Hudba z internetu aj zadarmo

Hu­dob­ný prie­my­sel je neus­tá­le vo vý­vo­ji. Dnes sa dos­ta­ne­te k hud­be ove­ľa jed­no­duch­šie ako v mi­nu­los­ti. Ne­pot­re­bu­je­te ani zá­jsť do pre­daj­ne. Sta­čí zo­pár klik­nu­tí a pria­mo z rôz­nych webo­vých por­tá­lov si mô­že­te va­mi zvo­le­né pies­ne za­kú­piť, stiah­nuť za­dar­mo ale­bo len vy­po­čuť.

His­tó­ria

Re­vo­luč­né ob­do­bie na pre­lo­me 20. a 21. sto­ro­čia pri­nie­slo aj rých­le ší­re­nie hud­by pros­tred­níc­tvom inter­ne­tu. V za­čiat­koch hu­dob­né spo­loč­nos­ti po­nú­ka­li dve mož­nos­ti. Za­kú­piť si ce­lý al­bum hu­dob­nej sku­pi­ny ale­bo mať prís­tup k via­ce­rým inter­pre­tom, sa­moz­rej­me, za me­sač­ný pop­la­tok. To veľ­mi ľu­ďom ne­vy­ho­vo­va­lo v prí­pa­de, že sa im pá­či­la jed­na či dve sklad­by z al­bu­mu a nech­ce­li pla­tiť za ce­lý. Hľa­da­li sa rôz­ne spô­so­by, ako to obísť. Do­čas­né, ale ne­le­gál­ne rie­še­nie bo­lo sťa­ho­va­nie hud­by za­dar­mo z pi­rát­skych strá­nok, ako napr. Nap­ster, Grok­ster či Ka­zaa. S kon­cep­ciou le­gál­ne­ho inter­ne­to­vé­ho ob­cho­du s hud­bou pri­šiel až za­kla­da­teľ spo­loč­nos­ti App­le Ste­ve Jobs. iTu­nes Sto­re bol a stá­le je jed­no­du­chý a preh­ľad­ný spô­sob sťa­ho­va­nia ce­lých al­bu­mov, ale aj jed­not­li­vých skla­dieb, čo dov­te­dy ne­bo­lo mož­né. Jed­na sklad­ba z iTu­nes Sto­re stá­la 99 cen­tov, čo bo­lo vý­hod­né pre tých, kto­rí si chce­li stiah­nuť zo­pár skla­dieb, a nie ce­lý al­bum, za kto­rý by za­pla­ti­li mno­ho­ná­sob­ne viac.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Aj to­var z e-sho­pu mô­že­te rek­la­mo­vať
Aj na internete má pri reklamovaní tovaru predajca povinnosť do 30 dní sťažnosť vybaviť - buď zabezpečiť dôstojnú nápravu problematickej veci, alebo vašu reklamáciu v celom rozsahu zamietnuť. čítať »
 
Ti­py, tri­ky a ná­vo­dy
Ako čo v počítačoch funguje a prečo niečo nefunguje? Ak si aj vy chcete rozšíriť znalosti, doplniť vedomosti a nabrať skúsenosti, táto rubrika je práve pre vás. Pokiaľ máte zaujímavý námet, ktorý by ste v našej rubrike radi videli, neváhajte nám ho poslať e-mailom do redakcie. čítať »
 
Úpra­va High Key na zdô­raz­ne­nie jem­nos­ti
Čiernobiele fotografie sú stále v kurze, a to aj u profesionálnych fotografov. Tentoraz sa pozrieme na to, ako sa vytvárajú takzvané High Key fotografie, ktoré sa používajú na zvýraznenie jemnosti a dokonalosti. čítať »
 
Ap­li­ká­cie na úp­ra­vu fo­tog­ra­fií
Na úpravu fotografií je k dispozícii množstvo aplikácii, či už webových, desktopových, pre tablety, alebo smartfóny. Možno si z nášho prehľadu niektoré vyberiete. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý tu­ning po­čí­ta­čov
Nie je tajomstvo, že počítačové komponenty sa vyrábajú s určitou výkonnostnou rezervou. Hardvérový tuning, ktorý dokáže túto rezervu využiť a vyťažiť z počítača maximum, však nie je pre každého. Manipulácia s chladením, napájaním a časovaním nesie riziko poškodenia drahých súčiastok bez nároku na záruku. Našťastie sú aj iné možnosti, ako upraviť choď vášho PC tak, aby ste dosiahli signifikantný nárast výkonu pri minimálnom riziku. čítať »
 
Hud­ba z inter­ne­tu aj za­dar­mo
Hudobný priemysel je neustále vo vývoji. Dnes sa dostanete k hudbe oveľa jednoduchšie ako v minulosti. Nepotrebujete ani zájsť do predajne. Stačí zopár kliknutí a priamo z rôznych webových portálov si môžete vami zvolené piesne zakúpiť, stiahnuť zadarmo alebo len vypočuť. čítať »
 
Čo so spo­ma­le­ným no­te­boo­kom?
Zdá sa vám, že po dvoch či troch rokoch je váš notebook akoby o polovicu pomalší než v minulosti? Máte občas pocit, že pri ňom zapúšťate korene? Je čas pozrieť sa problému na zúbok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter