BLOGY: Ďakujeme, Edward!

Pred pár me­siac­mi som sa v Open­Par­ku ve­no­val afé­re PRISM a prak­ti­kám NSA, ale od­vte­dy sa ob­ja­vi­lo množ­stvo ďal­ších zis­te­ní, tak­že zno­vu ot­vá­ram tú­to té­mu. Tu je ich krát­ka re­ka­pi­tu­lá­cia. PRISM nie je je­di­ný pro­jekt on-li­ne špio­ná­že NSA, je ich ove­ľa viac.

Nap­rík­lad XKeys­co­re je sys­tém s eš­te väč­ším do­sa­hom a umož­ňu­je sle­do­vať tak­mer všet­ko, čo bež­ný pou­ží­va­teľ ro­bí na inter­ne­te, a to vrá­ta­ne ob­sa­hu e-mai­lov, nav­ští­ve­ných webo­vých strá­nok, vy­hľa­dá­va­ných vý­ra­zov, dis­ku­sie, če­tu a pod. Agen­tom pri­tom sta­čí vy­pl­niť on-screen for­mu­lár, kto­rý im dá­va ši­ro­ké op­ráv­ne­nia na vy­hľa­dá­va­nie. Ta­kú­to po­žia­dav­ku pred spra­co­va­ním nes­kú­ma ni­ja­ký súd ani na­dria­de­ný per­so­nál NSA.

Po­dob­né prak­ti­ky pou­ží­va­jú aj brit­ské spra­vo­daj­ské služ­by GCHQ, kto­ré sa na­pich­li na op­tic­ké káb­le a zhro­maž­ďu­jú ob­rov­ské množ­stvo úda­jov z e-mai­lov, fa­ce­boo­ko­vých prís­pev­kov a inter­ne­to­vej his­tó­rie a de­lia sa o ne s NSA. Na­vy­še sa to všet­ko vy­ko­ná­va bez akej­koľ­vek for­my ve­rej­nej kon­tro­ly či dis­ku­sie. NSA aj GCHQ ús­peš­ne pra­cu­jú na pre­lo­me­ní šif­ro­va­nia pou­ží­va­né­ho na inter­ne­te. Za­me­ria­va­jú sa hlav­ne na za­bez­pe­če­né sie­te SSL, VPN, VoIP a mo­bil­né 4G sie­te. Oh­ro­ze­ná je tak bez­peč­nosť a súk­ro­mie všet­kej inter­ne­to­vej ko­mu­ni­ká­cie, on-li­ne ban­kov­níc­tva a prak­tic­ky ce­lý mo­bil­ný inter­net.

NSA je pri­tom už te­raz schop­ná pris­tu­po­vať k pou­ží­va­teľ­ským dá­tam v smar­tfó­noch od všet­kých kľú­čo­vých vý­rob­cov (iP­ho­ne, an­droi­do­vé za­ria­de­nia aj Blac­kBerry). NSA sa do­ká­že dos­tať do zoz­na­mu kon­tak­tov, pri­ja­tých i od­os­la­ných SMS, k poz­nám­kam aj lo­ka­li­zač­ným úda­jom. Mo­ni­to­ru­je aj po­hy­by na kre­dit­ných kar­tách. Fi­nan­čné in­for­má­cie sa uk­la­da­jú v dá­to­vej ban­ke, pri­čom 84 % z nich pred­sta­vu­jú tran­sak­cie po­mo­cou kre­dit­ných ka­riet. NSA má údaj­ne prís­tup aj k dá­tam zo SWIF­Tu, kto­rý pou­ží­va­jú ti­síc­ky bánk na za­bez­pe­če­né po­sie­la­nie in­for­má­cií o tran­sak­ciách.

To je struč­ná re­ka­pi­tu­lá­cia ak­ti­vít ame­ric­kej NSA a brit­skej GCHQ. O tom, ako fun­gu­jú spra­vo­daj­ské služ­by iných kra­jín, napr. Rus­ka, Iz­rae­lu, Čí­ny, sa mô­že­me len do­ha­do­vať, ale je prav­de­po­dob­né, že sú na tom po­dob­ne. Aj do­te­raz sme všet­ci mi­ni­mál­ne tu­ši­li, že štát­ne bez­peč­nos­tné agen­tú­ry sle­du­jú on-li­ne pros­tre­die, ale asi kaž­dé­ho po pre­va­le­ní sa kau­zy Snowden za­sko­čil roz­sah fo­riem a šír­ka ich zá­be­ru. Ako­si sme dú­fa­li, že sle­do­va­nie sa tý­ka len te­ro­ris­tov a kri­mi­nál­ni­kov, ale nie je to tak, po­doz­ri­vou oso­bou sa mô­že stať kaž­dý. Je to len otáz­ka dô­le­ži­tos­ti a vy­ššie­ho zá­uj­mu.

Zne­po­ko­ju­jú­ci je ne­dos­ta­toč­ný doh­ľad nad čin­nos­ťou bez­peč­nos­tných agen­túr. Zá­ko­no­dar­né, ria­dia­ce a kon­trol­né zlož­ky, ako sú sú­dy, pre­zi­dent či parla­ment, resp. kon­gres, ne­ro­zu­me­jú od­bor­nej ter­mi­no­ló­gii, tak­že ne­do­ká­žu dos­ta­toč­ne po­sú­diť pri­me­ra­nosť, vhod­nosť a správ­nosť fun­go­va­nia bez­peč­nos­tných agen­túr, kto­ré dis­po­nu­jú ob­rov­skou a ťaž­ko kon­tro­lo­va­teľ­nou mo­cou.

Aké to mô­že mať dôs­led­ky, to si vie­me ľah­ko pred­sta­viť. Množ­stvo špio­náž­nych ro­má­nov či fil­mov pra­cu­je s ná­me­tom, čo by sa sta­lo, ke­by or­ga­ni­zá­cie ty­pu NSA za­ča­li zneu­ží­vať svo­je pos­ta­ve­nie. Ne­mu­sí pri­tom ísť len o li­te­rár­nu fik­ciu, spo­meň­me si z reál­nej his­tó­rie na me­no John Ed­gar Hoo­ver, kto­rý bol pr­vým a naj­dlh­šie slú­žia­cim ria­di­te­ľom ame­ric­kej agen­tú­ry FBI. Je­ho kri­ti­ci mu vy­tý­ka­li, že prek­ra­čo­val prá­vo­mo­ci FBI, pou­ží­val ju na za­stra­šo­va­nie po­li­tic­kých ak­ti­vis­tov a dis­iden­tov, na nah­ro­ma­de­nie taj­ných do­ku­men­tov tý­ka­jú­cich sa ve­dú­cich pred­sta­vi­te­ľov po­li­tic­kej scé­ny a pou­ží­va­nie ne­zá­kon­ných me­tód zbie­ra­nia dô­ka­zov.

Po­dob­ných prík­la­dov v his­tó­rii náj­de­me viac, a to aj mi­mo úze­mia USA. Oso­bit­ne v Rus­ku a Ne­mec­ku to vie­dlo k zlo­či­nom a nás­led­kom na ži­vo­toch úpl­ne ne­vin­ných ľu­dí, sta­čí si pre­lis­to­vať his­tó­riu. Pre­nas­le­do­va­nie, vy­die­ra­nie a zmiz­nu­tia ne­po­hodl­ných osôb, to bo­li pra­cov­né me­tó­dy bez­peč­nos­tných zlo­žiek, kto­ré sa dos­ta­li mi­mo kon­tro­ly de­mok­ra­tic­kej vlá­dy ale­bo ko­na­li pria­mo na po­kyn auto­ri­ta­tív­nej mo­ci.

Mož­no si po­vie­te, že te­raz ži­je­me v de­mok­ra­cii, čin­nosť vlá­dy je pod kon­tro­lou ve­rej­nos­ti a nie­čo ta­ké by sa ne­moh­lo stať. Chce­me to­mu nao­zaj uve­riť? Má­me vo vlá­dach a parla­men­toch čes­tných, zod­po­ved­ných a neúp­lat­ných po­li­ti­kov, kto­rí by za žiad­nych okol­nos­ti nie­čo ta­ké ne­do­vo­li­li? Ve­dia vlá­dy jed­not­li­vých kra­jín nao­zaj, čo všet­ko ro­bia ich bez­peč­nos­tné zlož­ky? Ma­jú to pod kon­tro­lou?

Nič to­mu ne­nas­ved­ču­je, aj na na­šom ma­leb­nom Slo­ven­sku evi­du­je­me eš­te stá­le čer­stvú kau­zu Go­ri­la, v su­sed­ných Če­chách sa tiež ob­ja­vil jej sú­ro­de­nec a pred­pok­la­dám, že v za­hra­ni­čí ma­jú eš­te väč­šie exem­plá­re. Mož­nosť kon­tro­lo­vať a ma­ni­pu­lo­vať ob­ča­nov je veľ­mi lá­ka­vá. Čím viac auto­ri­ta­tív­nej­ší je re­žim, tým je väč­šie ri­zi­ko zneu­ži­tia je­ho mo­cen­ských nás­tro­jov. Rie­še­ním je pre­niesť čo naj­viac roz­ho­do­va­cích prá­vo­mo­cí na ob­ča­nov a stran­spa­ren­tniť všet­ky vnú­tor­né pro­ce­sy s vý­nim­kou tých, kto­ré by moh­li oh­ro­ziť bez­peč­nosť štá­tu.

To by za­se chce­lo men­šiu apa­tiu ob­ča­nov, viac kri­tic­ké­ho mys­le­nia pri pred­kla­da­ní po­pu­lis­tic­kých sľu­bov po­li­ti­kov a väč­šiu ra­zan­ciu pri uvá­dza­ní prin­cí­pov eDe­mok­ra­cie do praxe. Nie je to nič ob­jav­né, ale sto­jí za to po­roz­mýš­ľať nad tým. Nik­to z nás sa pred­sa nech­ce dos­tať do ne­ja­ké­ho spi­su, aj keď ne­má­me čo skrý­vať. Čo ke­by sa raz na­šiel ne­ja­ký hlu­pák, kto­rý by zneu­žil in­for­má­ciu, že má­te sla­bosť na gu­mo­vé med­ve­dí­ky?... :-)

Zdroj: PCR 10/2013Ohodnoťte článok:
   
 

Martin Drobný

Zaujímam sa o moderné technológie, dobre spravovanú spoločnosť a harmonický život. Od roku 1993 som pôsobil 12 rokov ako šéfredaktor PC REVUE, teraz mám na starosti INFOWARE a ITnews.sk.


telefon: 02/4342 0956
email: mdrobny@dvnet.sk
 

Najnovšie články na blogu

BLOGY: IoT – Pripravte sa na príchod tsunami
Zdalo by sa, že technologický vývoj zariadení pre bežných spotrebiteľov kráča svojím pomalým, marketingovo dobre vypočítaným krokom a nič prevratné sa nechystá... viac »
07.07.2015
 
BLOGY: Z redakčnej kuchyne
Od februárového reštartu PCR prešlo pár mesiacov, čo nám dáva vhodnú príležitosť na aktuálny „odpočet" toho, čo sa nám podarilo, čo nás ešte čaká a čo nové pripravujeme... viac »
07.05.2015
 
BLOGY: Homo sapiens bionic
Ľudské telo, s ktorým sa narodíme na tento svet, je samo osebe jeden veľký zázrak a ukážka stvorenia dokonalého biologického organizmu... viac »
20.04.2015
 
BLOGY: Umelá inteligencia – hra so zápalkami
Prednedávnom som mal s kamarátom vášnivú debatu na tému, či môže umelá inteligencia (UI) prekonať tú ľudskú a či sa môže niekedy vymaniť spod našej kontroly... viac »
19.02.2015
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter