Ako na to: 5 kreatívnych spôsobov, ako získať prácu. Vyskúšajte.

V dneš­nej do­be nie je až ta­ké jed­no­du­ché náj­sť si prá­cu. Zá­ujem­cov je ve­ľa, ži­vo­to­pi­sov, kto­ré mno­hok­rát nik­to ani ne­čí­ta, eš­te viac. Za­ujať, byť iný ako os­tat­ní - na ta­kých ľu­dí strieh­nu za­mes­tná­va­te­lia. Poz­ri­te sa na päť krea­tív­nych spô­so­bov, kto­ré svo­jim tvor­com za­bez­pe­či­li no­vú pra­cov­nú po­zí­ciu.

Mi­nul pos­led­ných 500 li­bier za vlast­ný billboard

Adam Pa­cit­ti ako ab­sol­vent me­diál­nej pro­duk­cie v ro­ku 2012 po­dal až 250 žia­dos­tí o prá­cu, na­priek to­mu žiad­nu ne­dos­tal. Pre­to sa roz­ho­dol in­ves­to­vať pos­led­ných 500 li­bier do vlas­tné­ho billboar­du v rám­ci kam­pa­ne Em­ploy Adam. Je­ho ori­gi­nál­ny ná­pad mu pri­nie­sol 60 no­vých pra­cov­ných po­núk.

adam_pacitti2.jpg

Vy­tvo­ril si in­ze­rát v Goog­le AdWords

Alec Brownstein vždy tú­žil po prá­ci v mar­ke­tin­gu. Všet­ko sta­vil na lac­ný, no dôv­tip­ný spô­sob pre­zen­tá­cie. Vy­tvo­ril si in­ze­rát v Goog­le AdWords a v kľú­čo­vých slo­vách ne­za­bu­dol spo­me­núť me­ná vý­znam­ných osôb.

inzerat_googleadwords.jpg

Na­to­čil vi­deo ži­vo­to­pis, ur­če­ný za­mes­tná­va­te­ľo­vi svo­jich snov

Kto by nech­cel pra­co­vať pre Goog­le?! Vý­nim­kou ne­bol ani mla­dý di­gi­tál­ny stra­tég, kto­rý sa roz­ho­dol na­to­čiť pre Goog­le ži­vo­to­pis v štý­le pa­ríž­skej mó­dy zo 14. sto­ro­čia. Aj keď ho Goog­le ne­za­mes­tnal, na YouTu­be ma­lo je­ho vi­deo mi­lió­no­vú sle­do­va­nosť. Na­po­kon si mo­hol vy­be­rať z osem­de­sia­tich pra­cov­ných po­núk.

Video:


Ne­chal sa vy­dra­žiť na Auk­ro

Brit­ský mla­dík Josh But­ler rie­šil neús­pech v hľa­da­ní prá­ce po svo­jom. Ne­chal sa vy­dra­žiť na strán­ke Auk­ro za 16-ti­síc li­bier. Na­ko­niec ho za­mes­tna­la spo­loč­nosť BGC Par­tners.

josh.jpg

Roz­ná­šal obe­dy a ko­mu­ni­ko­val s hos­ťa­mi

Štu­dent Reed Daw za­čal s ob­slu­ho­va­ním náv­štev­ní­kov po­čas obed­ných zmien. Aj keď ve­ľa ne­za­ro­bil, stre­tol sa s množ­stvom vplyv­ných ľu­dí. Tí mu po tom, ako sa im zmie­nil o blí­žia­com sa ukon­če­ní štú­dia, da­li vi­zit­ky spo­lu s mož­nos­ťou za­sla­nia ži­vo­to­pi­su. Po­da­ri­lo sa mu zís­kať stáž v mar­ke­tin­go­vej spo­loč­nos­ti Vo­lu­sion a v sú­čas­nos­ti pra­cu­je ako SEO ma­na­žér.

Zdroj: hexjam.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Aj to­var z e-sho­pu mô­že­te rek­la­mo­vať
Aj na internete má pri reklamovaní tovaru predajca povinnosť do 30 dní sťažnosť vybaviť - buď zabezpečiť dôstojnú nápravu problematickej veci, alebo vašu reklamáciu v celom rozsahu zamietnuť. čítať »
 
Ti­py, tri­ky a ná­vo­dy
Ako čo v počítačoch funguje a prečo niečo nefunguje? Ak si aj vy chcete rozšíriť znalosti, doplniť vedomosti a nabrať skúsenosti, táto rubrika je práve pre vás. Pokiaľ máte zaujímavý námet, ktorý by ste v našej rubrike radi videli, neváhajte nám ho poslať e-mailom do redakcie. čítať »
 
Úpra­va High Key na zdô­raz­ne­nie jem­nos­ti
Čiernobiele fotografie sú stále v kurze, a to aj u profesionálnych fotografov. Tentoraz sa pozrieme na to, ako sa vytvárajú takzvané High Key fotografie, ktoré sa používajú na zvýraznenie jemnosti a dokonalosti. čítať »
 
Ap­li­ká­cie na úp­ra­vu fo­tog­ra­fií
Na úpravu fotografií je k dispozícii množstvo aplikácii, či už webových, desktopových, pre tablety, alebo smartfóny. Možno si z nášho prehľadu niektoré vyberiete. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý tu­ning po­čí­ta­čov
Nie je tajomstvo, že počítačové komponenty sa vyrábajú s určitou výkonnostnou rezervou. Hardvérový tuning, ktorý dokáže túto rezervu využiť a vyťažiť z počítača maximum, však nie je pre každého. Manipulácia s chladením, napájaním a časovaním nesie riziko poškodenia drahých súčiastok bez nároku na záruku. Našťastie sú aj iné možnosti, ako upraviť choď vášho PC tak, aby ste dosiahli signifikantný nárast výkonu pri minimálnom riziku. čítať »
 
Hud­ba z inter­ne­tu aj za­dar­mo
Hudobný priemysel je neustále vo vývoji. Dnes sa dostanete k hudbe oveľa jednoduchšie ako v minulosti. Nepotrebujete ani zájsť do predajne. Stačí zopár kliknutí a priamo z rôznych webových portálov si môžete vami zvolené piesne zakúpiť, stiahnuť zadarmo alebo len vypočuť. čítať »
 
Čo so spo­ma­le­ným no­te­boo­kom?
Zdá sa vám, že po dvoch či troch rokoch je váš notebook akoby o polovicu pomalší než v minulosti? Máte občas pocit, že pri ňom zapúšťate korene? Je čas pozrieť sa problému na zúbok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter