Ako na to: Aplikácie, ktoré vám pomôžu schudnúť. A zadarmo.

Pred­stav­te si, že mô­že­te svoj­ho osob­né­ho tré­ne­ra no­siť stá­le so se­bou. Ak aj vy pat­rí­te me­dzi tých, kto­rí pot­re­bu­jú mať mo­ti­vá­ciu a nie­ko­ho, kto bu­de na pro­ces váš­ho chud­nu­tia do­hlia­dať, ur­či­te si stiah­ni­te niek­to­rú z nas­le­du­jú­cich ap­li­ká­cií.

BMI kal­ku­lač­ka

Ak si eš­te nie ste is­tí, koľ­ko (či vô­bec) by ste ma­li schud­núť, vy­skú­šaj­te BMI kal­ku­lač­ku. Tá vám vy­po­čí­ta váš Bo­dy Mass In­dex (BMI), te­da in­dex te­les­nej hmot­nos­ti, kto­rý vám na­po­vie, či je va­ša te­les­ná hmot­nosť ideál­na v po­me­re k va­šej vý­ške, ve­ku a poh­la­viu. Ap­li­ká­cia vám na­vy­še vy­po­čí­ta spot­re­bu ka­ló­rií, ako aj per­cen­to tu­ku v te­le.

kalkulacka_bmi.jpg

Sťa­huj­te na iTu­nes

Sťa­huj­te na Goog­le Play

Di­et As­sis­tant

diet assistant.jpeg Ak sa už roz­hod­ne­te chud­núť, ur­či­te nep­re­hliad­ni­te ap­li­ká­ciu Di­et As­sis­tant. Sta­čí za­dať hmot­nosť, kto­rú chce­te do­siah­nuť, a už sa len ria­diť inštruk­cia­mi svoj­ho no­vé­ho asis­ten­ta. Ten vám nas­ta­ví ideál­ny stra­vo­va­cí plán a us­mer­ní vás k dodr­žia­va­niu zdra­vé­ho ži­vot­né­ho štý­lu.

Sťa­huj­te na iTu­nes

Sťa­huj­te na Goog­le Play

Ca­lo­rie Coun­ter & Di­et Trac­ker

Tá­to ap­li­ká­cia je ozna­čo­va­ná za naj­rý­chlej­šie a naj­ľah­šie vy­uží­va­né po­čí­tad­lo ka­ló­rií. Vo svo­jej da­ta­bá­ze má viac ako päť mi­lió­nov pot­ra­vín, tak­že je nep­rav­de­po­dob­né, že by ste v nej ne­naš­li to, čo má­te ra­di. Vďa­ka ap­li­ká­cii uvi­dí­te, koľ­ko tu­kov, sa­cha­ri­dov a cho­les­te­ro­lu den­ne skon­zu­mu­je­te. Ok­rem iné­ho sa ap­li­ká­cia pos­ta­rá aj o va­šu po­hy­bo­vú ak­ti­vi­tu. Mô­že­te si vy­brať z viac ako 350 cvi­kov.

caloriecounter.jpg

Sťa­huj­te na iTu­nes

Sťa­huj­te na Goog­le Play

Lo­se it!

Ap­li­ká­cia Lo­se it! zme­ni­la ži­vot a naj­mä te­lo už viac ako mi­lió­nu ľu­dí. Ide o naj­ús­peš­nej­ší kom­plex­ný prog­ram na chud­nu­tie, kto­rý vám vy­tvo­rí plán pria­mo na mie­ru. Neu­nik­ne mu ani to, ako sa stra­vu­je­te a či ve­nu­je­te cvi­če­niu dos­ta­tok ča­su. Sta­čí si len nas­ta­viť po­ža­do­va­nú hmot­nosť a ap­li­ká­cia vás na­mo­ti­vu­je tak, aby ste sa svo­jej ví­zie dr­ža­li a do­siah­li po­ža­do­va­ný vý­sle­dok. Na­vy­še sa mô­že­te pros­tred­níc­tvom tej­to ap­li­ká­cie spo­jiť so svo­ji­mi pria­teľ­mi a po­de­liť sa s ni­mi o svo­je vý­hry či zly­ha­nia.

loseit.jpg

Sťa­huj­te na iTu­nes

Sťa­huj­te na Goog­le Play

Weight Wat­chers Mo­bi­le

Chud­nu­tie nie je ľah­ké! Ak sa ani vy ne­ra­dí­te k fa­nú­ši­kom prís­ne­ho dodr­žia­va­nia di­ét, no ra­di by ste zlep­ši­li svoj je­dál­ny lís­tok, tá­to ap­li­ká­cia je pre vás tá pra­vá. Svoj ús­pech sta­via na flexibi­li­te, čo zna­me­ná, že ne­mu­sí­te strik­tne dodr­žia­vať žiad­ne pra­vid­lá. Nú­ti vás len jesť vy­vá­že­ne a zdra­vo.

weight-watchers.jpg

Sťa­huj­te na iTu­nes

Sťa­huj­te na Goog­le Play

JE­FIT Wor­kout

V prí­pa­de, ak vám nej­de o zní­že­nie hmot­nos­ti, ale skôr o nab­ra­tie sva­lo­vej hmo­ty a zlep­še­nie kon­dí­cie, stiah­ni­te si ap­li­ká­ciu JE­FIT Wor­kout. Tá sa sta­ne va­ším no­vým osob­ným tré­ne­rom. Ap­li­ká­ciu tvo­rí viac ako 1300 uni­kát­nych cvi­kov. Ho­vo­rí sa, že ide o naj­lep­šiu ap­li­ká­ciu pre tých, kto­rých naj­väč­šou zá­ľu­bou je nav­šte­vo­va­nie po­sil­ňov­ne. Na za­čiat­ku si vy­tvo­rí­te svoj fit­nes plán a svo­je pok­ro­ky si do­ku­men­tu­je­te za­dá­va­ním hmot­nos­ti a fo­tog­ra­fia­mi.

jefit.jpg

Sťa­huj­te na iTu­nes

Sťa­huj­te na Goog­le Play

7 Mi­nu­te Wor­kout

7minut.jpeg Ne­ve­rí­te, že aj se­dem mi­nút vás udr­ží vo for­me? Vy­skú­šaj­te ap­li­ká­ciu 7 Mi­nu­te Wor­kout a zis­tí­te, že aj nie­koľ­ko mi­nút den­ne bu­de sta­čiť na to, aby ste si zlep­ši­li kon­dí­ciu. Ale buď­te si is­tí, že tých­to se­dem mi­nút vy­uži­je­te napl­no a efek­tív­ne.

Sťa­huj­te na iTu­nes

Sťa­huj­te na Goog­le Play

Ni­ke+ Run­ning

Či už ste sa prá­ve roz­hod­li pre be­ha­nie, ale­bo si trú­fa­te aj na ma­ra­tón, tú­to ap­li­ká­ciu za­ru­če­ne oce­ní­te. Ni­ke+ Run­ning mo­ni­to­ru­je ce­lú va­šu tra­su, vzdia­le­nosť, rých­losť aj čas, kto­rý ve­nu­je­te va­šej fy­zic­kej ak­ti­vi­te. Ap­li­ká­cia po­nú­ka aj mož­nosť rôz­nych sú­ťa­ží a vý­ziev na pre­ko­na­nie sa­mé­ho se­ba či re­kor­dov svo­jich pria­te­ľov.

nike+-running-android-app.jpg

Sťa­huj­te na iTu­nes

Sťa­huj­te na Goog­le Play

En­do­mon­do

Ak me­dzi va­še zá­ľu­by pat­rí skôr cyk­lis­ti­ka, jaz­da na ka­ja­ku ale­bo len chô­dza, vy­skú­šaj­te ap­li­ká­ciu En­do­mon­do. Naj­lep­šie je na tom to, že hlas osob­né­ho tré­ne­ra vás bu­de mo­ti­vo­vať pri pre­ko­ná­va­ní tra­sy, kto­rú má­te eš­te pred se­bou.

endomondo.jpg

Sťa­huj­te na iTu­nes

Sťa­huj­te na Goog­le Play

Fi­toc­ra­cy

Pos­led­ná ap­li­ká­cia vám po­mô­že po­su­núť po­sil­ňo­va­nie v reál­nom ži­vo­te na vy­ššiu úro­veň, a to bez to­ho, aby ste ma­li po­cit, že cvi­čí­te. Fi­toc­ra­cy vzbu­dzu­je do­jem po­čí­ta­čo­vej hry, no v sku­toč­nos­ti bo­ju­je­te pro­ti te­les­né­mu tu­ku a vlas­tnej le­ni­vos­ti. Zís­ka­va­te bo­dy, do­sa­hu­je­te no­vé le­ve­ly a na kon­ci vás ča­ká ví­ťaz­stvo v po­do­be vy­špor­to­va­né­ho te­la.

fitocracy2.jpg

Sťa­huj­te na iTu­nes

Sťa­huj­te na Goog­le Play

Zdroj: play.goog­le.com, itu­nes.app­le.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Aj to­var z e-sho­pu mô­že­te rek­la­mo­vať
Aj na internete má pri reklamovaní tovaru predajca povinnosť do 30 dní sťažnosť vybaviť - buď zabezpečiť dôstojnú nápravu problematickej veci, alebo vašu reklamáciu v celom rozsahu zamietnuť. čítať »
 
Ti­py, tri­ky a ná­vo­dy
Ako čo v počítačoch funguje a prečo niečo nefunguje? Ak si aj vy chcete rozšíriť znalosti, doplniť vedomosti a nabrať skúsenosti, táto rubrika je práve pre vás. Pokiaľ máte zaujímavý námet, ktorý by ste v našej rubrike radi videli, neváhajte nám ho poslať e-mailom do redakcie. čítať »
 
Úpra­va High Key na zdô­raz­ne­nie jem­nos­ti
Čiernobiele fotografie sú stále v kurze, a to aj u profesionálnych fotografov. Tentoraz sa pozrieme na to, ako sa vytvárajú takzvané High Key fotografie, ktoré sa používajú na zvýraznenie jemnosti a dokonalosti. čítať »
 
Ap­li­ká­cie na úp­ra­vu fo­tog­ra­fií
Na úpravu fotografií je k dispozícii množstvo aplikácii, či už webových, desktopových, pre tablety, alebo smartfóny. Možno si z nášho prehľadu niektoré vyberiete. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý tu­ning po­čí­ta­čov
Nie je tajomstvo, že počítačové komponenty sa vyrábajú s určitou výkonnostnou rezervou. Hardvérový tuning, ktorý dokáže túto rezervu využiť a vyťažiť z počítača maximum, však nie je pre každého. Manipulácia s chladením, napájaním a časovaním nesie riziko poškodenia drahých súčiastok bez nároku na záruku. Našťastie sú aj iné možnosti, ako upraviť choď vášho PC tak, aby ste dosiahli signifikantný nárast výkonu pri minimálnom riziku. čítať »
 
Hud­ba z inter­ne­tu aj za­dar­mo
Hudobný priemysel je neustále vo vývoji. Dnes sa dostanete k hudbe oveľa jednoduchšie ako v minulosti. Nepotrebujete ani zájsť do predajne. Stačí zopár kliknutí a priamo z rôznych webových portálov si môžete vami zvolené piesne zakúpiť, stiahnuť zadarmo alebo len vypočuť. čítať »
 
Čo so spo­ma­le­ným no­te­boo­kom?
Zdá sa vám, že po dvoch či troch rokoch je váš notebook akoby o polovicu pomalší než v minulosti? Máte občas pocit, že pri ňom zapúšťate korene? Je čas pozrieť sa problému na zúbok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter