BLOGY: Web má už 25! Ale pubertu ešte zďaleka nemá za sebou...

Pred 25 rok­mi sa zro­dil tech­nic­ký do­ku­ment, kto­rý navr­hol spô­sob, ako pris­tu­po­vať k sú­bo­rom na vzá­jom­ne pre­po­je­ných po­čí­ta­čoch. Je­ho auto­rom bol (dnes už Sir) Tim Ber­ners-Lee a vy­tvo­ril tak zá­klad služ­by World Wide Web, kto­rá dnes ov­plyv­ňu­je ži­vo­ty mi­liárd ľu­dí.

Dvad­sať­päť ro­kov je po­mer­ne dl­hý čas na to, aby pra­vid­lá, kon­cep­ty a tech­no­ló­gie doz­re­li. V prí­pa­de webu, resp. inter­ne­tu to nie je úpl­ne tak. Eš­te stá­le nie sú vy­rie­še­né otáz­ky a dis­ku­sie oko­lo pot­re­by je­ho re­gu­lá­cie, neut­ra­li­ty, ano­ny­mi­ty, ochra­ny súk­ro­mia, bez­peč­nos­ti a kon­tro­ly. Rov­na­ký búrli­vý vý­voj za­zna­me­ná­va­jú aj tech­no­ló­gie. Poz­ri­me si bles­ko­vý preh­ľad ak­tuál­nych uda­los­ti, kto­ré o tom nas­ved­ču­jú.

Ame­ric­ký súd ne­dáv­no za­mie­tol pra­vid­lá zná­me pod náz­vom sie­ťo­vá neut­ra­li­ta, pre­sa­dzo­va­né zo stra­ny FCC, kto­ré ok­rem iné­ho ma­li za­ru­čo­vať rov­na­ký prís­tup k dá­tam zo stra­ny pos­ky­to­va­te­ľov inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia (ISP) a za­ká­zať ob­me­dzo­va­nie prís­tu­pu k inter­ne­tu. ISP si te­raz mô­žu úč­to­vať pop­lat­ky pre pos­ky­to­va­te­ľov ob­sa­hu napr. za rých­lej­ší prís­tup k služ­bám, ako je vi­deos­trea­ming (Net­flix, YouTu­be atď.), čo sa mô­že mať do­sah aj na bež­ných pou­ží­va­te­ľov. ISP mô­žu spo­ma­liť či za­blo­ko­vať prís­tup k niek­to­rým strán­kam z čis­to ob­chod­ných dô­vo­dov. Neut­ra­li­ta je dô­le­ži­tá ok­rem iné­ho aj pre­to, aby bol inter­net ot­vo­re­ný ďal­ším ino­vá­ciám.

Z dru­hej stra­ny At­lan­ti­ku však priš­la aj po­zi­tív­na sprá­va - USA sa vzdá kon­tro­ly nad sprá­vou root zó­ny do­mé­no­vé­ho sys­té­mu. Mi­nis­ter­stvo ob­cho­du USA de­le­go­va­lo svoj­ho ča­su tie­to prá­vo­mo­ci na or­ga­ni­zá­ciu ICANN, kto­rá roz­ho­du­je o no­vo vy­tvá­ra­ných do­mé­nach naj­vyš­šej úrov­ne, za­bez­pe­ču­je doh­ľad na root DNS server­y a pri­de­ľo­va­nie blo­kov voľ­ných adries IPv4. Ho­ci ICANN fun­gu­je ako ne­zis­ko­vá or­ga­ni­zá­cia, spa­dá do práv­nej ju­ris­dik­cie USA. No­vý nás­tup­ca by mal vzísť z do­ho­dy me­dziv­lád­nych od­bor­ných or­ga­ni­zá­cií, re­gio­nál­nych ISP a pri­vát­ne­ho sek­to­ra do sep­tem­bra 2015.

Po pre­va­le­ní sa škan­dá­lu s NSA sa ne­cha­li Nem­ci a Fran­cú­zi po­čuť, že chcú vy­bu­do­vať no­vú európ­sku ver­ziu inter­ne­tu, kto­rá by po­moh­la udr­žať dá­ta ob­ča­nov EÚ mi­mo do­sa­hu NSA. To by však bo­lo mož­né, resp. zmys­lupl­né iba za pred­pok­la­du, že by sú­čas­ne vy­bu­do­va­li aj európ­sku ver­ziu Fa­ce­boo­ku a ďal­ších slu­žieb, kto­ré pre­vádz­ku­jú ame­ric­ké spo­loč­nos­ti ako Goog­le, App­le, Mic­ro­soft a spol. To si eš­te teo­re­tic­ky viem ako-tak pred­sta­viť, ale už mi nej­de do hla­vy, ako by chcel Bru­sel ad­mi­nis­tra­tív­ne za­bez­pe­čiť ochra­nu a kon­tro­lu to­ku osob­ných úda­jov, keď sa už raz na tie­to server­y dos­ta­nú.

Pod­stat­ne ve­sel­šie sprá­vy pri­chá­dza­jú z ob­las­ti tech­no­ló­gií. Juž­ná Kó­rea a nás­led­ne aj Ne­mec­ko a Veľ­ká Bri­tá­nia ozná­mi­li, že sa chys­ta­jú in­ves­to­vať mi­liar­dy do­lá­rov do tech­no­ló­gie sie­te 5G, kto­rá uro­bí mo­bil­né pre­no­sy 1000× rých­lej­ší­mi, ako je to dnes. Po­kiaľ sú­čas­nou 4G tech­no­ló­giou mož­no 800 MB film stiah­nuť asi za 40 se­kúnd, v prí­pa­de 5G sie­tí to bu­de tr­vať len jed­nu se­kun­du. Pod­ľa plá­nov by sa skú­šob­né pre­vádz­ky 5G sie­tí ma­li za­čať v ro­ku 2017 a pl­ná pre­vádz­ka sa má spus­tiť v ro­ku 2020.

Za­ují­ma­vé sú aj ino­vá­cie, kto­ré umož­nia dos­tať vy­so­ké pre­no­so­vé rých­los­ti ku kon­co­vým pou­ží­va­te­ľom. Kon­cept mesh sie­te vy­tvo­re­nej gi­ga­bi­to­vý­mi Wi-Fi rou­ter­mi umies­tne­ný­mi na stre­chách do­mov umož­ní pri­po­jiť oby­va­te­ľov síd­lisk bez pot­re­by za­ko­pa­nia káb­lov po uli­ciach. Wi-Fi rou­te­ry bu­dú vzá­jom­ne bez­drô­to­vo pre­po­je­né a ok­rem to­ho bu­dú pos­ky­to­vať bez­drô­to­vé pri­po­je­nie aj pou­ží­va­te­ľom. Ce­lá sieť sa bu­de pri­pá­jať k cen­trál­ne­mu uz­lu pri­po­je­né­mu na op­ti­ku, kto­rý bu­de spo­loč­ný pre ce­lé síd­lis­ko. Tie­to rou­te­ry vy­uží­va­jú naj­nov­ší štan­dard 802.11ac ty­pu Wave 2, kto­rý do­ká­že vy­užiť in­te­li­gen­tné an­té­ny MU-MI­MO na pos­ky­to­va­nie sa­mos­tat­né­ho ši­ro­ko­pás­mo­vé­ho pri­po­je­nia via­ce­rým za­ria­de­niam sú­čas­ne. Rou­te­ry Wave 2 by ma­li pos­ky­to­vať teo­re­tic­kú pre­no­so­vú rých­losť až 2 Gbit/s.

So za­ují­ma­vým kon­cep­tom priš­la or­ga­ni­zá­cia MDIF, kto­rá má zá­mer vy­bu­do­vať Outer­net - glo­bál­nu sieť sa­te­li­tov, kto­rá by vy­sie­la­la dá­ta z inter­ne­tu pre kaž­dé­ho oby­va­te­ľa pla­né­ty za­dar­mo. A ta­kis­to bez filtro­va­nia, resp. cen­zú­ry ob­sa­hu. Po­môcť pri tom má sús­ta­va sa­te­li­tov, kto­ré chce MDIF vy­slať na obež­nú drá­hu. Tok dát by bol, sa­moz­rej­me, jed­nos­mer­ný, dá­ta by vy­sie­la­li k sa­te­li­tom po­zem­né sta­ni­ce a sa­te­li­ty by ich po­tom ší­ri­li do­le k pou­ží­va­te­ľom v ne­ko­neč­nej sluč­ke, kým k nim do­ra­zia no­vé dá­ta. Pri­po­mí­na to skôr vy­sie­la­nie te­le­víz­ne­ho prog­ra­mu, pou­ží­va­te­lia si však bu­dú môcť vy­brať, aké in­for­má­cie chcú prio­rit­ne dos­tá­vať. Nie­čo ako Bit­Torrent, ale z ves­mí­ru. Vy­sie­lať sa bu­de spra­vo­daj­stvo, vzde­lá­va­cí ob­sah (Khan Aca­de­my, Cour­se­ra atď.), sof­tvé­ro­vé ap­li­ká­cie, fil­my, hud­ba, hry a, sa­moz­rej­me, Wiki­pé­dia. No Outer­net pos­kyt­ne aj mož­nosť za­bez­pe­če­nia nú­dzo­vej ko­mu­ni­ká­cie pri vý­pad­ku mo­bil­ných sie­tí a glo­bál­ny no­ti­fi­kač­ný sys­tém. Pr­vé sa­te­li­ty by ma­li vy­sie­lať ob­sah už v jú­ni bu­dú­ce­ho ro­ka.

A keď už sme vo ves­mí­re, eš­te jed­na perlič­ka. Me­dzi­ná­rod­ná ves­mír­na sta­ni­ca ISS už čos­ko­ro otes­tu­je vy­so­ko­rý­chlost­ný pre­nos dát na Zem la­se­ro­vým lú­čom. Kým sú­čas­né rá­dio­vé tech­no­ló­gie umož­ňu­jú pre­nos sli­ma­čí­mi rých­los­ťa­mi 200 až 400 kbit/s, dá­to­vá ko­mu­ni­ká­cia la­se­ro­vým lú­čom umož­ní za ideál­nych pod­mie­nok do­siah­nuť rých­losť až 50 Mbit/s a v bu­dúc­nos­ti umož­ní dos­tať sa na rých­los­ti oko­lo gi­ga­bi­tu za se­kun­du.

Vy­bral som iba nie­koľ­ko prík­la­dov do­ku­men­tu­jú­cich fakt, že web a inter­net eš­te zďa­le­ka ne­do­kon­či­li svoj vý­voj. Na jed­nej stra­ne sa mô­že­me te­šiť na no­vé pre­no­so­vé tech­no­ló­gie, vy­ššiu rých­losť a at­rak­tív­ne služ­by. Na dru­hej stra­ne by sme ma­li sta­ros­tli­vo strá­žiť je­ho bez­peč­nosť, neut­ra­li­tu, dô­ve­ry­hod­nosť, ano­ny­mi­tu a dos­tup­nosť pre všet­kých. Čí­taj­te PC RE­VUE a bu­de­te v ob­ra­ze, čo sa bu­de ďa­lej di­ať :-).


Zdroj: PCR 4/2014Ohodnoťte článok:
   
 

Martin Drobný

Zaujímam sa o moderné technológie, dobre spravovanú spoločnosť a harmonický život. Od roku 1993 som pôsobil 12 rokov ako šéfredaktor PC REVUE, teraz mám na starosti INFOWARE a ITnews.sk.


telefon: 02/4342 0956
email: mdrobny@dvnet.sk
 

Najnovšie články na blogu

BLOGY: IoT – Pripravte sa na príchod tsunami
Zdalo by sa, že technologický vývoj zariadení pre bežných spotrebiteľov kráča svojím pomalým, marketingovo dobre vypočítaným krokom a nič prevratné sa nechystá... viac »
07.07.2015
 
BLOGY: Z redakčnej kuchyne
Od februárového reštartu PCR prešlo pár mesiacov, čo nám dáva vhodnú príležitosť na aktuálny „odpočet" toho, čo sa nám podarilo, čo nás ešte čaká a čo nové pripravujeme... viac »
07.05.2015
 
BLOGY: Homo sapiens bionic
Ľudské telo, s ktorým sa narodíme na tento svet, je samo osebe jeden veľký zázrak a ukážka stvorenia dokonalého biologického organizmu... viac »
20.04.2015
 
BLOGY: Umelá inteligencia – hra so zápalkami
Prednedávnom som mal s kamarátom vášnivú debatu na tému, či môže umelá inteligencia (UI) prekonať tú ľudskú a či sa môže niekedy vymaniť spod našej kontroly... viac »
19.02.2015
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter