Vďaka kreatívnym študentom sa menej obávam prípadnej nepriazne osudu

V ma­na­žér­skej sfé­re sú­čas­né­ho biz­ni­su sa veľ­mi čas­to pou­ží­va slov­né spo­je­nie „nas­ta­vo­va­nie pro­ce­sov“. Skú­si­li ste sa nie­ke­dy za­my­slieť ako sú „nas­ta­ve­né pro­ce­sy“ fun­go­va­nia spo­loč­nos­ti v kto­rej ži­je­me. Kým ste mla­dí, zdra­ví a ani šťas­tie sa vám neob­rá­ti­lo bo­kom, je všet­ko v po­riad­ku. Ale sta­čí je­den zvrat, tre­bárs dop­rav­ná ne­ho­da, po kto­rej člo­vek zos­ta­ne imo­bil­ný, ne­vi­dia­ci... a od­ra­zu je všet­ko inak. Zra­zu zis­tí, že pro­ce­sy sú nas­ta­ve­né inak, než by v da­nej si­tuá­cii pot­re­bo­val.

Zda­lo by sa, že osud tých­to ľu­dí, po­kiaľ sa na tom ne­ja­kým spô­so­bom ne­dá za­ro­biť, ni­ko­ho príl­iš ne­zau­jí­ma. A pred­sa. Ná­de­jou pre pos­tih­nu­tých ľu­dí sú v tom­to prí­pa­de štu­den­ti, kto­rí vní­ma­jú prob­lé­my sú­čas­né­ho sve­ta a sna­žia v rám­ci svo­jich mož­nos­tí pris­pieť k ich rie­še­niu. Dá­va­jú to, čo­ho ma­jú vo svo­jom ve­ku na roz­dá­va­nie naj­viac – ná­pa­dy a krea­ti­vi­tu. Naj­vyš­šia kon­cen­trá­cia krea­tív­nych štu­den­tov je mo­men­tál­ne v New Yor­ku na sú­ťa­ži Ima­gi­ne Cup, kto­rú za­stre­šu­je Mic­ro­soft. Té­ma toh­to roč­ní­ka je: „Pred­stav­te si svet, kde tech­no­ló­gie po­má­ha­jú rie­šiť naj­váž­nej­šie prob­lé­my“. Sú­ťa­ží sa v troch hlav­ných ka­te­gó­riách – Software De­sign, Em­bed­ded De­sign a Ga­me De­sign.

Bol som no­mi­no­va­ný ako po­rot­ca slo­ven­ské­ho ko­la sú­ťa­že, tak­že ma veľ­mi za­ují­ma, nie­len to, ako sa bu­de na­šim štu­den­tom da­riť na sve­to­vom fi­ná­le, ale aj prí­pad­ná reali­zač­ná fá­za, ak štu­den­ti do­tiah­nu svo­je pro­jek­ty do praxe. Zo Slo­ven­ska sa sve­to­vé­ho fi­ná­le zú­čas­tňu­jú do­kon­ca až dva tí­my. Tím Quegee zo Slo­ven­skej Tech­nic­kej Uni­ver­zi­ty v Bra­tis­la­ve s rie­še­ním Mo­ve2Play sú­ťa­ží v ka­te­gó­rii Ga­me De­sign a tím Zip­pers zTech­nic­kej Uni­ver­zi­ty Ko­ši­ce s pro­jek­tom Mapz v ka­te­gó­rii Software De­sign. Struč­ný po­pis fun­go­va­nia obid­voch rie­še­ní náj­de­te v člán­ku

Tím Zip­pers po ús­peš­nej pre­zen­tá­cii svoj­ho pod­ľa mňa je­di­neč­né­ho pro­jek­tu na pod­po­ru ne­vi­dia­cich, kto­rý napl­no vy­uží­va mož­nos­ti dnes už bež­ných a dos­tup­ných tech­no­ló­gií pos­tú­pil do se­mi­fi­ná­le me­dzi 18 naj­lep­ších na sve­te.

Ima­gi­ne Cup je dob­rým prík­la­dom spo­je­nia štu­den­tov, kto­rí za­tiaľ mô­žu in­ves­to­vať len svo­ju krea­ti­vi­tu a ná­pa­dy s fir­ma­mi, kto­rým nie je ľa­hos­taj­ný ani osud mi­no­rit­ných sku­pín ľu­dí.

Slo­ven­ské štu­den­tské tí­my sa pre­zen­tu­jú aj cez so­ciál­ne sie­te

Quegee:
twit­ter.com
fa­ce­book.com

Zip­pers:
twit­ter.com
fa­ce­book.com
fa­ce­book.com - glo­bal­na FB strán­ka sú­ťa­že

O ak­tuál­nom di­aní vrá­ta­ne na­šich tí­mov ak­tuál­ne in­for­mu­je aj poľ­ský blog­ger http://bier­nac­kig.tumblr.com/Ohodnoťte článok:
 
 
 

Ľuboslav Lacko

Pracujem ako sw architekt, publicista a konzultant. Moje publikačné aktivity sú popri knihách smerované hlavne do časopisu PC REVUE.
Zaujímajú ma podnikové IT systémy, BI, cloud computing, virtualizácia, vývoj aplikácií, mobilné zariadenia a všeličo iné.


telefon: 0905 219 579
email: llacko@pcrevue.sk
 

Najnovšie články na blogu

Blog: Príliš mladí vývojári – genialita prináša aj riziko
V roku 2006 som v reportáži z konferencie Microsoft TechEd (okrem iného ) písal: „Na úvodnej prednáške vystúpila aj deväťročná pakistanská školáčka Arfa Karim, ktorá nielenže predvádzala ukážku vývoja jednoduchej Windows aplikácie v jazyku C#, ale podelila sa aj so svojimi skúsenosťami, keď najskôr začínala programovať v programovacom jazyku Visual Basic a na jazyk C#, ktorý predsa len disponuje väčšími možnosťami, migrovala až neskôr... viac »
28.05.2013
 
Exadata – databázový stroj využívajúci technológiu Flash
Pri uvedení nového databázového servera Oracle Exadata (pripomínam, že prvýkrát v histórii spoločnosti Oracle išlo o hardvér) na konferencii Oracle Open Word v San Franciscu v roku 2009 Larry Ellison, CEO spoločnosti Oracle, nešetril chválami, a to hlavne na jeho rýchlosť... viac »
21.03.2012
 
Crashtest „naživo“ alebo kúzlo nechceného
V PC REVUE sa občas venujeme testovaniu rôznych IT komponentov hlavne notebookov a mobilných telefónov v nasimulovaných kritických podmienkach. Možno to niekomu pripadá trochu ako výstrednosť, ale život občas podobnú situáciu prinesie „naživo"... viac »
05.03.2012
 
Vďaka kreatívnym študentom sa menej obávam prípadnej nepriazne osudu
V manažérskej sfére súčasného biznisu sa veľmi často používa slovné spojenie „nastavovanie procesov“. .. viac »
12.07.2011
 
BLOGY: Prvá služobná cesta bez notebooku
Neodmysliteľnou súčasťou práce IT novinára sú služobné cesty. Začal som si baliť veci na cestu na konferenciu ISC (International Supercomputing Conference)... viac »
24.06.2011
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter