BLOGY: Smartfóny budúcnosti? Máme sa na čo tešiť...

Sú­čas­ný tur­bu­lent­ný vý­voj smar­tfó­nov mi tak tro­chu pri­po­mí­na vý­voj des­kto­pov spred „pár" ro­kov. Aj vte­dy sme sa dl­hé ob­do­bie na­há­ňa­li za stá­le lep­ší­mi tech­nic­ký­mi pa­ra­met­ra­mi (rých­lej­ší pro­ce­sor, viac RAM, lep­šia gra­fi­ka...), až to v jed­nom mo­men­te na bež­né vy­uži­tie pres­ta­lo byť za­ují­ma­vé. Jas­né, vý­voj sa ne­zas­ta­vil, stá­le je čo zlep­šo­vať. Je pre mňa napr. zá­ha­dou, že sa vo sve­te Win­tel eš­te stá­le ne­po­da­ri­lo vy­rie­šiť okam­ži­té pou­ží­va­nie ap­li­ká­cií po za­pnu­tí po­čí­ta­ča a mu­sí­me ča­kať na boo­to­va­nie OS či na­čí­ta­nie ob­sa­hu RAM z dis­ku.

Bo­li to za­ují­ma­vé ča­sy, keď sme cho­di­li na Ce­BIT ob­di­vo­vať pr­vé po­čí­ta­če vy­ba­ve­né Pen­tiom. Kto mal viac ako 4 MB RAM, bol fra­jer a roz­lí­še­nie viac ako 1024 × 768 bo­lo už dos­tup­né len pre pá­nov CAD-is­tov. Dnes to je už skôr na po­ba­ve­nie, sú­čas­né bež­né po­čí­ta­če hra­vo zvlád­nu všet­ky kan­ce­lár­ske ap­li­ká­cie, sur­fo­va­nie na ne­te, CAD, DTP, ren­de­ro­va­nie 3D scén, preh­rá­va­nie HD vi­dea, mul­ti­tas­king - a to všet­ko v rám­ci efek­tné­ho GUI. Pri­tom do­ba, keď to ne­bo­lo až ta­ké sa­moz­rej­mé, ne­bo­la až tak dáv­no. (Spo­mí­na si eš­te niek­to na DOS, Wor­dPer­fect, Ven­tu­ru, BBS a spol.?)

A dnes sa nie­čo po­dob­né de­je aj v ob­las­ti smar­tfó­nov, na­há­ňa­jú sa GHz (štvor­jad­ro­vý „pro­cák" v te­le­fó­ne?), veľ­kosť RAM, roz­me­ry a roz­lí­še­nie dis­ple­ja, vý­drž na ba­té­rie atď. A už čos­ko­ro tu bu­dú te­le­fó­ny s vý­ko­nom, kto­rý ne­bu­de­me ve­dieť vy­užiť, s gra­fi­kou kva­lit­nej­šou, ako je roz­li­šo­va­cia schop­nosť ľud­ské­ho oka, a s vý­dr­žou, že si ne­bu­de­me pa­mä­tať, ke­dy na­pos­le­dy sme ten smar­tfón do­bí­ja­li. Ale stá­le zos­tá­va pár ob­las­tí, kde sa mô­žu in­te­li­gen­tné te­le­fó­ny zlep­šo­vať, kde nie je ich vý­voj ukon­če­ný a po­ten­ciál napl­no roz­vi­nu­tý.

V pr­vom ra­de to bu­de pre­po­je­nie s iný­mi za­ria­de­nia­mi, či už sú to špe­ciál­ne ná­ram­ky zob­ra­zu­jú­ce vo­la­jú­ce čís­lo ale­bo ob­sah SMS, ale­bo vib­ru­jú­ce te­to­vač­ky upo­zor­ňu­jú­ce na pri­chá­dza­jú­ci ho­vor. Oso­bit­ný typ za­ria­de­nia sú ho­din­ky, kto­ré mô­žu slú­žiť ako dcér­ske za­ria­de­nia smar­tfó­nu na vy­ba­vo­va­nie ho­vo­rov, zob­ra­zo­va­nie ob­sa­hu SMS, e-mai­lov, pred­po­ve­de po­ča­sia, za­dá­va­nie sta­tu­sov na Fa­ce­book, ale aj vy­uží­va­nie na­vi­gá­cie GPS. Pou­ží­va­nie ta­kých­to ho­di­niek sí­ce tro­chu pri­po­mí­na špión­ske bon­dov­ky, ale mať fun­kcio­na­li­tu smar­tfó­nu pria­mo na ru­ke bez pot­re­by vy­ťa­ho­vať ho z puz­dra či vrec­ka asi sto­jí za to. Ich vý­ho­da je v tom, že ho­din­ky mô­žu slú­žiť nao­zaj len ako mi­ni­ter­mi­nál spá­ro­va­ný so smar­tfó­nom cez Blue­tooth. O vý­kon, fun­kcio­na­li­tu, pri­po­je­nie na inter­net, GPS atď. sa pos­ta­rá smar­tfón, ho­din­ky bu­dú zob­ra­zo­vať len sig­ná­ly zo stla­če­ných tla­či­diel, pre­nos zvu­ku a ob­ra­zov­ko­vé zme­ny. Hneď by som si jed­ny ob­jed­nal pod strom­ček... :-)

Tro­chu viac ako zo sve­ta sci-fi vy­znie­va mož­nosť pre­po­jiť so smar­tfó­nom nap­rík­lad kon­tak­tné šo­šov­ky, čo mô­že byť vlas­tne ďal­šia ge­ne­rá­cia pro­jek­tu Goog­le Glass. Tech­nic­ká reali­zá­cia sa mi zdá dosť ná­roč­ná, ak je vô­bec reál­na. Ale kto­vie, pred pár rok­mi sa ani iné ve­ci nez­da­li veľ­mi reál­ne. Vy­uži­tie ta­ké­ho­to za­ria­de­nia na aug­men­to­va­nú reali­tu sa priam po­nú­ka. Kon­tak­tné šo­šov­ky mô­žu zob­ra­zo­vať po­ky­ny na na­vi­gá­ciu, poz­nám­ky, ka­len­dár, den­né úlo­hy na vy­ba­ve­nie a pod. Ale aj in­for­má­cie o oso­be sto­ja­cej pre na­mi, ak­tuál­ny sta­tus, v akej fir­me ro­bí, ako sa vo­lá ce­lým me­nom, či si ty­ká­me ale­bo vy­ká­me (su­per po­môc­ka, osob­ne by som to veľ­mi pot­re­bo­val - poz­ri niek­to­rý zo star­ších Open­par­kov). Ok­rem to­ho mô­žu zob­ra­zo­vať dopl­nko­vé in­for­má­cie pre je­din­cov so zní­že­nou kva­li­tou zra­ku (náz­vy ulíc, smer k ob­cho­du, ban­ke, by­tu). Pre šo­fé­rov jaz­dia­cich v no­ci mô­žu zob­ra­zo­vať nap­rík­lad pro­fil ces­ty pred hra­ni­cou ref­lek­to­rov, pre­káž­ky na ces­te, dop­rav­né zme­ny atď.

Už exis­tu­jú­ci pro­dukt sú to­pán­ky, kto­ré do­ve­dú pou­ží­va­te­ľa do­mov. Funkč­ný pro­to­typ je vy­ba­ve­ný pri­jí­ma­čom GPS a an­té­nou. Pou­ží­va­teľ si po­mo­cou špe­ciál­ne­ho sof­tvé­ru a káb­la USB nah­rá do to­pá­nok sú­rad­ni­ce pre­fe­ro­va­nej lo­ka­li­ty. Obe to­pán­ky sú vy­ba­ve­né čer­ve­ný­mi LED di­óda­mi. Tie slú­žia na na­vi­gá­ciu pou­ží­va­te­ľa: pra­vá to­pán­ka zob­ra­zu­je vzdia­le­nosť, ľa­vá ur­ču­je správ­ny smer.

Asi sa­moz­rej­mé bu­de bez­drô­to­vé na­bí­ja­nie ale­bo do­bí­ja­nie cez so­lár­ny pa­nel na chr­bte te­le­fó­nu či za­bu­do­va­ný v dis­ple­ji. Po­te­ši­la by glo­bál­na ak­cep­tá­cia tech­no­ló­gie NFC, kto­rá umož­ní jed­no­du­ché a rých­le pla­te­nie po­mo­cou te­le­fó­nu. Vďa­ka nej nah­ra­dia te­le­fó­ny kla­sic­ké pe­ňa­žen­ky, pla­tob­né, klu­bo­vé kar­ty a zľa­vo­vé ku­pó­ny.

Dá sa oča­ká­vať, že v bu­dúc­nos­ti by smar­tfó­ny moh­li mať sa­mos­tat­nú fy­zic­kú klá­ves­ni­cu, kto­rá bu­de sú­čas­ťou prís­lu­šen­stva, nap­rík­lad v po­do­be ochran­né­ho oba­lu, tak ako ho má tab­let Mic­ro­soft Sur­fa­ce. Ta­kis­to asi mô­že­me oča­ká­vať, že sa vo väč­šej mie­re ob­ja­via sní­ma­če na ana­lý­zu zdra­vot­né­ho sta­vu, už dnes sa dá po­mo­cou smar­tfó­nu či rôz­nych pri­po­je­ných ná­ram­kov zme­rať nap­rík­lad tlak a pulz. Je tiež prav­de­po­dob­né, že už čos­ko­ro bu­dú smar­tfó­ny vy­uží­vať špe­ciál­ne ma­te­riá­ly, vďa­ka kto­rým bu­dú ohyb­né ale­bo pries­vit­né, v kaž­dom prí­pa­de pod­stat­ne od­ol­nej­šie pro­ti ná­ra­zom či poš­kria­ba­niu. Prav­du­po­ve­diac, na ďal­ší vý­voj smar­tfó­nov sa veľ­mi te­ším, ur­či­te to ne­bu­de nu­da... :-)


Zdroj: PC REVUE 10/2012Ohodnoťte článok:
 
 
 

Martin Drobný

Zaujímam sa o moderné technológie, dobre spravovanú spoločnosť a harmonický život. Od roku 1993 som pôsobil 12 rokov ako šéfredaktor PC REVUE, teraz mám na starosti INFOWARE a ITnews.sk.


telefon: 02/4342 0956
email: mdrobny@dvnet.sk
 

Najnovšie články na blogu

BLOGY: IoT – Pripravte sa na príchod tsunami
Zdalo by sa, že technologický vývoj zariadení pre bežných spotrebiteľov kráča svojím pomalým, marketingovo dobre vypočítaným krokom a nič prevratné sa nechystá... viac »
07.07.2015
 
BLOGY: Z redakčnej kuchyne
Od februárového reštartu PCR prešlo pár mesiacov, čo nám dáva vhodnú príležitosť na aktuálny „odpočet" toho, čo sa nám podarilo, čo nás ešte čaká a čo nové pripravujeme... viac »
07.05.2015
 
BLOGY: Homo sapiens bionic
Ľudské telo, s ktorým sa narodíme na tento svet, je samo osebe jeden veľký zázrak a ukážka stvorenia dokonalého biologického organizmu... viac »
20.04.2015
 
BLOGY: Umelá inteligencia – hra so zápalkami
Prednedávnom som mal s kamarátom vášnivú debatu na tému, či môže umelá inteligencia (UI) prekonať tú ľudskú a či sa môže niekedy vymaniť spod našej kontroly... viac »
19.02.2015
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter