Téma na želanie

Ako na to: Princíp fungovania zrkadlovky

Aby sme zís­ka­li dob­re vy­ze­ra­jú­cu fo­tog­ra­fiu, mu­sí­me zá­ber správ­ne za­os­triť a expo­no­vať, te­da nas­ta­viť fo­toa­pa­rát na zos­ní­ma­nie pri­me­ra­né­ho množ­stva svet­la. Expo­zí­cia sa nas­ta­vu­je zme­nou troch pa­ra­met­rov: ča­su uzá­vier­ky, clo­ny a cit­li­vos­ti sní­ma­ča. Kaž­dý z tých­to pa­ra­met­rov zá­vi­sí od inej čas­ti prís­tro­ja, pri jed­not­li­vých čas­tiach sa o nich zmie­ni­me.

EOS 1000D SEE THRU FSL w EF-S 18-55mm IS.jpg

1. Ob­jek­tív

Svet­lo zo sní­ma­nej scé­ny pre­chá­dza jed­not­li­vý­mi op­tic­ký­mi člen­mi, kto­ré lá­mu lú­če tak, aby sa pre­miet­li na sní­mač. Niek­to­ré pr­vky ob­jek­tí­vu mu­sia byť po­hyb­li­vé, aby si fo­tog­raf mo­hol vy­brať, kto­ré čas­ti scé­ny bu­dú naj­os­trej­šie. Zvy­šok scé­ny sa roz­ma­že tým viac, čím ďa­lej od toh­to mies­ta sa na­chá­dza, ako aj v zá­vis­los­ti od nas­ta­ve­nia expo­zí­cie. Kom­pli­ko­va­nej­šie ob­jek­tí­vy ma­jú via­ce­ro po­hyb­li­vých čas­tí a do­ká­žu me­niť oh­nis­ko, čím mô­žu scé­nu prib­lí­žiť ale­bo, nao­pak, zá­ber roz­ší­riť. Naj­mo­der­nej­šie ob­jek­tí­vy pou­ží­va­jú inter­ný mo­tor a ko­mu­ni­ká­ciu s či­pom v zr­kad­lov­ke, aby za­os­tri­li veľ­mi rých­lo auto­ma­tic­ky (tzv. auto­fo­cus).

Pa­ra­me­ter expo­zí­cie zá­vis­lý od ob­jek­tí­vu je clo­na. Ob­jek­tív ob­sa­hu­je me­chan­izmus iris a do­ká­že zú­žiť štr­bi­nu, ka­diaľ vchá­dza svet­lo. Tým sa zní­ži množ­stvo pri­chá­dza­jú­ce­ho svet­la, te­da sme pric­lo­ni­li. S vy­ššou clo­nou sa dos­tá­va väč­šia časť zá­be­ru do správ­ne­ho za­os­tre­nia, pre­to­že stú­pa hĺbka os­tros­ti. Nao­pak, niž­šia clo­na viac od­de­lí za­os­tre­nú časť scé­ny od ne­zaos­tre­nej, čo čas­to vy­tvá­ra oku la­ho­dia­ce roz­ma­za­nie po­za­dia. Fo­tog­ra­fi to čas­to vy­uží­va­jú. Ob­jek­tív, na kto­rom mož­no nas­ta­viť veľ­mi níz­ke clo­ny, sa na­zý­va sve­tel­ný, prí­pad­ne rých­ly, pre­to­že umož­ňu­je fo­tiť zá­be­ry s krat­šou uzá­vier­kou. Za rých­le ob­jek­tí­vy mož­no po­va­žo­vať tie s naj­niž­šou nas­ta­vi­teľ­nou clo­nou F/2.8 a niž­šie, naj­lep­šie mo­de­ly do­sa­hu­jú sve­tel­nosť f/1.4, pár vý­ni­miek má eš­te niž­šie čís­la, a te­da vy­ššiu sve­tel­nosť.

2. Zr­kad­lo a za­os­tro­va­nie

Svet­lo z ob­jek­tí­vu v nor­mál­nom sta­ve do­pa­dá na zr­kad­lo, po kto­rom je po­me­no­va­ná ce­lá tá­to trie­da fo­toa­pa­rá­tov. Od­ra­ze­né svet­lo pre­chá­dza do op­ti­ky hľa­dá­či­ka, v kto­rom sa mô­že­me po­ze­rať na scé­nu tak, ako ju prá­ve vi­dí ob­jek­tív. Časť svet­la sa dos­tá­va aj do za­os­tro­va­cie­ho sys­té­mu, uk­ry­té­ho na pol­ces­te me­dzi zr­kad­lom a hľa­dá­či­kom. Tu sú umies­tne­né sní­ma­če, kto­ré do­ká­žu z fá­zo­vé­ho po­su­nu svet­la uhád­nuť, ako ďa­le­ko tre­ba mo­tor­če­kom po­su­núť op­tic­ké pr­vky v ob­jek­tí­ve a nas­ta­viť tak správ­ne za­os­tre­nie. Up­red­nos­tňu­je sa viac sní­ma­čov a väč­šie pok­ry­tie zá­be­ru, pro­fe­sio­ná­li však čas­to os­tria len naj­cit­li­vej­ším stre­do­vým sní­ma­čom. Pri po­lo­vič­nom stla­če­ní spúš­te sa scé­na za­os­trí, po­tom v mo­men­te úpl­né­ho stla­če­nia spúš­te sa zr­kad­lo od­klo­pí a ne­chá svet­lo do­pa­dať na sní­mač po ur­če­ný čas.

Pa­ra­me­ter expo­zí­cie zá­vis­lý od me­cha­niz­mu zr­kad­la je čas uzá­vier­ky a je po­cho­pi­teľ­ný jed­no­du­cho – čím dlh­šie ne­chá­me svet­lo svie­tiť na sní­mač, tým jas­nej­ší zá­ber zís­ka­me. Ak to pre­že­nie­me, fot­ka ale­bo jej čas­ti bu­dú čis­to bie­le, bez ďal­šej fa­reb­nej in­for­má­cie. Čím rých­lej­ší je me­chan­izmus na od­klá­pa­nie zr­kad­la, tým vy­ššiu rých­losť uzá­vier­ky pod­po­ru­je fo­toa­pa­rát a umož­ňu­je fo­tiť so sve­tel­nej­ší­mi ob­jek­tív­mi v jas­nej­šom svet­le. Naj­lep­šie mo­de­ly pod­po­ru­jú rých­losť 1/8000 se­kun­dy.

3. Sní­mač a pro­ce­sor

Po od­klo­pe­ní zr­kad­la do­pa­dá svet­lo na sní­mač, čo je vlas­tne čip pok­ry­tý mi­lión­mi fo­to­cit­li­vých bo­dov, na­zý­va­ných pixe­ly. Tie sú však vždy cit­li­vé len na jed­nu z fa­rieb RGB – te­da buď čer­ve­nú, ze­le­nú, ale­bo mod­rú. Jed­not­li­vé pixe­ly na sní­ma­či sú te­da roz­de­le­né do rôz­nych vzo­rov tak, aby ideál­ne pok­ry­li pries­tor zhru­ba rov­no­mer­ne všet­ký­mi far­ba­mi. Sní­mač za­chy­tí svet­lo ako ana­ló­go­vý sig­nál, di­gi­tál­nu in­for­má­ciu po­tom z ne­ho uro­bí elek­tro­ni­ka zr­kad­lov­ky, kde naj­viac prá­ce vy­ko­ná sprie­vod­ný pro­ce­sor, kto­rý mu­sí správ­ne na­mie­šať z troch fa­rieb všet­ky os­tat­né. Ten­to pro­ce­sor hrá veľ­kú ro­lu aj v bo­ji so šu­mom, ku kto­ré­mu pri­ro­dze­ne do­chá­dza vždy, keď sa pra­cu­je s ana­ló­go­vým sig­ná­lom.

Pa­ra­me­ter expo­zí­cie zá­vis­lý od sní­ma­ča je ISO ale­bo cit­li­vosť. Ide vlas­tne o zo­sil­ne­nie ana­ló­go­vé­ho sig­ná­lu za­chy­te­né­ho sní­ma­čom, aby sme zís­ka­li viac sve­tel­nej in­for­má­cie. Niek­to­ré no­vé sní­ma­če to­to rie­šia čis­to di­gi­tál­ne, ale sú dra­hé – so zvy­šo­va­ním ISO to­tiž pri­dá­va­te do dát šum, kto­rý je ne­vyh­nut­né od­strá­niť sof­tvé­ro­vo. Zá­ro­veň sa tým strá­ca časť ob­ra­zo­vej in­for­má­cie. ISO pre­to fo­tog­ra­fi zvy­šu­jú až ako pos­led­ný pa­ra­me­ter, keď sa ne­dá viac zní­žiť clo­na ale­bo predĺžiť uzá­vier­ka (le­bo sa nap­rík­lad sub­jekt po­hy­bu­je a pridl­há expo­zí­cia by nám roz­ma­za­la ob­raz).

Zdroj: PCR 10/2014Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Aj to­var z e-sho­pu mô­že­te rek­la­mo­vať
Aj na internete má pri reklamovaní tovaru predajca povinnosť do 30 dní sťažnosť vybaviť - buď zabezpečiť dôstojnú nápravu problematickej veci, alebo vašu reklamáciu v celom rozsahu zamietnuť. čítať »
 
Ti­py, tri­ky a ná­vo­dy
Ako čo v počítačoch funguje a prečo niečo nefunguje? Ak si aj vy chcete rozšíriť znalosti, doplniť vedomosti a nabrať skúsenosti, táto rubrika je práve pre vás. Pokiaľ máte zaujímavý námet, ktorý by ste v našej rubrike radi videli, neváhajte nám ho poslať e-mailom do redakcie. čítať »
 
Úpra­va High Key na zdô­raz­ne­nie jem­nos­ti
Čiernobiele fotografie sú stále v kurze, a to aj u profesionálnych fotografov. Tentoraz sa pozrieme na to, ako sa vytvárajú takzvané High Key fotografie, ktoré sa používajú na zvýraznenie jemnosti a dokonalosti. čítať »
 
Ap­li­ká­cie na úp­ra­vu fo­tog­ra­fií
Na úpravu fotografií je k dispozícii množstvo aplikácii, či už webových, desktopových, pre tablety, alebo smartfóny. Možno si z nášho prehľadu niektoré vyberiete. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý tu­ning po­čí­ta­čov
Nie je tajomstvo, že počítačové komponenty sa vyrábajú s určitou výkonnostnou rezervou. Hardvérový tuning, ktorý dokáže túto rezervu využiť a vyťažiť z počítača maximum, však nie je pre každého. Manipulácia s chladením, napájaním a časovaním nesie riziko poškodenia drahých súčiastok bez nároku na záruku. Našťastie sú aj iné možnosti, ako upraviť choď vášho PC tak, aby ste dosiahli signifikantný nárast výkonu pri minimálnom riziku. čítať »
 
Hud­ba z inter­ne­tu aj za­dar­mo
Hudobný priemysel je neustále vo vývoji. Dnes sa dostanete k hudbe oveľa jednoduchšie ako v minulosti. Nepotrebujete ani zájsť do predajne. Stačí zopár kliknutí a priamo z rôznych webových portálov si môžete vami zvolené piesne zakúpiť, stiahnuť zadarmo alebo len vypočuť. čítať »
 
Čo so spo­ma­le­ným no­te­boo­kom?
Zdá sa vám, že po dvoch či troch rokoch je váš notebook akoby o polovicu pomalší než v minulosti? Máte občas pocit, že pri ňom zapúšťate korene? Je čas pozrieť sa problému na zúbok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter