BLOGY: Strasti a slasti startupistu

Té­ma ino­vá­cií, zlep­šo­vá­kov a vy­ná­le­zov je veľ­mi at­rak­tív­na a stá­le viac mla­dých vi­dí svo­ju bu­dúc­nosť v za­lo­že­ní vlas­tné­ho star­tu­pu, s kto­rým pre­val­cu­jú ce­lý svet, mi­ni­mál­ne as­poň Slo­ven­sko :-). Te­ším sa z to­ho, všet­kých ino­vá­to­rov a bu­dú­cich star­tu­pis­tov tre­ba v ich úsi­lí pod­po­ro­vať a dr­žať im pal­ce. Je nao­zaj dô­le­ži­té po­ze­rať sa oko­lo se­ba, roz­mýš­ľať, čo by sa da­lo ako zlep­šiť, ísť za svo­jím snom a sna­žiť sa zo všet­kých síl o je­ho reali­zá­ciu.

Od ná­pa­du k star­tu­pu a nes­kôr k vy­tvo­re­niu vlas­tnej dl­ho­do­bo ús­peš­nej fir­my je, sa­moz­rej­me, dl­há a hr­bo­ľa­tá ces­ta. Sám ná­pad sa pod­ľa ma­ta­do­rov tej­to ko­mu­ni­ty po­die­ľa len mi­ni­mál­nou čas­ťou na ús­pe­chu a dô­le­ži­té je naj­mä na­sa­de­nie, vy­tr­va­losť atď. Ne­viem sa s tým­to tvr­de­ním úpl­ne sto­tož­niť, pre­to­že bez ori­gi­nál­ne­ho ná­pa­du a jas­nej pred­sta­vy, ako ho zhmot­niť, ne­má­te v ru­kách tú kľú­čo­vú esen­ciu ús­pe­chu. Je to ako ma­liar ale­bo spe­vák bez ta­len­tu či hla­su, mô­že na se­be pra­co­vať os­to­šesť, cvi­čiť 12 ho­dín den­ne, ale stá­le to ako­si ne­bu­de ono. Je však na dru­hej stra­ne prav­da, že aj me­nej ori­gi­nál­ny ná­pad s veľ­mi dob­rou reali­zá­ciou mô­že byť ús­peš­nej­ší ako su­per uni­kát­ny ná­pad s ne­do­tiah­nu­tou kon­cov­kou.

No ná­pad sám ose­be nes­ta­čí. Via­ce­ré pries­ku­my uvá­dza­jú, že až 90 % za­lo­že­ných star­tu­pov je od­sú­de­ných na neús­pech, pre­to­že im chý­ba­li ďal­šie pod­stat­né in­gre­dien­cie. Ďal­ších prib­liž­ne 5 ÷ 8 % ako-tak fun­gu­je, ale ne­do­ká­že sa pre­sa­diť, z hľa­dis­ka ús­peš­nos­ti sa dl­ho­do­bo po­hy­bu­jú na hra­ni­ci čer­ve­ných a čier­nych čí­sel. Len prib­liž­ne 1 až 2 % star­tu­pov je ús­peš­ných a mô­že sa po­va­žo­vať za dl­ho­do­bo udr­ža­teľ­né pro­jek­ty. A len ma­lič­ké­mu 0,5 % star­tu­pov sa po­da­rí nao­zaj „za­hviez­diť".

Dô­vo­dov, pre­čo len tak má­lo star­tu­pov pre­ži­je a je ús­peš­ných, je veľ­mi ve­ľa. Je to ako mno­ho­pa­ra­met­ric­ká rov­ni­ca, sta­čí, keď len jed­na pre­men­ná ne­má tie správ­ne hod­no­ty, aby sa cel­ko­vý vý­sle­dok skon­čil skla­ma­ním.

Naj­čas­tej­ší dô­vod zly­ha­nia star­tu­pov je ne­rie­še­nie reál­nych po­trieb ľu­dí a fi­riem, hľa­da­nie voľ­né­ho mies­ta na tr­hu, ale sú to len neo­ve­re­né pred­pok­la­dy. Ve­ľa star­tu­pov kon­čí naj­mä pre­to, že jed­no­du­cho má­lo „goog­lo­va­li". Bu­dú­ci star­tup­ista mu­sí mať per­fekt­ný preh­ľad o tr­hu, o je­ho veľ­kos­ti a pot­re­bách, ale naj­mä o kon­ku­ren­cii a jej rie­še­niach, vý­ho­dách a ne­vý­ho­dách.

Veľ­mi dô­le­ži­té je prie­bež­né zís­ka­va­nie spät­nej väz­by na pra­cov­nú ver­ziu pro­duk­tu od oko­lia, od bu­dú­cich zá­kaz­ní­kov. Star­tu­pis­ti chcú čas­to svoj vý­tvor vy­pip­lať do do­ko­na­los­ti, do maximál­nej fun­kčnos­ti a kom­plexnos­ti. To im, sa­moz­rej­me, zo­be­rie om­no­ho viac ča­su, ako ke­by priš­li na trh so zá­klad­nou ver­ziou, ove­ri­li si reak­cie a až po­tom pri­dá­va­li ďal­šie fun­kcie a mož­nos­ti. Ne­ho­vo­riac o tom, že viac ča­su zna­me­ná viac nák­la­dov na vý­voj a ri­zi­ko, že da­ný pro­dukt prí­de na trh nes­ko­ro.

Star­tu­pis­ti sa tiež mu­sia nau­čiť de­le­go­vať úlo­hy a prá­vo­mo­ci a nes­na­žiť sa ro­biť všet­ko svoj­po­moc­ne. Kľú­čo­vý je tím, je­ho kva­li­ta a vzá­jom­ná ko­mu­ni­ká­cia a koor­di­ná­cia. Dô­le­ži­tá je aj vá­šeň a nad­še­nie pre reali­zá­ciu zá­me­ru. Ak niek­to za­kla­dá star­tup s pri­már­nym cie­ľom stať sa čo naj­skôr mi­lio­ná­rom ale­bo pre­to, že to je mo­men­tál­ne v kur­ze, nad­še­nie mu asi dl­ho ne­vydr­ží a nep­ri­tiah­ne k se­be tých správ­nych čle­nov tí­mu, po­rad­cov, spon­zo­rov, priaz­niv­cov a in­ves­to­rov. Kľú­čo­ví ľu­dia tí­mu mu­sia pre svoj pro­jekt nao­zaj žiť 24 ho­dín den­ne, mu­sia mu ve­riť a od­ov­zdať mu svoj čas, ener­giu, my­šlien­ky a po­ci­ty.

Star­tu­pis­ti, naj­mä tí mlad­ší ale­bo za­čí­na­jú­ci, čas­to ne­ma­jú skú­se­nos­ti s pod­ni­ka­ním, tvor­bou pod­ni­ka­teľ­ské­ho plá­nu, mar­ke­tin­gom, ochra­nou du­šev­né­ho vlas­tníc­tva, pre­zen­to­va­ním atď. S mno­hým mô­že po­môcť ro­di­na, skú­se­nej­ší zná­mi, ve­ľa sa dá doh­nať ško­le­ním a kur­za­mi, stre­tá­va­ním sa v star­tu­po­vej ko­mu­ni­te, ale väč­ši­nou to nes­ta­čí. Je efek­tív­nej­šie vy­užiť služ­by men­to­rov, kto­rí už ma­jú svo­je skú­se­nos­ti a ve­dia dob­re a kva­li­fi­ko­va­ne po­ra­diť, po­môcť a nas­me­ro­vať.

Je po­zi­tív­ne, že aj na Slo­ven­sku vzni­ká pod­por­ný eko­sys­tém, kto­rý po­mô­že star­tu­pom pri štar­te aj v ďal­šom roz­vo­ji. Do sta­vu po­rov­na­teľ­né­ho so za­hra­ni­čím to má eš­te ďa­le­ko, ale už te­raz tu exis­tu­je via­ce­ro in­ku­bá­to­rov, coowor­kin­go­vých cen­tier, servic­e pro­vi­de­rov, biz­ni­so­vých an­je­lov a in­ves­tič­ných fon­dov. Už bol aj schvá­le­ný vlád­ny prog­ram na pod­po­ru star­tu­pov, ale tre­ba uro­biť eš­te veľ­mi ve­ľa pre to, aby per­cen­to ich ús­peš­nos­ti bo­lo pod­stat­ne vy­ššie. Na ilus­trá­ciu, na Slo­ven­sku v sú­čas­nos­ti exis­tu­je prib­liž­ne 500 ino­vač­ných pro­jek­tov, kto­ré sa usi­lu­jú zís­kať fi­nan­co­va­nie na svoj roz­beh. V rôz­nych sta­voch reali­zá­cie bo­ju­je o ús­pech prib­liž­ne 200 star­tu­pov, kto­ré sa sna­žia do­tiah­nuť svoj pro­jekt do ko­mer­čnej po­do­by. Ke­by nám z nich do 5 ÷ 10 ro­kov vznik­lo ďal­ších 20 ÷ 30 ná­rod­ných pok­la­dov, ako je nap­rík­lad Eset, bol by to ob­rov­ský ús­pech a prí­nos pre ce­lú eko­no­mi­ku.

Od­kaz pre všet­kých ino­vá­to­rov: Po­ze­raj­te sa oko­lo se­ba, roz­mýš­ľaj­te, sní­vaj­te, choď­te do to­ho, vy­dr­žte a do­tiah­ni­te to do kon­ca! Úspech sa za­ru­če­ne dos­ta­ví.

Dr­žím vám pal­ce! :-)
Ohodnoťte článok:
 
 
 

Martin Drobný

Zaujímam sa o moderné technológie, dobre spravovanú spoločnosť a harmonický život. Od roku 1993 som pôsobil 12 rokov ako šéfredaktor PC REVUE, teraz mám na starosti INFOWARE a ITnews.sk.


telefon: 02/4342 0956
email: mdrobny@dvnet.sk
 

Najnovšie články na blogu

BLOGY: IoT – Pripravte sa na príchod tsunami
Zdalo by sa, že technologický vývoj zariadení pre bežných spotrebiteľov kráča svojím pomalým, marketingovo dobre vypočítaným krokom a nič prevratné sa nechystá... viac »
07.07.2015
 
BLOGY: Z redakčnej kuchyne
Od februárového reštartu PCR prešlo pár mesiacov, čo nám dáva vhodnú príležitosť na aktuálny „odpočet" toho, čo sa nám podarilo, čo nás ešte čaká a čo nové pripravujeme... viac »
07.05.2015
 
BLOGY: Homo sapiens bionic
Ľudské telo, s ktorým sa narodíme na tento svet, je samo osebe jeden veľký zázrak a ukážka stvorenia dokonalého biologického organizmu... viac »
20.04.2015
 
BLOGY: Umelá inteligencia – hra so zápalkami
Prednedávnom som mal s kamarátom vášnivú debatu na tému, či môže umelá inteligencia (UI) prekonať tú ľudskú a či sa môže niekedy vymaniť spod našej kontroly... viac »
19.02.2015
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter