BLOGY: Všetci máme čo skrývať, len o tom nevieme. Zatiaľ...

Mé­dia­mi sa pre­va­li­la afé­ra oko­lo pro­jek­tu PRISM, v rám­ci kto­ré­ho ma­jú bez­peč­nos­tné agen­tú­ry vlá­dy USA prís­tup k ob­sa­hu e-mai­lov, his­tó­rii vy­hľa­dá­va­nia, ob­sa­hu če­to­vej ko­mu­ni­ká­cie, k fot­kám, vi­deám a vi­deo­kon­fe­ren­ciám na Fa­ce­boo­ku a server­och Goog­lu, Mic­ro­sof­tu, App­lu a ďal­ších spo­loč­nos­tí. Ho­ci pred­sta­vi­te­lia tých­to fi­riem strik­tne od­mie­ta­jú pria­my prís­tup na svo­je server­y, prav­da je, že pre ne pla­tí zá­kon­ná po­vin­nosť vy­ho­vieť pod­ľa FI­SA (Fo­reign In­telli­gen­ce Sur­veillan­ce Act) le­gi­tím­nym žia­dos­tiam o pos­kyt­nu­tie toh­to ty­pu úda­jov. Tech­no­lo­gic­ké spo­loč­nos­ti mô­žu po­prieť zna­losť spo­lup­rá­ce s ná­rod­ný­mi bez­peč­nos­tný­mi zlož­ka­mi, pre­to­že za­mes­tnan­ci, kto­rí ma­jú za úlo­hu prá­cu s po­žia­dav­ka­mi pod­ľa FI­SA, nes­mú dis­ku­to­vať o pod­rob­nos­tiach s os­tat­ný­mi ľuď­mi vo fir­me.

No sle­do­va­nie te­le­fo­nic­kej ko­mu­ni­ká­cie me­dzi pou­ží­va­teľ­mi v rám­ci USA je mož­né aj bez súd­ne­ho prí­ka­zu. Ame­ri­ča­nom sle­do­va­nie ich te­le­fó­nov z pre­važ­nej čas­ti nep­re­ká­ža - ne­dáv­ny pries­kum uká­zal, že 56 % opý­ta­ných to po­va­žu­je za ak­cep­to­va­teľ­né, pre­to­že pre­fe­ru­jú boj s te­ro­riz­mom na úkor svoj­ho súk­ro­mia.

Už v mi­nu­los­ti exis­to­va­li rôz­ne pro­jek­ty, kto­rých cie­ľom bo­lo sle­do­vať di­gi­tál­nu ko­mu­ni­ká­ciu me­dzi pou­ží­va­teľ­mi (Car­ni­vo­re, Eche­lon ale­bo To­tal In­for­ma­tion Aware­ness). Pro­jekt PRISM, kto­rý vy­uží­va NSA od ro­ku 2007, by mal byť pre­vádz­ko­va­ný pod doh­ľa­dom špe­ciál­ne­ho sú­du, ale či sa to tak nao­zaj de­je vo všet­kých prí­pa­doch, do akej mie­ry je ten­to súd ne­zá­vis­lý a do akej mie­ry do­ká­že ob­jek­tív­ne roz­hod­núť, je otáz­ne. Ta­kis­to je otáz­ne či bez­peč­nos­tné agen­tú­ry pot­re­bu­jú súh­las sú­du aj na sle­do­va­nie cu­dzích štát­nych prís­luš­ní­kov, Oba­ma v tej­to sú­vis­los­ti upo­ko­jo­val svo­jich ob­ča­nov slo­va­mi: „Ne­boj­te sa, špio­náž nie je za­me­ra­ná na na­šich ob­ča­nov, špe­hu­je­me len cu­dzin­cov."

Ame­ri­ča­nov ta­ké­to vy­hlá­se­nie mož­no upo­ko­jí, ale nás cu­dzin­cov asi ťaž­ko, a to aj vzhľa­dom na fakt, že bez­peč­nos­tné zlož­ky spria­te­le­ných štá­tov vzá­jom­ne spo­lup­ra­cu­jú a vy­mie­ňa­jú si úda­je o po­doz­ri­vých oso­bách. Mož­no si po­vie­te, že nie ste te­ror­ista a ne­má­te čo skrý­vať, ale ten­to prís­tup nie je úpl­ne správ­ny. Prav­da je, že všet­ci má­me čo skrý­vať, len si to za­tiaľ až tak neu­ve­do­mu­je­me.

Ži­je­me v do­be, keď sa ob­rov­ské množ­stvo osob­ných in­for­má­cií dos­tá­va mi­mo na­šej bez­pros­tred­nej kon­tro­ly. Je zná­me, že čo sa už raz v elek­tro­nic­kej po­do­be dos­ta­ne do di­gi­tál­ne­ho pros­tre­dia, ne­dá sa z ne­ho na 100 % nik­dy stiah­nuť, aj keď si cit­li­vé úda­je napr. zo svoj­ho pro­fi­lu na FCB vy­ma­že­te. Ži­je­me v do­be, keď sa len tvo­rí po­ve­do­mie o tom, kde sa kon­čí prá­vo na súk­ro­mie a za­čí­na vy­šší zá­ujem štá­tu. A ta­kis­to ži­je­me v do­be, keď za­ží­va­me zneu­ží­va­nie štát­nych zlo­žiek na ne­zá­kon­né sle­do­va­nie osôb na pri­vát­ne úče­ly - poz­ri kau­zu čes­kej Go­ri­ly alias štát­ne sle­do­va­nie man­žel­ky čes­ké­ho expre­mié­ra Pet­ra Ne­ča­sa s pri­vát­nym zá­uj­mom je­ho asis­ten­tky.

Aj keď si väč­ši­na oby­va­teľ­stva mys­lí, že nie je dos­ta­toč­ne za­ují­ma­vá na to, aby pú­ta­la po­zor­nosť bez­peč­nos­tných agen­túr, mož­no je to prav­da iba v tej­to chví­li. Nik­to z nás ne­vie, aký bu­de vý­voj po­li­tic­kej si­tuácie v da­nej kra­ji­ne, aká stra­na sa dos­ta­ne do vlá­dy, akým spô­so­bom zme­ní prís­luš­nú le­gis­la­tí­vu, do akej mie­ry bu­de chcieť kon­tro­lo­vať svo­jich ob­ča­nov, do akej mie­ry ich bu­de tres­tať za ne­dodr­žia­va­nie zá­ko­nov. Mys­lí­te si, že dodr­žia­va­te všet­ky zá­ko­ny? Ur­či­te?

Ak má­te smar­tfón, kto­rý za­zna­me­ná­va po­lo­hu pou­ží­va­te­ľa, ne­bu­de napr. žiad­ny prob­lém zru­šiť po­li­caj­né hliad­ky s ra­dar­mi na kon­tro­lu dodr­žia­va­nia po­vo­le­nej rých­los­ti. Sta­čia im úda­je od ope­rá­to­ra ale­bo pre­vádz­ko­va­te­ľa lo­ka­li­zač­nej služ­by. Na kon­ci me­sia­ca už len dos­ta­ne­me vý­pis o tom, koľ­kok­rát, kde a o koľ­ko sme prek­ro­či­li po­vo­le­nú rých­losť, spo­lu s cel­ko­vou su­mou po­kút.

Nie je prob­lém pred­sta­viť si X po­dob­ných sce­ná­rov. Kaž­dý z nás po­ru­šil as­poň je­den pred­pis či zá­kon, ne­raz bez to­ho, aby si to vô­bec uve­do­mil.

Bez­peč­nos­tné zlož­ky štá­tu ma­jú prís­tup k tech­no­ló­giám, kto­ré sú zneu­ži­teľ­né, a prík­la­dy z praxe, žiaľ, uka­zu­jú, že ľu­dia s mo­cou ma­jú ten­den­ciu ju zneu­ží­vať. Tech­no­ló­gie im pos­kyt­nú ob­rov­skú vý­ho­du, moc a nás­troj na ov­lá­da­nie opo­zí­cie, ne­po­hodl­ných no­vi­ná­rov, nep­rí­jem­ných ak­ti­vis­tov atď., jed­no­du­cho ho­ci­ko­ho, kto bu­de príl­iš vy­tŕčať z ra­du. To sil­ne pri­po­mí­na sce­nár dys­to­pic­kej bu­dúc­nos­ti, kde ži­je­me pod kon­tro­lou to­ta­lit­nej vlá­dy a všet­ci sme sle­do­va­ní. Ak bu­dú mať štát­ne or­gá­ny prís­tup k cit­li­vým dá­tam, veľ­mi jed­no­du­cho mô­žu ho­ci­ko­ho sle­do­vať, vy­šet­ro­vať, stí­hať a nás­led­ne od­sú­diť.

Zo stra­ny nás ob­ča­nov je to veľ­mi ne­rov­ný boj. Ur­či­te tre­ba o tých­to té­mach veľ­mi ve­ľa ho­vo­riť a sna­žiť sa už te­raz nas­ta­viť pra­vid­lá tak, aby ne­moh­lo dôjsť k zneu­ži­tiu tech­no­ló­gií. A ta­kis­to sa tre­ba om­no­ho viac chrá­niť, k dis­po­zí­cii je via­ce­ro rie­še­ní, kto­rých úlo­hou je chrá­niť súk­ro­mie pou­ží­va­te­ľov. Exis­tu­je napr. open sour­ce pro­jekt Open Whis­per Sys­tems na šif­ro­va­nú ko­mu­ni­ká­ciu a uk­la­da­nie úda­jov na smar­tfó­noch. Rov­na­ko je dô­le­ži­té šif­ro­vať akú­koľ­vek e-mai­lo­vú ko­mu­ni­ká­ciu na webe (PGP ale­bo S/MI­ME) či hla­so­vú ko­mu­ni­ká­ciu VoIP napr. cez pro­to­kol ZRTP. Pri sur­fo­va­ní na inter­ne­te sa od­po­rú­ča pou­ží­vať ano­ny­mi­zač­nú sieť, napr. Tor ale­bo I2P. Na če­to­va­nie je dob­rý nap­rík­lad Jab­ber, vy­ba­ve­ný pro­to­ko­lom na šif­ro­va­nú ko­mu­ni­ká­ciu. Na uk­la­da­nie úda­jov do clou­du sa od­po­rú­ča vy­skú­šať napr. Jot­tac­loud, kto­rý na roz­diel od Drop­boxu a spol. ne­síd­li v USA, ale Nór­sku a pre­zen­tu­je sa ako NSA-free.

Nech­ce sa vám už te­raz rie­šiť otáz­ku ochra­ny svoj­ho súk­ro­mia? Zdá sa vám to troš­ku preh­na­ne pa­ra­noid­né? Dob­re, vráť­me sa k tej­to té­me o rok, o dva či o päť. Uvi­dí­me, kto­rým sme­rom sa bu­de si­tuácia ďa­lej vy­ví­jať. Po­zor­ne však sle­duj­me mé­diá, napr. tie na­še... :-)

Zdroj: PCR 7/2013Ohodnoťte článok:
   
 

Martin Drobný

Zaujímam sa o moderné technológie, dobre spravovanú spoločnosť a harmonický život. Od roku 1993 som pôsobil 12 rokov ako šéfredaktor PC REVUE, teraz mám na starosti INFOWARE a ITnews.sk.


telefon: 02/4342 0956
email: mdrobny@dvnet.sk
 

Najnovšie články na blogu

BLOGY: IoT – Pripravte sa na príchod tsunami
Zdalo by sa, že technologický vývoj zariadení pre bežných spotrebiteľov kráča svojím pomalým, marketingovo dobre vypočítaným krokom a nič prevratné sa nechystá... viac »
07.07.2015
 
BLOGY: Z redakčnej kuchyne
Od februárového reštartu PCR prešlo pár mesiacov, čo nám dáva vhodnú príležitosť na aktuálny „odpočet" toho, čo sa nám podarilo, čo nás ešte čaká a čo nové pripravujeme... viac »
07.05.2015
 
BLOGY: Homo sapiens bionic
Ľudské telo, s ktorým sa narodíme na tento svet, je samo osebe jeden veľký zázrak a ukážka stvorenia dokonalého biologického organizmu... viac »
20.04.2015
 
BLOGY: Umelá inteligencia – hra so zápalkami
Prednedávnom som mal s kamarátom vášnivú debatu na tému, či môže umelá inteligencia (UI) prekonať tú ľudskú a či sa môže niekedy vymaniť spod našej kontroly... viac »
19.02.2015
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter