Ako na to: Aj tovar z e-shopu môžete reklamovať

Aj na inter­ne­te má pri rek­la­mo­va­ní to­va­ru pre­daj­ca po­vin­nosť do 30 dní sťaž­nosť vy­ba­viť - buď za­bez­pe­čiť dôs­toj­nú náp­ra­vu prob­le­ma­tic­kej ve­ci, ale­bo va­šu rek­la­má­ciu v ce­lom roz­sa­hu za­miet­nuť. Pri rek­la­má­ciách ve­cí za­kú­pe­ných on-li­ne ich za­sie­la­te späť tam, kde ste si ich kú­pi­li. Rek­la­mač­ná do­ba za­čí­na ply­núť od chví­le, keď pre­daj­ca rek­la­mo­va­ný to­var pre­vez­me od dop­rav­cu. Tre­ba si dá­vať po­zor na to, že rek­la­má­cia sa nev­zťa­hu­je nap­rík­lad na to­var vy­rá­ba­ný na ob­jed­náv­ku, tla­čo­vi­ny, fil­my (i DVD) či pot­ra­vi­ny po­dlie­ha­jú­ce rých­le­mu ka­ze­niu.

Spot­re­bi­teľ­ská pät­nás­tka - pár rád o rek­la­má­ciách:

 1. Rek­la­mo­va­ný to­var po­riad­ne za­baľ­te a pril­ož­te k ne­mu sprie­vod­ný list s od­ôvod­ne­ním, kon­tak­tný­mi údaj­mi a dok­la­dom o za­pla­te­ní či zá­ruč­ným lis­tom.
 2. Zá­ruč­ná do­ba za­čí­na ply­núť oka­mi­hom prev­za­tia to­va­ru od dop­rav­cu. Jej štan­dar­dná dĺžka je 24 me­sia­cov, mô­že však byť aj dlh­šia.
 3. V prí­pa­de rek­la­má­cie skús­te kon­tak­to­vať aj pria­mo e-shop, mô­žu vám po­ra­diť, ako naj­lep­šie pris­tú­piť k va­šej žia­dos­ti.
 4. Dob­rá sprá­va pre le­ni­vých - to­var mô­že­te vrá­tiť v kaž­dej po­boč­ke e-sho­pu.
 5. Pô­vod­ný obal ani ška­tu­ľu ne­pot­re­bu­je­te, obal nie je sú­čas­ťou to­va­ru. Tá­to pod­mien­ka pla­tí len v prí­pa­de, že obal je neod­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou pro­duk­tu ale­bo je bez oba­lu nep­re­daj­ný.
 6. Vždy tr­vaj­te na pí­som­nom potvr­de­ní o rek­la­má­cii, kde bu­de uve­de­ná chy­ba a pres­ne opí­sa­ná po­ža­do­va­ná náp­ra­va - op­ra­va, vý­me­na, up­lat­ne­nie zľa­vy ale­bo od­stú­pe­nie od zmlu­vy (vrá­te­nie pe­ňa­zí).
 7. Účten­ku ne­pot­re­bu­je­te, ak vie­te kú­pu vý­rob­ku do­ká­zať iným spô­so­bom, nap­rík­lad vý­pi­som z úč­tu, v kraj­nom prí­pa­de čes­tným vy­hlá­se­ním. S úč­ten­kou si však mô­že­te byť is­tí, že pro­ces pre­beh­ne jed­no­duch­šie.
 8. Rek­la­má­ciu mu­sí ob­chod­ník vy­rie­šiť do 30 dní.
 9. Keď to­var od­oš­le­te s do­ru­čen­kou, dos­ta­ne­te pres­nú in­for­má­ciu o tom, ke­dy si ob­chod­ník to­var prev­zal, a vie­te si skon­tro­lo­vať 30-dňo­vú le­ho­tu.
 10. Po­kiaľ vám e-shop uz­ná rek­la­má­ciu, hra­dí aj poš­tov­né, no tý­ka sa to naj­niž­ších ne­vyh­nut­ných nák­la­dov.
 11. To­var mô­že­te do 14 dní vrá­tiť bez uda­nia dô­vo­du, no nák­la­dy na dop­ra­vu pla­tí zá­kaz­ník.
 12. Aj keď ste to­var kú­pi­li so zľa­vou, na va­šich spot­re­bi­teľ­ských prá­vach to nič ne­me­ní. Ne­mož­no však to­var rek­la­mo­vať z rov­na­ké­ho dô­vo­du, pre kto­rý bo­la zní­že­ná ce­na.
 13. Ak rek­la­mu­je­te trik­rát rov­na­kú chy­bu, šty­rik­rát rôz­nu chy­bu ale­bo tri rôz­ne chy­by na­raz, má­te ná­rok na vrá­te­nie pe­ňa­zí.
 14. Rek­la­mo­vať ne­mož­no chy­by, kto­ré vznik­li bež­ným opot­re­bo­va­ním ale­bo nes­práv­nym pou­ži­tím.
 15. Rek­la­má­ciou sa nep­redl­žu­je zá­ruč­ná le­ho­ta - po­kiaľ vám to­var ne­vy­me­nia, ne­za­čí­na sa vám no­vá dvoj­roč­ná le­ho­ta, ale pok­ra­ču­je pred­chá­dza­jú­ca.

Slo­vá­ci mí­ňa­jú v e-sho­poch čo­raz viac. Za rok 2015 mi­nu­li pri ná­ku­poch na inter­ne­te zhru­ba 703 mi­lió­nov eur, čo pred­sta­vu­je ná­rast asi o 15 %. V pr­vom polro­ku vzrás­tol ob­rat e-com­mer­ce zhru­ba o pä­ti­nu op­ro­ti vla­ňaj­šku. Let­ná se­zó­na tem­po ras­tu sí­ce spo­ma­li­la, ale via­noč­ná se­zó­na bo­la opäť sil­ná, zá­kaz­ní­ci mi­nu­li zhru­ba tre­ti­nu cel­ko­vé­ho ob­ra­tu a vďa­ka to­mu zno­vu ob­chod­ní­ci evi­do­va­li re­kord­ný ob­rat e-com­mer­ce. Naj­sil­nej­ším dňom ce­lé­ho ro­ka 2015 bol 14. de­cem­ber


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Aj to­var z e-sho­pu mô­že­te rek­la­mo­vať
Aj na internete má pri reklamovaní tovaru predajca povinnosť do 30 dní sťažnosť vybaviť - buď zabezpečiť dôstojnú nápravu problematickej veci, alebo vašu reklamáciu v celom rozsahu zamietnuť. čítať »
 
Ti­py, tri­ky a ná­vo­dy
Ako čo v počítačoch funguje a prečo niečo nefunguje? Ak si aj vy chcete rozšíriť znalosti, doplniť vedomosti a nabrať skúsenosti, táto rubrika je práve pre vás. Pokiaľ máte zaujímavý námet, ktorý by ste v našej rubrike radi videli, neváhajte nám ho poslať e-mailom do redakcie. čítať »
 
Úpra­va High Key na zdô­raz­ne­nie jem­nos­ti
Čiernobiele fotografie sú stále v kurze, a to aj u profesionálnych fotografov. Tentoraz sa pozrieme na to, ako sa vytvárajú takzvané High Key fotografie, ktoré sa používajú na zvýraznenie jemnosti a dokonalosti. čítať »
 
Ap­li­ká­cie na úp­ra­vu fo­tog­ra­fií
Na úpravu fotografií je k dispozícii množstvo aplikácii, či už webových, desktopových, pre tablety, alebo smartfóny. Možno si z nášho prehľadu niektoré vyberiete. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý tu­ning po­čí­ta­čov
Nie je tajomstvo, že počítačové komponenty sa vyrábajú s určitou výkonnostnou rezervou. Hardvérový tuning, ktorý dokáže túto rezervu využiť a vyťažiť z počítača maximum, však nie je pre každého. Manipulácia s chladením, napájaním a časovaním nesie riziko poškodenia drahých súčiastok bez nároku na záruku. Našťastie sú aj iné možnosti, ako upraviť choď vášho PC tak, aby ste dosiahli signifikantný nárast výkonu pri minimálnom riziku. čítať »
 
Hud­ba z inter­ne­tu aj za­dar­mo
Hudobný priemysel je neustále vo vývoji. Dnes sa dostanete k hudbe oveľa jednoduchšie ako v minulosti. Nepotrebujete ani zájsť do predajne. Stačí zopár kliknutí a priamo z rôznych webových portálov si môžete vami zvolené piesne zakúpiť, stiahnuť zadarmo alebo len vypočuť. čítať »
 
Čo so spo­ma­le­ným no­te­boo­kom?
Zdá sa vám, že po dvoch či troch rokoch je váš notebook akoby o polovicu pomalší než v minulosti? Máte občas pocit, že pri ňom zapúšťate korene? Je čas pozrieť sa problému na zúbok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter