pís­me­no v náz­ve je je­ho blíz­ka bu­dúc­nosť.

Inter­net sa za tie ro­ky roz­rás­tol do po­do­by a mož­nos­tí, o kto­rých na za­čiat­ku asi nik­to ani ne­chy­ro­val. Cez inter­net te­le­fo­nu­je­me, po­ze­rá­me te­le­ví­ziu, po­čú­va­me hud­bu, na­ku­pu­je­me, zdie­ľa­me fot­ky, vi­deá, my­šlien­ky, po­ci­ty. Fir­my cez web ria­dia svo­je ob­cho­dy, mo­ni­to­ru­jú fab­ri­ky, op­ti­ma­li­zu­jú skla­do­vé zá­so­by, koor­di­nu­jú pra­cov­ní­kov v te­ré­ne atď. Vlá­dy sve­to­vých moc­nos­tí nás cez svo­je bez­peč­nos­tné agen­tú­ry špe­hu­jú pros­tred­níc­tvom webo­vých pre­hlia­da­čov, so­ciál­nych sie­tí či ap­li­ká­cií. Cez smar­tfó­ny sle­du­jú na­šu po­lo­hu a od­po­čú­va­jú, o čom sa roz­prá­va­me, cez webo­vé ka­me­ry na­kú­ka­jú do na­šich kan­ce­lá­rií a do­mác­nos­tí. Kon­tro­lu­jú na­še my­šlien­ky, ná­zo­ry, po­ci­ty. Za­tiaľ nás (len) sle­du­jú. Za­tiaľ.

Ot­rav­ní mar­ke­té­ri spa­mu­jú na­še mai­boxy, aby sme si kú­pi­li nie­čo, čo ne­pot­re­bu­je­me, pod­vod­ní­ci a kri­mi­nál­ni­ci sa nás sna­žia na­chy­tať cez rôz­ne for­my mal­vé­ru, uk­rad­núť nám osob­né úda­je a pre­me­niť ich na pe­nia­ze. Tvor­co­via mal­vé­ru ve­dú ne­ko­neč­nú voj­nu s vý­rob­ca­mi bez­peč­nos­tné­ho sof­tvé­ru, ale stá­le sú o krok vpred. Sku­pi­ny hac­ke­rov naj­íma­ných vlá­dou či fir­ma­mi ale­bo spo­je­ných spo­loč­ný­mi ideál­mi od­sta­via aký­koľ­vek server ale­bo sa na­bú­ra­jú kde­koľ­vek, je to len otáz­ka správ­nej mo­ti­vá­cie. Cez inter­net sa va­lí množ­stvo ob­sa­ho­vé­ho od­pa­du, di­gi­tál­nej špi­ny, bru­ta­li­ty a ne­chut­nos­tí. Ich auto­ri chrá­ne­ní ano­ny­mi­tou ne­ma­jú aké­koľ­vek zá­bra­ny, kam až do­ká­žu vy­stup­ňo­vať svo­ju zvrá­te­nú fan­tá­ziu.

V ta­kom­to ne­re­gu­lo­va­nom pros­tre­dí vzni­ka­jú veľ­ké prob­lé­my, čo všet­ko mô­že rie­šiť ná­rod­ná a čo už nad­ná­rod­ná le­gis­la­tí­va. Veľ­mi ťaž­ko sa up­lat­ňu­je práv­ny po­ria­dok, ak sa napr. pos­ky­to­va­nie služ­by má ria­diť prá­vom kon­krét­nej kra­ji­ny, v kto­rej sa pos­ky­tu­je, ale webo­vá strán­ka, na kto­rej sa pre­vádz­ku­je da­ná služ­ba, je hos­to­va­ná na za­hra­nič­nom server­i. Veľ­ký prob­lém je vy­mo­ži­teľ­nosť prá­va. Ko­ho pos­ti­ho­vať? Iba tých, kto­rí proti­práv­ny ob­sah tvo­ria, ale­bo aj tých, kto­rí ho sprís­tup­ňu­jú (pre­vádz­ko­va­teľ služ­by, pre­vádz­ko­va­teľ server­a, vlas­tník do­mé­ny, ISP...)?

No a do ta­ké­ho­to di­vo­ké­ho pros­tre­dia pri­chá­dza no­vá vl­na ino­vá­cií, keď do inter­ne­tu ne­bu­dú pri­po­je­ní len ľu­dia a po­čí­ta­če, ale aj všet­ky stro­je, za­ria­de­nia či pred­me­ty den­nej spot­re­by. Inter­net ve­cí ale­bo inter­net všet­ké­ho, ako sa ta­kis­to nie­ke­dy ozna­ču­je, by mal umož­niť, aby sa na inter­net pri­po­ji­li aj au­tá, do­má­ce spot­re­bi­če, ako chlad­nič­ka, mik­rovl­nka, zá­mok na dve­rách, ob­le­če­nie či do­kon­ca jed­lo.

Niek­to­ré pred­me­ty bu­dú vy­ba­ve­né len sní­ma­čom, ale iné aj ak­čným čle­nom, pros­tred­níc­tvom kto­ré­ho bu­de mož­né na di­aľ­ku za­siah­nuť a zme­niť pre­vádz­ko­vé pa­ra­met­re (tep­lo­tu, po­lo­hu, elek­tric­ký prúd atď.). A to všet­ko bu­de pre­po­je­né cez inter­net. Zrá­tať 2 + 2 do­ká­že kaž­dý a ta­kis­to asi kaž­dý už vi­del ni­ja­ký sci-fi film o tom, ako tech­no­ló­gie pre­rást­li ľu­ďom cez hla­vu a čo to ľud­stvu spô­so­bi­lo. Te­raz však nej­de o fil­mo­vé sci-fi, ale o reali­tu. A nej­de ani o vzdia­le­nú bu­dúc­nosť, ale veľ­mi ak­tuál­nu prí­tom­nosť, pr­vé za­ria­de­nia už sú pri­po­je­né do inter­ne­tu a množ­stvo ďal­ších (poč­tom aj ty­pom) pri­bú­da kaž­dým dňom.

Bež­ný člo­vek má v sú­čas­nos­ti pri­po­je­né na inter­net 2 ÷ 3 za­ria­de­nia. Do ro­ku 2015 by ich vraj moh­lo byť až se­dem. Mož­no sí­ce nie na Slo­ven­sku, ale v USA, Ja­pon­sku, Kó­rei a čias­toč­ne v Či­ne či zá­pad­nej Euró­pe to je vcel­ku prav­de­po­dob­né. A ča­som aj u nás.

Aké sú ďal­šie mož­né sce­ná­re vý­vo­ja? Asi naj­skôr všet­ko bu­de pok­ra­čo­vať tak ako do­te­raz, a keď sa za­čnú ob­ja­vo­vať pr­vé bez­peč­nos­tné in­ci­den­ty (ha­vá­rie áut, vý­bu­chy mik­rovl­niek, vy­krá­dač­ky by­tov atď.), bez­peč­nos­tné fir­my sa za­čnú za­obe­rať vý­vo­jom sof­tvé­ro­vých nás­tro­jov na ochra­nu ne­po­čí­ta­čo­vých za­ria­de­ní, ho­ci si to ne­viem cel­kom dob­re pred­sta­viť z hľa­dis­ka tech­nic­kej reali­zá­cie či lo­gis­ti­ky.

Dru­há mož­nosť je roz­de­le­nie inter­ne­tu do dvoch až troch sa­mos­tat­ných, strik­tne od­de­le­ných „inter­ne­tov". Pr­vý by bol „ofi­ciál­ny", pra­cov­ný ale­bo ve­rej­ný, kde by sa kaž­dý pou­ží­va­teľ mo­hol pri­po­jiť iba po jed­noz­nač­nom ove­re­ní svo­jej sku­toč­nej iden­ti­ty. Žiad­ne ano­ny­mi­zač­né nás­tro­je, ni­ja­ké vy­mys­le­né kon­tá, neauto­ri­zo­va­né prís­tu­py či ano­nym­né dis­kus­né prís­pev­ky. Kaž­dý by vy­stu­po­val pod svo­jím sku­toč­ným me­nom a za všet­ko, čo na inter­ne­te ro­bí, by bol v prí­pa­de prek­ro­če­nia zá­ko­na pl­ne pos­tih­nu­teľ­ný. Pa­ra­doxne by to zna­me­na­lo väč­šiu ochra­nu súk­ro­mia a väč­šiu bez­peč­nosť.

Dru­hý by bol ne­ve­rej­ný, neo­fi­ciál­ny, ne­re­gu­lo­va­ný inter­net, di­vo­či­na, kde si kaž­dý mô­že hlá­sať, čo chce, a ro­biť, čo chce, skry­tý pod pláš­ti­kom ano­ny­mi­ty. Sa­moz­rej­me, kaž­dý, kto do ta­ké­ho­to pros­tre­dia vstú­pi, si mu­sí byť ve­do­mý bez­peč­nos­tných ri­zík vy­plý­va­jú­cich z toh­to kro­ku.

No a tre­tí „inter­net" by bol vy­hra­de­ný na sprá­vu za­ria­de­ní a ve­cí pri­po­je­ných do inter­ne­tu opäť iba po jed­noz­nač­nej auto­ri­zá­cii ma­ji­te­ľa da­né­ho za­ria­de­nia. Pod­rob­nos­ti, ako by to ce­lé fun­go­va­lo, si mô­že­me načr­tnúť nie­ke­dy na­bu­dú­ce.

Uro­biť ta­kú­to veľ­kú reor­ga­ni­zá­ciu by na pr­vý poh­ľad chce­lo asi ve­ľa ča­su, ener­gie a pros­tried­kov, ale reál­ne to je. Sta­čí, keď sa pár veľ­kých inter­ne­to­vých hrá­čov a in­šti­tú­cií spo­jí, do­hod­ne pra­vid­lá, pro­to­ko­ly, tech­no­ló­gie a vy­tvo­rí sieť, do kto­rej sa bu­de môcť pri­po­jiť kaž­dý, fir­ma či jed­not­li­vec, ak bu­de dodr­žo­vať pra­vid­lá hry. Ur­či­te by sa tam pri­po­ji­li všet­ky fir­my, in­šti­tú­cie, ob­cho­dy, ban­ky a bež­ní ľu­dia, jed­not­liv­ci, kto­rí chcú pra­cov­ne či súk­rom­ne fun­go­vať v dô­ve­ry­hod­nom bez­peč­nom pros­tre­dí. A kto o to ne­má zá­ujem, stá­le má na vý­ber.

Čo mys­lí­te, ako to do­pad­ne?

Zdroj: PCR 1/2014Ohodnoťte článok:
   
 

Martin Drobný

Zaujímam sa o moderné technológie, dobre spravovanú spoločnosť a harmonický život. Od roku 1993 som pôsobil 12 rokov ako šéfredaktor PC REVUE, teraz mám na starosti INFOWARE a ITnews.sk.


telefon: 02/4342 0956
email: mdrobny@dvnet.sk
 

Najnovšie články na blogu

BLOGY: IoT – Pripravte sa na príchod tsunami
Zdalo by sa, že technologický vývoj zariadení pre bežných spotrebiteľov kráča svojím pomalým, marketingovo dobre vypočítaným krokom a nič prevratné sa nechystá... viac »
07.07.2015
 
BLOGY: Z redakčnej kuchyne
Od februárového reštartu PCR prešlo pár mesiacov, čo nám dáva vhodnú príležitosť na aktuálny „odpočet" toho, čo sa nám podarilo, čo nás ešte čaká a čo nové pripravujeme... viac »
07.05.2015
 
BLOGY: Homo sapiens bionic
Ľudské telo, s ktorým sa narodíme na tento svet, je samo osebe jeden veľký zázrak a ukážka stvorenia dokonalého biologického organizmu... viac »
20.04.2015
 
BLOGY: Umelá inteligencia – hra so zápalkami
Prednedávnom som mal s kamarátom vášnivú debatu na tému, či môže umelá inteligencia (UI) prekonať tú ľudskú a či sa môže niekedy vymaniť spod našej kontroly... viac »
19.02.2015
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter