BLOGY: Keď už ani WD-40 nestačí...

Na ho­ri­zon­te bu­dú­cich uda­los­tí sa čr­ta­jú kon­tú­ry via­ce­rých me­gap­rob­lé­mov, kto­rým ľud­stvo mô­že če­liť už o pár ro­kov či de­sať­ro­čí. Ich živ­nou pô­dou sú tech­no­lo­gic­ké ob­las­ti, kto­ré ak­tuál­ne za­zna­me­ná­va­jú mi­mo­riad­ne rých­ly vý­voj a te­šia sa aj zá­uj­mu ve­rej­nos­ti. Ide naj­mä o inter­net ve­cí, ro­bo­ti­ku, vša­dep­rí­tom­ný inter­net, na­no­tech­no­ló­gie a vý­voj ume­lej in­te­li­gen­cie. A nes­mie­me za­bud­núť na ka­ta­ly­zá­tor, kto­rým sú ky­ber­ne­tic­ké hroz­by, po­li­tic­ké či mo­cen­ské zá­uj­my a prie­my­sel­ná lo­by. Ak sa tie­to ve­ci skom­bi­nu­jú, vy­tvo­ria mi­mo­riad­ne vý­buš­nú zmes, kto­rá ne­bu­de pot­re­bo­vať ani zá­pal­ku.

Inter­net ve­cí pri­ná­ša do na­šich kan­ce­lá­rií, do­mác­nos­tí či áut tech­no­ló­gie no­vej ge­ne­rá­cie, kto­ré nep­red­sta­vu­jú už iba pa­sív­ne čle­ny tak ako do­te­raz, ale elek­tro­ni­ku, kto­rá je dopl­ne­ná o ak­čné pr­vky, schop­né za­sa­ho­vať do náš­ho reál­ne­ho sve­ta. Zá­mky vo dve­rách, kto­ré sa da­jú na di­aľ­ku ot­vá­rať a za­tvá­rať, chlad­nič­ky, kto­ré sa­my ob­jed­ná­va­jú zá­so­by, au­tá, kto­ré mož­no na di­aľ­ku mo­ni­to­ro­vať, a keď tre­ba, aj za­sta­viť.

Európ­ska únia napr. pra­cu­je na pro­jek­te „di­aľ­ko­vé­ho za­sta­ve­nia" áut, kto­ré sa má in­šta­lo­vať do všet­kých vo­zi­diel a umož­ní po­lí­cii vy­pnúť mo­tor au­ta z dis­pe­čin­gu. Stá­ly vý­bor EÚ pre ope­rač­nú spo­lup­rá­cu v ob­las­ti vnú­tor­nej bez­peč­nos­ti už ten­to pro­jekt schvá­lil a za­ria­de­nie by sa moh­lo stať po­vin­ným pre všet­ky no­vé au­tá už do kon­ca toh­to de­sať­ro­čia. O tom, či pro­jekt do­ká­že sto­per­cen­tne ochrá­niť po­li­caj­ný dis­pe­čing pred ne­po­vo­la­ným prie­ni­kom zvon­ku, mô­že­me iba špe­ku­lo­vať a dú­fať, že áno. To je však tro­chu má­lo...

Vý­sled­kom vý­vo­ja v ro­bo­ti­ke nie sú len po­moc­ní­ci do do­mác­nos­ti, kto­rí sa pos­ta­ra­jú o čis­tú dláž­ku či ok­ná. Sú to aj bez­pi­lot­né dro­ny, kto­ré vo vzdu­chu, na ze­mi či vo vo­de mô­žu niesť nie­len špio­náž­ne ka­mer­ky, ale aj zbra­ňo­vé sys­té­my. A o ich pou­ži­tí už ne­bu­dú roz­ho­do­vať len vzdia­le­ní ope­rá­to­ri. Rus­ké vo­jen­ské zá­klad­ne bu­dú po no­vom strá­žiť oz­bro­je­né bez­peč­nos­tné ro­bo­ty Taj­fun-M v po­do­be ma­lých tan­kov, kto­ré dos­ta­nú auto­nóm­ny sys­tém ume­lej in­te­li­gen­cie a na roz­diel od iných ro­bo­tic­kých sys­té­mov bu­dú môcť sa­my roz­hod­núť, ke­dy zbraň, kto­rou sú vy­ba­ve­né, pou­ži­jú. Ta­kis­to nám zos­tá­va iba dú­fať, že Taj­fun-M bu­de mať bez­peč­nos­tnú pois­tku, aby sa nev­zdia­lil od zá­klad­ne ďa­lej, ako je po­vo­le­né, a ne­zaz­re­li sme ho, ako sa tú­la po síd­lis­ku...

Pred­sta­va na­no­bo­tov, kto­ré­by op­ra­vo­va­li ľu­ďom nep­rís­tup­né tech­nic­ké za­ria­de­nia (napr. jad­ro­vé reak­to­ry) ale­bo poš­ko­de­né ľud­ské or­gá­ny bez pot­re­by ná­roč­ných ope­rá­cií, je veľ­mi lá­ka­vá. Otáz­kou je, či sa dá vždy a za akých­koľ­vek okol­nos­tí na 100 % za­bez­pe­čiť, aby sa všet­ky na­no­bo­ty vrá­ti­li z mi­sie späť na zá­klad­ňu a neb­lú­di­li bez­cieľ­ne v te­le pa­cien­ta. Ale­bo nao­pak, veľ­mi cie­le­ne, ale nie v je­ho zá­uj­me...

Ume­lá in­te­li­gen­cia je za­tiaľ len na za­čiat­ku sku­toč­né­ho roz­ma­chu. Áno, stro­je ako Wat­son nás už dnes do­ká­žu po­ra­ziť v ša­chu ale­bo vo ve­do­mos­tných hrách ty­pu Jeo­par­dy. Do­ká­žu aj lep­šie a bez­peč­nej­šie šo­fé­ro­vať ako my. Ale v os­tat­ných ob­las­tiach na nás za­tiaľ ne­ma­jú. Za­tiaľ. Ved­ci, kto­rí sa za­obe­ra­jú ume­lou in­te­li­gen­ciou, však pred­pok­la­da­jú, že vy­bu­do­va­nie po­čí­ta­čov in­te­li­gen­tnej­ších ako člo­vek je len otáz­kou de­sať­ro­čí. Me­diál­ne zná­my fy­zik Step­hen Hawking upo­zor­ňu­je, že ne­do­ká­že­me od­had­núť dôs­led­ky, čo sa sta­ne, keď ume­lá in­te­li­gen­cia pre­ko­ná tú ľud­skú, keď­že si to ani ne­vie­me pred­sta­viť.

Mož­no do­ká­že ok­la­mať a ov­lád­nuť fi­nan­čné tr­hy, do­siah­nuť zá­sad­ný pok­rok vo vý­sku­me, zma­ni­pu­lo­vať ve­dú­cich po­li­ti­kov ale­bo vy­tvo­riť no­vé zbra­ňo­vé sys­té­my, na kto­ré sa tie do­te­raj­šie ne­bu­dú chy­tať. Mož­no ako pr­vý krok za­čne navr­ho­vať a vy­rá­bať eš­te do­ko­na­lej­šie ver­zie sa­mej se­ba. Kľú­čo­vá otáz­ka je, kto bu­de tú­to in­te­li­gen­ciu kon­tro­lo­vať a či ju vô­bec do­ká­že­me kon­tro­lo­vať. Ur­či­te by som si napr. veľ­mi roz­mys­lel, či ta­kú­to in­te­li­gen­ciu pri­pá­jať na inter­net, a keď áno (aby to vô­bec dá­va­lo zmy­sel), ur­či­te by tam ma­lo exis­to­vať nie­koľ­ko ma­nuál­nych nee­lek­tro­nic­kých pois­tiek na jej od­po­je­nie od inter­ne­tu.

Mat­ne si spo­mí­nam na jed­nu sci-fi po­vied­ku, kto­rá opi­su­je pres­ne ta­ký­to sce­nár, ko­niec si vie­te do­my­slieť. Ja som však več­ný op­tim­ista a pred­pok­la­dám, že vy­ššia in­te­li­gen­cia, ako je tá ľud­ská, ne­bu­de chcieť ľud­stvo zni­čiť, ale nao­pak, tým, že bu­de ro­zum­nej­šia a na­vy­še zba­ve­ná emó­cií a ega, do­ká­že po­môcť pre­ko­nať mno­hé sve­to­vé prob­lé­my, ako sú voj­ny, chu­do­ba, hlad a ne­rov­nosť ži­vot­né­ho kom­for­tu.

Sa­moz­rej­me, ri­zi­ko zos­tá­va a po­dob­ne ako ani v os­tat­ných sce­ná­roch ne­má­me is­to­tu, ako sa bu­dú jed­not­li­vé tech­no­ló­gie vy­ví­jať, ako ich do­ká­že ľud­stvo zvlád­nuť a na­vy­še eš­te ochrá­niť pred zneu­ži­tím. Je to veľ­ká té­ma a úlo­hy sú ná­roč­né, ma­li by sme sa na bu­dúc­nosť po­riad­ne prip­ra­viť.

Ke­dy­si som žil v pres­ved­če­ní, že kaž­dý správ­ny chlap, kto­rý sa chce dob­re pos­ta­rať o do­mác­nosť, ko­sač­ku či auto, pot­re­bu­je mať vo vý­ba­ve na pre­ži­tie švaj­čiarsky no­žík, obojstran­nú le­pia­cu pás­ku a uni­ver­zál­ne ma­zad­lo WD-40. S vý­hľa­dom na bu­dúc­nosť zva­žu­jem, že si svo­ju vý­ba­vu asi bu­dem mu­sieť dopl­niť... :-)

Zdroj: PCR 6/2014Ohodnoťte článok:
   
 

Martin Drobný

Zaujímam sa o moderné technológie, dobre spravovanú spoločnosť a harmonický život. Od roku 1993 som pôsobil 12 rokov ako šéfredaktor PC REVUE, teraz mám na starosti INFOWARE a ITnews.sk.


telefon: 02/4342 0956
email: mdrobny@dvnet.sk
 

Najnovšie články na blogu

BLOGY: IoT – Pripravte sa na príchod tsunami
Zdalo by sa, že technologický vývoj zariadení pre bežných spotrebiteľov kráča svojím pomalým, marketingovo dobre vypočítaným krokom a nič prevratné sa nechystá... viac »
07.07.2015
 
BLOGY: Z redakčnej kuchyne
Od februárového reštartu PCR prešlo pár mesiacov, čo nám dáva vhodnú príležitosť na aktuálny „odpočet" toho, čo sa nám podarilo, čo nás ešte čaká a čo nové pripravujeme... viac »
07.05.2015
 
BLOGY: Homo sapiens bionic
Ľudské telo, s ktorým sa narodíme na tento svet, je samo osebe jeden veľký zázrak a ukážka stvorenia dokonalého biologického organizmu... viac »
20.04.2015
 
BLOGY: Umelá inteligencia – hra so zápalkami
Prednedávnom som mal s kamarátom vášnivú debatu na tému, či môže umelá inteligencia (UI) prekonať tú ľudskú a či sa môže niekedy vymaniť spod našej kontroly... viac »
19.02.2015
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter