Blog: Príliš mladí vývojári – genialita prináša aj riziko

V ro­ku 2006 som v re­por­tá­ži z kon­fe­ren­cie Mic­ro­soft Te­chEd (ok­rem iné­ho ) pí­sal: „Na úvod­nej pred­náš­ke vy­stú­pi­la aj de­väť­roč­ná pa­kis­tan­ská ško­láč­ka Ar­fa Ka­rim, kto­rá nie­len­že pred­vá­dza­la ukáž­ku vý­vo­ja jed­no­du­chej Win­dows ap­li­ká­cie v ja­zy­ku C#, ale po­de­li­la sa aj so svo­ji­mi skú­se­nos­ťa­mi, keď naj­skôr za­čí­na­la prog­ra­mo­vať v prog­ra­mo­va­com ja­zy­ku Vi­sual Ba­sic a na ja­zyk C#, kto­rý pred­sa len dis­po­nu­je väč­ší­mi mož­nos­ťa­mi, mig­ro­va­la až nes­kôr. Na ukáž­ke oce­ňu­je­me nie­len po­mer­ne kom­plex­ný ná­met "vi­zuál­ne­ho kal­ku­lá­to­ra", ale naj­mä to, že aj na­priek to­mu, že de­ti v jej ve­ku ma­jú vy­ni­ka­jú­cu pa­mäť, ne­za­bud­la blo­ky svoj­ho kó­du as­poň struč­ne oko­men­to­vať."

Si­mon Brown spo­lu s pa­kis­tan­skou ško­láč­kou Ar­fou Ka­ri­mo­vou de­monštru­jú, že zvlád­nu­tie no­vých vý­vo­jár­skych nás­tro­jov a tech­no­ló­gií je dos­tup­né aj pre ve­ko­vú ka­te­gó­riu žia­kov.

Up­ly­nu­lo nie­koľ­ko má­lo ro­kov a Ar­fa Ka­rim zno­vu za­re­zo­no­va­la sve­to­vý­mi mé­dia­mi: „Pa­kis­tan­ská za­mes­tnan­ky­ňa Mic­ro­sof­tu Ar­fa Ka­rim Ran­dha­váo­vá zom­re­la cez ví­kend na in­farkt, kto­rý u nej vy­vo­lal epi­lep­tic­ký zá­chvat. Pre ame­ric­kú spo­loč­nosť pra­co­va­la ge­niál­na di­ev­či­na od svo­jich 9 ro­kov!"

Je to len zho­da ná­hod ale­bo daň za stra­te­né det­stvo? Ako by sa vy­ví­jal jej osud, ke­by v de­via­tich ro­koch mies­to in­ten­zív­ne­ho prog­ra­mo­va­nia čmá­ra­la fa­reb­ný­mi krie­da­mi po uli­ciach a hra­la sa s ro­ves­ník­mi...
Ohodnoťte článok:
   
 

Ľuboslav Lacko

Pracujem ako sw architekt, publicista a konzultant. Moje publikačné aktivity sú popri knihách smerované hlavne do časopisu PC REVUE.
Zaujímajú ma podnikové IT systémy, BI, cloud computing, virtualizácia, vývoj aplikácií, mobilné zariadenia a všeličo iné.


telefon: 0905 219 579
email: llacko@pcrevue.sk
 

Najnovšie články na blogu

Blog: Príliš mladí vývojári – genialita prináša aj riziko
V roku 2006 som v reportáži z konferencie Microsoft TechEd (okrem iného ) písal: „Na úvodnej prednáške vystúpila aj deväťročná pakistanská školáčka Arfa Karim, ktorá nielenže predvádzala ukážku vývoja jednoduchej Windows aplikácie v jazyku C#, ale podelila sa aj so svojimi skúsenosťami, keď najskôr začínala programovať v programovacom jazyku Visual Basic a na jazyk C#, ktorý predsa len disponuje väčšími možnosťami, migrovala až neskôr... viac »
28.05.2013
 
Exadata – databázový stroj využívajúci technológiu Flash
Pri uvedení nového databázového servera Oracle Exadata (pripomínam, že prvýkrát v histórii spoločnosti Oracle išlo o hardvér) na konferencii Oracle Open Word v San Franciscu v roku 2009 Larry Ellison, CEO spoločnosti Oracle, nešetril chválami, a to hlavne na jeho rýchlosť... viac »
21.03.2012
 
Crashtest „naživo“ alebo kúzlo nechceného
V PC REVUE sa občas venujeme testovaniu rôznych IT komponentov hlavne notebookov a mobilných telefónov v nasimulovaných kritických podmienkach. Možno to niekomu pripadá trochu ako výstrednosť, ale život občas podobnú situáciu prinesie „naživo"... viac »
05.03.2012
 
Vďaka kreatívnym študentom sa menej obávam prípadnej nepriazne osudu
V manažérskej sfére súčasného biznisu sa veľmi často používa slovné spojenie „nastavovanie procesov“. .. viac »
12.07.2011
 
BLOGY: Prvá služobná cesta bez notebooku
Neodmysliteľnou súčasťou práce IT novinára sú služobné cesty. Začal som si baliť veci na cestu na konferenciu ISC (International Supercomputing Conference)... viac »
24.06.2011
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter