BLOGY: 7 krokov na skrotenie ega

Ce­lý náš ži­vot spre­vá­dza boj. Sú­pe­rí­me o ob­ľú­be­nosť me­dzi spo­lu­žiak­mi či ko­le­ga­mi, o to, kto skôr ob­sa­dí lep­šie mies­to na par­ko­va­nie ale­bo sa ly­ža­mi na no­hách pret­la­čí viac dop­re­du v ra­de pred la­nov­kou. S pla­men­ným za­uja­tím bo­ju­je­me za svoj ná­zor, v hád­kach ob­ha­ju­je­me svo­ju „prav­du". Má­me nut­ka­vú pot­re­bu vy­hrá­vať, urá­ža­jú nás kri­tic­ké poz­nám­ky, mu­sí­me si do­ka­zo­vať svo­je ús­pe­chy a dô­le­ži­tosť, trá­pi nás, čo si o nás my­slia os­tat­ní. To všet­ko sú bež­né kaž­do­den­né si­tuácie, keď nad na­mi vy­hrá­va na­še vlas­tné ego. Nič hroz­né to nie je, iba­že to nep­ros­pie­va dob­rým vzťa­hom, po­ci­tu vnú­tor­né­ho po­ko­ja a šťas­tia. A ak sa ne­daj­bo­že je­di­nec, kto­rý nez­vlá­da svo­je ego, dos­ta­ne k mo­ci, je­ho blíz­ke oko­lie mô­že ča­kať nao­zaj kruš­né chví­le.

Na to, aby sme do­ká­za­li spo­lu žiť a ne­pov­raž­di­li sa, dos­ta­li sme sú­bor pra­vi­diel, kto­rých by sme sa ma­li pridr­žia­vať. Pra­vid­lá sú dô­le­ži­té, ale nas­ta­vu­jú len hra­ni­ce, kto­ré by sme ne­ma­li prek­ro­čiť, ak sa nech­ce­me dos­tať do chaosu. Dô­le­ži­tej­šie však je do­siah­nuť stav, aby nik­to ne­mal ani pot­re­bu ale­bo po­ku­še­nie ne­ja­ké hra­ni­ce vô­bec prek­ra­čo­vať. Ako to do­siah­nuť? Zvlád­nu­tím náš­ho naj­väč­šie­ho sú­pe­ra, kto­rým je na­še vlas­tné ego. V múd­rych kniž­kách som na­šiel ná­vod, ako na to, a rád by som sa oň po­de­lil. Tých­to 7 kro­kov nám po­mô­že pre­ko­nať hl­bo­ko za­ko­re­ne­né pred­sta­vy o vlas­tnej dô­le­ži­tos­ti. Všet­ky sú navr­hnu­té tak, aby nám po­moh­li za­brá­niť fa­loš­né­mu sto­tož­ne­niu sa s do­mýš­ľa­vým egom.

  1. Pres­taň­te sa urá­žať. To, čo nás urá­ža, nás iba os­la­bu­je. Ak hľa­dá­me príl­eži­tos­ti, aby sme sa ura­zi­li, náj­de­me ich na kaž­dom kro­ku. Ak sme ura­ze­ní, tvo­rí to rov­na­ko ni­či­vú ener­giu, kto­rá sa dotk­la v pr­vom ra­de nás a pod­ne­cu­je nás na proti­útok. A k čo­mu to po­tom ve­die, to si ľah­ko do­mys­lí­me.
  2. Vzdaj­te sa pot­re­by vy­hrá­vať. Ego nás veľ­mi ra­do roz­de­ľu­je na ví­ťa­zov a po­ra­ze­ných. Hon­ba za ví­ťaz­stvom je za­ru­če­ný spô­sob, ako stra­tiť vnú­tor­ný po­koj. Ne­mož­no stá­le len vy­hrá­vať, niek­to bu­de vždy rých­lej­ší, mlad­ší, sil­nej­ší, múd­rej­ší ale­bo mať viac šťas­tia a my sa po­tom bu­de­te cí­tiť bez­cen­ní a ne­dô­le­ži­tí. Mô­že­me sú­ťa­žiť a ba­viť sa, ale ne­mu­sí­me to vnú­tor­ne pre­ží­vať. Buď­me po­zo­ro­va­te­ľom, kto­rý si ži­vot uží­va bez to­ho, aby pot­re­bo­val vy­hrať ne­ja­kú tro­fej a dať si ju po­tom do­ma na po­li­cu. Je zná­me pra­vid­lo, že len čo sa bu­de­me o ví­ťaz­stvo me­nej sna­žiť, za­čne sa zra­zu všet­ko da­riť.
  3. Vzdaj­te sa pot­re­by mať prav­du. Ego je zdro­jom mno­hých kon­flik­tov a nez­hôd, pre­to­že nás tla­čí k to­mu, aby sme pres­vied­ča­li dru­hých, že ne­ma­jú prav­du. Ak sa v de­ba­tách a vzťa­hoch vzdá­me pot­re­by mať prav­du, ako­by sme ho­vo­ri­li egu: Nie som tvo­jím ot­ro­kom. Už ve­ľa vzťa­hov sa skon­či­lo len pre­to, že je­den z par­tne­rov li­pol na pot­re­be mať vždy a vo všet­kom prav­du. Skús­te sa nie­ke­dy up­ros­tred hád­ky za­sta­viť a spý­tať sa sa­mi se­ba: Pot­re­bu­jem dru­hej stra­ne do­ká­zať, že mám prav­du, ale­bo chcem byť šťast­ný?
  4. Vzdaj­te sa svo­jej pot­re­by byť nad­ra­de­ní. Nao­zaj­stná uro­dze­nosť nez­na­me­ná byť lep­ší ako niek­to iný. Zna­me­ná byť lep­ší, ako sme my sa­mi bo­li ke­dy­si. Ne­hod­noť­me dru­hých na zá­kla­de ich vzhľa­du, ús­pe­chov, ma­jet­ku a ďal­ších „pa­ra­met­rov", kto­ré tak ra­do ego pou­ží­va. Keď vy­sie­la­me po­ci­ty nad­ra­de­nos­ti, vrá­ti sa nám to a na­ko­niec po­ve­die k ne­pria­teľ­ským po­ci­tom na oboch stra­nách.
  5. Vzdaj­te sa pot­re­by mať viac. Ego nie je nik­dy spo­koj­né. Ne­zá­le­ží na tom, čo sme do­siah­li, ego bu­de vždy tr­vať na tom, že to stá­le nie je dosť. Zis­tí­te, že sa neus­tá­le sna­ží­te a na­há­ňa­te sa za nie­čím, čo aj tak nik­dy ne­do­siah­ne­te. Pa­ra­doxne, keď pres­ta­ne­me pot­re­bo­vať viac, do náš­ho ži­vo­ta zra­zu prí­de viac to­ho, po čom nao­zaj tú­ži­me a čo nao­zaj pot­re­bu­je­me. A keď zis­tí­me, že je jed­no­duch­šie od­ov­zdať to, čo má­me, ďa­lej dru­hým, pre­to­že si uve­do­mí­me, ako má­lo nám v sku­toč­nos­ti sta­čí, až po­tom bu­de­me nao­zaj spo­koj­ní.
  6. Pres­taň­te sa sto­tož­ňo­vať so svo­ji­mi ús­pech­mi. To­to mô­že byť tro­chu zlo­ži­tá pred­sta­va, ak si nao­zaj mys­lí­te, že vy ste va­še ús­pe­chy. Skús­te po­roz­mýš­ľať, kto je sku­toč­ným zdro­jom všet­kých va­šich ús­pe­chov. Buď­me vďač­ní za schop­nos­ti, kto­ré sme za do­te­raj­ší ži­vot naz­bie­ra­li. Čím me­nej uz­na­nia bu­de­me pot­re­bo­vať, tým voľ­nej­šie sa bu­de­me cí­tiť.
  7. Vzdaj­te sa svoj­ho dob­ré­ho me­na. Va­ša po­vesť sa ne­na­chá­dza vo vás. Síd­li v my­sliach os­tat­ných, a te­da nad tým ne­má­te žiad­nu kon­tro­lu. Ak sa po­roz­prá­va­te s 30 ľuď­mi, bu­de­te mať 30 ná­zo­rov na svo­ju oso­bu. Ak sa preh­na­ne sta­rá­me o to, ako nás os­tat­ní vní­ma­jú, po­tom sme do­vo­li­li, aby nás vied­li ná­zo­ry dru­hých. Ne­chaj­me svo­ju re­pu­tá­ciu na dis­ku­siu os­tat­ným, s na­mi to ne­má nič spo­loč­né.

Ak ste ten­to text pre­čí­ta­li až sem a vo va­šom vnút­ri to len tak vrie, há­daj­te, kto to tam hlas­no pro­tes­tu­je. Ak sa zba­ví­me nad­vlá­dy ega, čo je asi naj­ťaž­šia úlo­ha, kto­rú mu­sí kaž­dý z nás zvlád­nuť, náš ži­vot bu­de po­koj­nej­ší, na­še vzťa­hy bu­dú har­mo­nic­kej­šie a my sa­mi bu­de­me dl­ho­do­bo šťas­tnej­ší. A ne­bu­de­me na to pot­re­bo­vať žiad­ne exter­né spúš­ťa­če. V na­šom ži­vo­te sa za­čnú zra­zu di­ať ma­lé ne­ná­pad­né zá­zra­ky a my si bu­de­me uží­vať kaž­dú je­ho chvíľ­ku. To­to pra­jem nám všet­kým :-).

Zdroj: PCR 8/2013Ohodnoťte článok:
   
 

Martin Drobný

Zaujímam sa o moderné technológie, dobre spravovanú spoločnosť a harmonický život. Od roku 1993 som pôsobil 12 rokov ako šéfredaktor PC REVUE, teraz mám na starosti INFOWARE a ITnews.sk.


telefon: 02/4342 0956
email: mdrobny@dvnet.sk
 

Najnovšie články na blogu

BLOGY: IoT – Pripravte sa na príchod tsunami
Zdalo by sa, že technologický vývoj zariadení pre bežných spotrebiteľov kráča svojím pomalým, marketingovo dobre vypočítaným krokom a nič prevratné sa nechystá... viac »
07.07.2015
 
BLOGY: Z redakčnej kuchyne
Od februárového reštartu PCR prešlo pár mesiacov, čo nám dáva vhodnú príležitosť na aktuálny „odpočet" toho, čo sa nám podarilo, čo nás ešte čaká a čo nové pripravujeme... viac »
07.05.2015
 
BLOGY: Homo sapiens bionic
Ľudské telo, s ktorým sa narodíme na tento svet, je samo osebe jeden veľký zázrak a ukážka stvorenia dokonalého biologického organizmu... viac »
20.04.2015
 
BLOGY: Umelá inteligencia – hra so zápalkami
Prednedávnom som mal s kamarátom vášnivú debatu na tému, či môže umelá inteligencia (UI) prekonať tú ľudskú a či sa môže niekedy vymaniť spod našej kontroly... viac »
19.02.2015
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter