BLOGY: Naskočte, blíži sa veľká vlna inovácií!

Vý­voj ľud­skej ci­vi­li­zá­cie za­zna­me­ná­va via­ce­ré vý­ni­moč­né ob­do­bia, kto­ré sa zvlášť vý­znam­ným spô­so­bom za­pí­sa­li do jej his­tó­rie. Ako ke­by v oh­ra­ni­če­nom ča­so­vom inter­va­le vy­lial ves­mír­ny ar­chi­tekt na vy­bra­né úze­mie ob­rov­ské ved­ro ta­len­tu, in­ven­cie a krea­ti­vi­ty.

Ty­pic­ký prík­lad je napr. ob­do­bie re­ne­san­cie, keď na ma­lom úze­mí Ta­lian­ska ved­ľa se­ba pô­so­bi­li sve­toz­ná­mi ma­lia­ri ako Bot­ti­cel­li, Leo­nar­do da Vin­ci, Mi­che­lan­ge­lo, Ti­zian, Raf­faello San­ti a množ­stvo ďal­ších. Po­zo­ru­hod­né je, že ich dá­tu­my na­ro­de­nia de­li­lo len pár ro­kov, bo­li to viac-me­nej ro­ves­ní­ci. Tak ve­ľa ta­len­tu na ta­kom ma­lom mies­te a tak­mer sú­čas­ne. Nao­zaj zvláš­tne.

Po­dob­né vý­ni­moč­né ob­do­bia mož­no ba­dať aj v ob­las­ti ve­dy a tech­ni­ky, kde ne­zá­vis­le od se­ba vzni­ka­li tak­mer sú­čas­ne na opač­ných kon­coch ze­me­gu­le rov­na­ké ob­ja­vy a vy­ná­le­zy (napr. Tes­la vs. Edi­son). Mož­no to as­poň tro­chu od­ôvod­niť sta­vom ľud­ské­ho poz­na­nia v da­nom ob­do­bí, ale svo­ju ro­lu zoh­ra­la aj mú­za in­ven­cie. A mám po­cit, že aj te­raz sa na­chá­dza­me v ne­ja­kom zvlášť vý­znam­nom ob­do­bí, keď vo veľ­mi rých­lom sle­de vzni­ká ob­rov­ské množ­stvo prev­rat­ných vy­ná­le­zov a ob­ja­vov, úpl­ne no­vých ma­te­riá­lov s prek­va­pu­jú­ci­mi vlas­tnos­ťa­mi a tech­no­lo­gic­kých pos­tu­pov, vďa­ka kto­rým vzni­ka­jú pro­duk­ty, kto­ré sme eš­te do­ne­dáv­na moh­li vi­dieť len v sci-fi fil­moch.

Po­ma­ly kaž­dý deň hlá­sia la­bo­ra­tó­riá z ino­vač­ných cen­tier ako MIT, Fraun­ho­fer a spol. po ce­lom sve­te ne­ja­ký zá­sad­ný ob­jav. Na crowdfun­din­go­vých plat­for­mách ako Kic­kstar­ter či In­die­go­go sa neus­tá­le ob­ja­vu­je množ­stvo ino­va­tív­nych ná­pa­dov. Len na pr­vom z nich bo­lo mi­nu­lý rok ús­peš­ne pod­po­re­ných asi 20 000 pro­jek­tov. Za je­den rok! Po dl­hom ob­do­bí po­ma­lých evo­luč­ných zmien zra­zu ako na bež­iacom pá­se oh­la­su­jú prev­rat­né no­vin­ky auto­mo­bil­ky, vý­rob­co­via spot­reb­nej elek­tro­ni­ky, ro­bo­tov, no­vých ma­te­riá­lov či zdra­vot­ných po­mô­cok. Tu je pár prík­la­dov.

Cie­ľom pro­jek­tu Iron Man od Nest­lé je vy­vi­núť za­ria­de­nie, kto­ré ske­nu­je úro­veň ži­vín v ľud­skom or­ga­niz­me a navr­hu­je vý­ži­vo­vé dopl­nky pod­ľa ak­tuál­nej pot­re­by. Ne­dos­ta­tok vi­ta­mí­nov a mi­ne­rál­nych lá­tok sa po­die­ľa na vzni­ku roz­lič­ných ocho­re­ní, ako je napr. di­abe­tes, ra­ko­vi­na či sr­dco­vo-ciev­ne cho­ro­by. Zá­me­rom pro­jek­tu je vy­tvo­riť in­di­vi­duál­ne nut­rič­né pro­fi­ly, kto­ré by zní­ži­li ri­zi­ko vzni­ku množ­stva ocho­re­ní. Ta­ké­to za­ria­de­nie by sa v bu­dúc­nos­ti moh­lo stať sú­čas­ťou do­mác­nos­ti ako dnes napr. mik­rovl­nná rú­ra.

Pro­jekt The Ma­chi­ne od HP je za­lo­že­ný na mem­ris­to­roch a kre­mí­ko­vej fo­to­ni­ke, kto­rá vy­uží­va sve­tel­né lú­če na vy­so­ko­rý­chlost­ný pre­nos dát me­dzi pro­ce­sor­mi a pa­mä­ťa­mi pre­po­je­ný­mi op­tic­ký­mi káb­la­mi, kto­ré zvlád­nu pre­nos dát rých­los­ťou až 6 TB/s. Mem­ris­to­ry by moh­li nah­ra­diť pa­mä­te DRAM a flash v smar­tfó­noch, čím by sa zní­ži­li nák­la­dy a zlep­ši­la by sa ich vý­kon­nosť a vý­drž ba­té­rie. To by umož­ni­lo vy­rá­bať smar­tfó­ny s ka­pa­ci­tou oko­lo 100 TB dát, čo už umož­ňu­je za­zna­me­nať všet­ky ži­vot­né uda­los­ti.

3D tla­čia­reň Zeus do­ká­že nas­ke­no­vať a sko­pí­ro­vať pred­me­ty a „od­faxovať" ich cez inter­net do iných tla­čiar­ní. Tla­čia­reň mô­že ske­no­vať pred­me­ty za­tiaľ len s vý­škou do 12,7 cm, pri­čom roz­lí­še­nie de­tai­lov je 80 mik­ró­nov pri tla­či a 125 mik­ró­nov pri ske­no­va­ní. Je vy­ba­ve­ná vy­me­ni­teľ­ným extru­dé­rom, tak­že si ňou mô­že­te vy­tla­čiť náh­ra­du za jed­no­du­ché pred­me­ty, kto­ré sa roz­bi­jú či stra­tia. Ale­bo ich nas­ke­no­vať a od­os­lať nie­ko­mu iné­mu, aby si ich vy­tla­čil na svo­jej 3D tla­čiar­ni.

Už bu­dú­ce le­to by sa ma­li na tr­hu ob­ja­viť ma­lé ho­log­ra­fic­ké pro­jek­to­ry vo veľ­kos­ti cuk­rí­ka, kto­ré na­priek ma­lým roz­me­rom bu­dú vý­kon­né a údaj­ne vy­tvo­ria ob­raz s hus­to­tou 5000 ppi. Pro­jek­to­ry do­ká­žu re­gu­lo­vať far­bu, jas aj uhol jed­not­li­vých sve­tel­ných lú­čov. Pr­vé ma­so­vo vy­rá­ba­né či­py bu­dú ge­ne­ro­vať iba dvoj­roz­mer­né ho­log­ra­my do veľ­kos­ti 48 pal­cov. Mi­nia­túr­ne pro­jek­to­ry schop­né vy­tvo­riť 3D ho­log­ra­my sa ma­jú za­čať vy­rá­bať o pár me­sia­cov nes­kôr. Ča­som by sme sa moh­li doč­kať pro­jek­to­rov aj v in­te­li­gen­tných ho­din­kách.

Ka­li­for­nská spo­loč­nosť Aero­fex pred­sta­vi­la osob­né vzná­šad­lo ako z fil­mu StarWars, ur­če­né na prep­ra­vu dvoch pa­sa­žie­rov, kto­ré sa do­ká­že po­hy­bo­vať vo vý­ške až 3 met­re nad ze­mou a do­siah­nuť rých­losť 72 km/h. Bu­de schop­né vzliet­nuť a pris­táť ver­ti­kál­ne, ne­bu­de te­da pot­re­bo­vať roz­jazd. Ov­lá­dať ho mož­no ria­did­la­mi na úrov­ni ko­lien. Up­lat­niť sa mô­že v poľ­no­hos­po­dár­stve, na za­há­ňa­nie stád do­byt­ka, pri geo­lo­gic­kom pries­ku­me, od­stra­ňo­va­ní nás­led­kov prí­rod­ných ka­tas­trof, na vy­hľa­dá­va­nie a zá­chra­nu osôb, pri strá­že­ní hra­níc a pod.

Ná­ra­mok Sim­band od Sam­sun­gu do­ká­že sní­mať ši­ro­kú šká­lu zdra­vot­ných úda­jov. Ok­rem iné­ho tep, krv­ný obeh, res­pi­rá­ciu, gal­va­nic­ký od­por ko­že, hyd­ra­tá­ciu a ta­kis­to ana­ly­zo­vať oko­li­tý vzduch a upo­zor­ňo­vať na ri­zi­ko­vé sta­vy. Roz­me­ry má ako in­te­li­gen­tné ho­din­ky a bu­de sa dať na­bí­jať po­mo­cou mag­ne­tic­kej na­bí­jač­ky. Vďa­ka to­mu bu­de môcť pou­ží­va­teľ no­siť ná­ra­mok aj po­čas spán­ku a zá­ro­veň ho na­bí­jať.

Tla­čia­reň na ovo­cie Do­ve­tai­led vy­uží­va tech­no­ló­giu tak­zva­nej mo­le­ku­lár­nej gas­tro­nó­mie. Zá­kla­dom tej­to tech­ni­ky sú cit­ric­ké ale­bo al­gi­nic­ké ky­se­li­ny. Tie sa zmie­ša­jú s kva­pa­li­nou a pos­tup­ne sa nak­vap­ka­jú do vod­nej nádr­žky s chlo­ri­dom vá­pe­na­tým. 3D tla­čia­reň Do­ve­tai­led te­da net­la­čí v pra­vom zmys­le slo­va, ovo­cie vy­ro­bí „kvap­ka­ním". Che­mi­ká­lie v nádr­žke nav­zá­jom zrea­gu­jú a vý­sled­kom je že­la­tí­na s chu­ťou da­né­ho ovo­cia.

To­to je len pár prík­la­dov z pos­led­né­ho ob­do­bia, kto­ré sa ob­ja­vu­jú kaž­dý deň a pí­še­me o nich na por­tá­li IT­news.sk. Keď to po­rov­nám s ob­do­bím spred 3 ÷ 4 ro­kov, nao­zaj ba­dať ra­di­kál­ny ná­rast ino­vač­né­ho po­ten­ciá­lu. Mož­nos­tí, ako vy­užiť ten­to po­ten­ciál, je via­ce­ro. Za­mes­tnať sa v ino­va­tív­nej fir­me, kto­rá ro­bí „cool" ve­cič­ky, nas­tú­piť do vý­skum­né­ho ús­ta­vu ale­bo sa po­kú­siť roz­beh­núť vlast­ný star­tup.

Tak­že vý­zva všet­kým ino­vá­to­rom, krea­tív­com a jed­not­liv­com, kto­rí pou­ží­va­jú hla­vu nie­len na no­se­nie ča­pi­ce: Po­zor, je tu vl­na, tre­ba na ňu správ­ne nas­ko­čiť a mô­že­me sa zviesť veľ­mi ďa­le­ko. Bu­de to zá­bav­ná jaz­da, tak sa dr­žte! :-)

Zdroj: PCR 7/2014Ohodnoťte článok:
   
 

Martin Drobný

Zaujímam sa o moderné technológie, dobre spravovanú spoločnosť a harmonický život. Od roku 1993 som pôsobil 12 rokov ako šéfredaktor PC REVUE, teraz mám na starosti INFOWARE a ITnews.sk.


telefon: 02/4342 0956
email: mdrobny@dvnet.sk
 

Najnovšie články na blogu

BLOGY: IoT – Pripravte sa na príchod tsunami
Zdalo by sa, že technologický vývoj zariadení pre bežných spotrebiteľov kráča svojím pomalým, marketingovo dobre vypočítaným krokom a nič prevratné sa nechystá... viac »
07.07.2015
 
BLOGY: Z redakčnej kuchyne
Od februárového reštartu PCR prešlo pár mesiacov, čo nám dáva vhodnú príležitosť na aktuálny „odpočet" toho, čo sa nám podarilo, čo nás ešte čaká a čo nové pripravujeme... viac »
07.05.2015
 
BLOGY: Homo sapiens bionic
Ľudské telo, s ktorým sa narodíme na tento svet, je samo osebe jeden veľký zázrak a ukážka stvorenia dokonalého biologického organizmu... viac »
20.04.2015
 
BLOGY: Umelá inteligencia – hra so zápalkami
Prednedávnom som mal s kamarátom vášnivú debatu na tému, či môže umelá inteligencia (UI) prekonať tú ľudskú a či sa môže niekedy vymaniť spod našej kontroly... viac »
19.02.2015
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter