BLOGY: Prvá služobná cesta bez notebooku

Neod­mys­li­teľ­nou sú­čas­ťou prá­ce IT no­vi­ná­ra sú slu­žob­né ces­ty. Za­čal som si ba­liť ve­ci na ces­tu na kon­fe­ren­ciu ISC (Inter­na­tio­nal Su­per­com­pu­ting Con­fe­ren­ce). Ako vždy som ako pr­vý chcel do ba­to­ži­ny vlo­žiť no­te­book. Ru­ka s no­te­boo­kom sa však ten­to­raz za­sta­vi­la na pol ces­te. Za­čal som sa za­mýš­ľať koľ­ko člán­kov som po­pí­sal na té­mu „Vy­uži­tie mo­bil­ných za­ria­de­ní v bi­zni­se“ a zra­zu som sa cí­til ako onen fa­rár, kto­rý „vo­du ká­že a ví­no pi­je“. Pro­pa­gu­jem mož­nos­ti mo­bil­ných za­ria­de­ní, ale sám si na ces­tu pre is­to­tu vždy be­riem no­te­book. Tak som no­te­book po­lo­žil nas­päť na pra­cov­ný stôl a za­čal pre­mýš­ľať nad al­ter­na­tí­va­mi.

Ur­či­te by mi po­sta­čil môj ob­ľú­be­ný mo­bil s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows Pho­ne 7, na kto­rom je im­ple­men­to­va­ná cel­kom vy­da­re­ný va­riant kan­ce­lár­ske­ho ba­lí­ka Of­fi­ce s mož­nos­ťou na­po­je­nia na mo­je tes­to­va­cie kon­to v „clou­do­vom“ Of­fi­ce 365. Už dáv­no nep­la­tí že veľ­kosť za­ria­de­nia li­mi­tu­je po­uží­va­teľ­ský kom­fort. Kva­lit­né mul­ti­do­ty­ko­vé dis­ple­je (Re­ti­na) umož­ňu­jú mo­bi­li­te pri­me­ra­né po­ho­dlie pri úp­ra­ve do­ku­men­tov a pí­sa­ní krát­kych správ a po­zná­mok. Je­di­ným prob­lé­mom je, že ma­lý do­ty­ko­vý dis­plej sa ne­ho­dí na pí­sa­nie dl­hých textov. Tak som auto­ma­tic­ky sia­hol po blue­tooth klá­ves­ni­ci App­le kto­rú po­uží­vam k tab­le­tu iPad, bo­hu­žiaľ te­le­fón s tou­to klá­ves­ni­cou od­mie­tal spo­lup­rá­cu. Prav­de­po­dob­nou prí­či­nou je kon­ku­ren­cia. Ho­vo­rí sa, že Web 2.0 a vy­šší bu­de inter­ne­tom ve­cí. Bo­hu­žiaľ čas­to ve­cí úpl­ne zby­toč­ne ne­kom­pa­ti­bil­ných. Ak by sa fir­my do­ká­za­li do­hod­núť, po­tom by pre viac plat­fo­riem slú­ži­lo spo­loč­né prís­lu­šen­stvo.

IPad s exter­nou klá­ves­ni­cou pred­sta­vu­je prib­liž­ne po­lo­vi­cu ob­je­mu a hmot­nos­ti prie­mer­né­ho no­te­boo­ku, pri­čom vý­drž na ba­té­rie sa prib­li­žu­je k de­sia­tim ho­di­nám. Tá­to al­ter­na­tí­va na­ko­niec zví­ťa­zi­la aj pri mo­jom vý­be­re pra­cov­né­ho nás­tro­ja na ces­tu. Dô­le­ži­tým pred­pok­la­dom je dos­tup­nosť „kan­ce­lár­ske­ho“ ba­lí­ka App­le iWork pre tú­to plat­for­mu. V sú­čas­nos­ti je ten­to ba­lík dos­tup­ný do­kon­ca aj pre plat­for­my iP­ho­ne a iPod touch. Ap­li­ká­cie ba­lí­ka iWork bo­li pô­vod­ne vy­tvo­re­né pre Mac a po­tom prep­ra­co­va­né tak aby moh­li fun­go­vať pre ope­rač­ný sys­tém iOS, čo zna­me­na­lo náh­ra­du fi­lo­zo­fie ov­lá­da­nia my­šou ov­lá­da­ním cez Mul­ti-Touch. Ap­li­ká­cie Key­no­te, Pa­ges a Num­bers umož­ňu­jú bez­prob­lé­mo­vý im­port a export do/z ap­li­ká­cií ba­lí­ka Mic­ro­soft Of­fi­ce a umož­ňu­jú bez­drô­to­vú tlač pros­tred­níc­tvom tec­hno­ló­gie AirPrint.

Z hľa­dis­ka mo­bi­li­ty by bol ideál­nym rie­še­ním Win­dows Pho­ne 7, s exter­nou klá­ves­ni­cou či iP­ho­ne, ale­bo iPod touch s edi­to­rom Pa­ges, keď­že ta­ké­to kom­bi­ná­cie za­ria­de­ní ne­mám k dis­po­zí­cii, voľ­ba pad­la lo­gic­ky na iPad s exter­nou klá­ves­ni­cou. Tá­to kom­bi­ná­cia by ma­la po­kryť všet­ky mo­je pra­cov­né po­žia­dav­ky s vý­nim­kou stri­hu HD vi­dea.Ohodnoťte článok:
 
 
 

Ľuboslav Lacko

Pracujem ako sw architekt, publicista a konzultant. Moje publikačné aktivity sú popri knihách smerované hlavne do časopisu PC REVUE.
Zaujímajú ma podnikové IT systémy, BI, cloud computing, virtualizácia, vývoj aplikácií, mobilné zariadenia a všeličo iné.


telefon: 0905 219 579
email: llacko@pcrevue.sk
 

Najnovšie články na blogu

Blog: Príliš mladí vývojári – genialita prináša aj riziko
V roku 2006 som v reportáži z konferencie Microsoft TechEd (okrem iného ) písal: „Na úvodnej prednáške vystúpila aj deväťročná pakistanská školáčka Arfa Karim, ktorá nielenže predvádzala ukážku vývoja jednoduchej Windows aplikácie v jazyku C#, ale podelila sa aj so svojimi skúsenosťami, keď najskôr začínala programovať v programovacom jazyku Visual Basic a na jazyk C#, ktorý predsa len disponuje väčšími možnosťami, migrovala až neskôr... viac »
28.05.2013
 
Exadata – databázový stroj využívajúci technológiu Flash
Pri uvedení nového databázového servera Oracle Exadata (pripomínam, že prvýkrát v histórii spoločnosti Oracle išlo o hardvér) na konferencii Oracle Open Word v San Franciscu v roku 2009 Larry Ellison, CEO spoločnosti Oracle, nešetril chválami, a to hlavne na jeho rýchlosť... viac »
21.03.2012
 
Crashtest „naživo“ alebo kúzlo nechceného
V PC REVUE sa občas venujeme testovaniu rôznych IT komponentov hlavne notebookov a mobilných telefónov v nasimulovaných kritických podmienkach. Možno to niekomu pripadá trochu ako výstrednosť, ale život občas podobnú situáciu prinesie „naživo"... viac »
05.03.2012
 
Vďaka kreatívnym študentom sa menej obávam prípadnej nepriazne osudu
V manažérskej sfére súčasného biznisu sa veľmi často používa slovné spojenie „nastavovanie procesov“. .. viac »
12.07.2011
 
BLOGY: Prvá služobná cesta bez notebooku
Neodmysliteľnou súčasťou práce IT novinára sú služobné cesty. Začal som si baliť veci na cestu na konferenciu ISC (International Supercomputing Conference)... viac »
24.06.2011
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter