Ako na to: 5 trikov, ktoré ocení každý majiteľ smartfónu

Fun­kcie in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov nah­rá­dza­jú množ­stvo iných prís­tro­jov a bez ich po­mo­ci si už ne­vie­me bež­ný deň ani pred­sta­viť. Te­le­fo­nu­je­me, kon­tro­lu­je­me e-mail, fo­tí­me, hrá­me hry ale­bo hľa­dá­me in­for­má­cie. Nie­ke­dy však tre­ba ve­no­vať náš­mu smar­tfó­nu aj pár mi­nút sta­ros­tli­vos­ti. Pri­ná­ša­me vám uni­ver­zál­ne ra­dy, kto­rý­mi by sa mal ria­diť kaž­dý ma­ji­teľ smar­tfó­nu a kto­ré vám uše­tria ve­ľa ča­su, pe­ňa­zí a hlav­ne ner­vov.

Po­ria­dok na úvod­nom dis­ple­ji

Po chví­li pou­ží­va­nia smar­tfó­nu sa spra­vid­la úvod­ná ob­ra­zov­ka me­ní v neor­ga­ni­zo­va­nú spleť ikon naj­rôz­nej­ších ap­li­ká­cií a zlo­žiek. Na bez­prob­lé­mo­vé a in­tui­tív­ne pou­ží­va­nie smar­tfó­nu je zá­klad­ným pra­vid­lom preh­ľad­né us­po­ria­da­nie fun­kcií. To­to up­ra­to­va­nie za­be­rie len pár mi­nút a roz­hod­ne sa pri ňom ne­za­po­tí­te. Zá­klad­né pra­vid­lo je umies­tniť svo­je naj­ob­ľú­be­nej­šie ap­li­ká­cie do spod­nej čas­ti úvod­nej ob­ra­zov­ky, a to v dvoch, maximál­ne troch ra­doch.

Do to­ho, sa­moz­rej­me, ne­po­čí­ta­me fun­kcie na spod­nej liš­te. Vďa­ka to­mu­to us­po­ria­da­niu spus­tí­te všet­ky naj­pou­ží­va­nej­šie nás­tro­je bez to­ho, aby ste mu­se­li na­tiah­nuť prs­ty. Nad tie­to riad­ky po­tom umies­tni­te pot­reb­né zlož­ky. Ak vy­uží­va­te sys­tém An­droid, mô­že­te na úvod­nú strán­ku pri­dať je­den či dva wid­ge­ty. Uži­toč­né je aj vy­tvo­re­nie zlož­ky s prak­tic­ký­mi nás­troj­mi, ako je kal­ku­lač­ka, upo­mien­ky, poz­nám­ky a po­dob­ne. Ak sa vám to­to up­ra­to­va­nie za­pá­či, mô­že­te sa pus­tiť do us­po­ria­da­nia aj nas­le­du­jú­cich strá­nok. Ideál­ne je ve­no­vať kaž­dú strán­ku kon­krét­nej ka­te­gó­rii, ako nap­rík­lad hrám, hud­be ale­bo sprá­vam a ďal­šie­mu čí­ta­niu.

Predĺžte vý­drž ba­té­rie

Naj­väč­ší prob­lém všet­kých in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov je ne­dos­ta­toč­ná vý­drž ba­té­rie. Aby sme ne­mu­se­li byť stá­le v po­ho­to­vos­ti a vy­hľa­dá­vať pri­po­je­nie do elek­tric­kej zá­suv­ky, sta­čí sa vy­rov­nať s naj­väč­ší­mi žrút­mi ener­gie. Pr­vým kro­kom by ma­lo byť zní­že­nie ja­su ob­ra­zov­ky a skrá­te­nie ča­su, po kto­ré­ho up­ly­nu­tí dis­plej v prí­pa­de ne­čin­nos­ti zhas­ne. Ob­medz­te aj po­čet ak­tua­li­zá­cií na svo­jom smar­tfó­ne, čo sa tý­ka naj­mä so­ciál­nych sie­tí ale­bo wid­ge­tov, ako je nap­rík­lad po­ča­sie ale­bo sprá­vy.

Jed­na z naj­väč­ších zá­ťa­ží pre ba­té­riu smar­tfó­nov je pri­po­je­nie k inter­ne­tu, a to naj­mä v prí­pa­de vy­uží­va­nia 3G sie­te. Te­le­fón to­tiž mu­sí neus­tá­le vy­hľa­dá­vať dos­tup­ný sig­nál. Ak te­da pot­re­bu­je­te byť pri­po­je­ní k inter­ne­tu a zá­ro­veň chce­te šet­riť vý­drž ba­té­rie, rad­šej zvoľ­te  sieť Wi-Fi. Vy­so­ké ná­ro­ky na spot­re­bu ener­gie má aj vy­hľa­dá­va­nie sig­ná­lu v mies­tach, kde je­ho dos­tup­nosť ko­lí­še ale­bo je sig­nál sla­bý. V tých­to si­tuáciách je naj­ús­por­nej­ším rie­še­ním nas­ta­ve­nie lie­tad­lo­vé­ho re­ži­mu, v kto­rom sa te­le­fón od­po­jí od všet­kých sie­tí vrá­ta­ne GSM.

Zá­lo­huj­te svo­je fot­ky

Vďa­ka ši­kov­ným te­le­fó­nom s kva­lit­ný­mi fo­toa­pa­rát­mi má­me neus­tá­le po­ru­ke za­ria­de­nie, kto­rým mô­že­me do­ku­men­to­vať svo­je zá­žit­ky. Roz­hod­ne by sme sa však ne­ma­li spo­lie­hať iba na ma­nuál­ne zá­lo­ho­va­nie fo­tog­ra­fií, na kto­ré aj tak kaž­dý za­bú­da. Rie­še­ním je nas­ta­ve­nie auto­ma­tic­ké­ho on-li­ne zá­lo­ho­va­nia fo­tiek. Vďa­ka tej­to fun­kcii sa už ne­mu­sí­te o ar­chi­vá­ciu ďa­lej sta­rať a pri­tom sa mô­že­te spo­ľah­núť, že o svo­je zdo­ku­men­to­va­né spo­mien­ky nep­rí­de­te.

Na zá­lo­ho­va­nie fo­tog­ra­fií sa dá vy­užiť Drop­box, ten je však v bez­plat­nej ver­zii ob­me­dze­ný na 5 GB voľ­né­ho pries­to­ru, prí­pad­ne mož­no pou­žiť ap­li­ká­ciu Goog­le+ pre iOS a An­droid. Tá po­nú­ka neob­me­dze­ný pries­tor, pri fo­tog­ra­fiách však tre­ba ob­me­dziť roz­lí­še­nie na 2048 pixelov. Ďal­šia mož­nosť je Flickr, kto­rý pos­ky­tu­je 1 TB úlož­né­ho pries­to­ru na fo­tog­ra­fie vo vy­so­kom roz­lí­še­ní aj vi­deá. Na maxima­li­zá­ciu za­bez­pe­če­nia va­šich fo­tog­ra­fií od­po­rú­ča­jú od­bor­ní­ci vy­užiť viac slu­žieb a raz za čas ne­za­bud­núť ani na kla­sic­ké zá­lo­ho­va­nie do po­čí­ta­ča.

Skva­lit­ni­te prá­ce s e-mai­lom

Bež­ný pou­ží­va­teľ kon­tro­lu­je e-mai­lo­vú schrán­ku na smar­tfó­ne as­poň päť­krát za ho­di­nu. Ide o jed­nu z naj­expo­no­va­nej­ších fun­kcií in­te­li­gen­tné­ho te­le­fó­nu. Pre­to je vhod­né in­ves­to­vať aj troš­ku ča­su a vy­skú­šať si, aká ap­li­ká­cia mi bu­de na prá­cu s e-mai­lom naj­lep­šie vy­ho­vo­vať. Pre sys­té­my iOS a An­droid je za­ují­ma­vá al­ter­na­tí­va ap­li­ká­cia Mail­box. Tá umož­ňu­je nap­rík­lad pri­pá­ja­nie sú­bo­rov do e-mai­lov pria­mo z Drop­boxu, jed­no­du­ché pre­chá­dzanie správ ale­bo nas­ta­ve­nie pri­po­me­nu­tia e-mai­lov, na kto­ré chce­te od­po­ve­dať nes­kôr. Pred­vo­le­ná e-mai­lo­vá ap­li­ká­cia v iP­ho­noch ne­pos­ky­tu­je dos­ta­toč­ný kom­fort pre prí­pad vy­hľa­dá­va­nia ale­bo pre­čí­ta­nia dl­hších vlá­kien e-mai­lov. Na tie­to úče­ly je po­hodl­nej­šia nap­rík­lad ap­li­ká­cia Goog­le Gmail pre iOS.

Vy­meň­te ne­fun­kčné sú­čias­tky

Pre stá­le čas­tej­šie pou­ží­va­nie in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov ras­tie ri­zi­ko ich poš­ko­de­nia ale­bo opot­re­bo­va­nia. Naj­čas­tej­ším prob­lé­mom pri smar­tfó­noch bý­va roz­bi­tý dis­plej ale­bo dos­lu­hu­jú­ca ba­té­ria. Ak váš te­le­fón vďa­ka uve­de­ným ti­pom stá­le dob­re slú­ži a má len poš­ko­de­né niek­to­ré sú­čias­tky, zváž­te vý­šku in­ves­tí­cie a vy­meň­te ich. Ma­lé nák­la­dy čas­to uše­tria veľ­ké pe­nia­ze. Sa­moz­rej­me, naj­drah­šie op­ra­vy ča­ka­jú ma­ji­te­ľov iP­ho­nov, nap­rík­lad na vý­me­nu dis­ple­ja pri mo­de­li iP­ho­ne 5s si bu­de­te mu­sieť na­chys­tať oko­lo 163 eur. Pri bež­ných mo­de­loch sa vý­me­na dis­ple­ja v servis­e po­hy­bu­je od 29 do 90 eur.

Čo sa tý­ka ba­té­rie, pri tej do­chá­dza k zní­že­niu ka­pa­ci­ty väč­ši­nou do 2 ro­kov. Stá­le pou­ží­va­nie te­le­fó­nov ve­die k rých­le­mu zni­žo­va­niu ka­pa­ci­ty ba­té­rie. Spo­ľah­li­vosť aku­mu­lá­to­ra je väč­ši­nou ga­ran­to­va­ná na 500 na­bí­ja­cích cyk­lov. Po dvoch ro­koch kaž­do­den­né­ho na­bí­ja­nia a vy­bí­ja­nia do­chá­dza k zní­že­niu vý­dr­že ba­té­rie a tre­ba ju vy­me­niť, kva­lit­né ba­té­rie mož­no pri­tom za­ob­sta­rať za ce­nu už oko­lo 7,25 eura.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Aj to­var z e-sho­pu mô­že­te rek­la­mo­vať
Aj na internete má pri reklamovaní tovaru predajca povinnosť do 30 dní sťažnosť vybaviť - buď zabezpečiť dôstojnú nápravu problematickej veci, alebo vašu reklamáciu v celom rozsahu zamietnuť. čítať »
 
Ti­py, tri­ky a ná­vo­dy
Ako čo v počítačoch funguje a prečo niečo nefunguje? Ak si aj vy chcete rozšíriť znalosti, doplniť vedomosti a nabrať skúsenosti, táto rubrika je práve pre vás. Pokiaľ máte zaujímavý námet, ktorý by ste v našej rubrike radi videli, neváhajte nám ho poslať e-mailom do redakcie. čítať »
 
Úpra­va High Key na zdô­raz­ne­nie jem­nos­ti
Čiernobiele fotografie sú stále v kurze, a to aj u profesionálnych fotografov. Tentoraz sa pozrieme na to, ako sa vytvárajú takzvané High Key fotografie, ktoré sa používajú na zvýraznenie jemnosti a dokonalosti. čítať »
 
Ap­li­ká­cie na úp­ra­vu fo­tog­ra­fií
Na úpravu fotografií je k dispozícii množstvo aplikácii, či už webových, desktopových, pre tablety, alebo smartfóny. Možno si z nášho prehľadu niektoré vyberiete. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý tu­ning po­čí­ta­čov
Nie je tajomstvo, že počítačové komponenty sa vyrábajú s určitou výkonnostnou rezervou. Hardvérový tuning, ktorý dokáže túto rezervu využiť a vyťažiť z počítača maximum, však nie je pre každého. Manipulácia s chladením, napájaním a časovaním nesie riziko poškodenia drahých súčiastok bez nároku na záruku. Našťastie sú aj iné možnosti, ako upraviť choď vášho PC tak, aby ste dosiahli signifikantný nárast výkonu pri minimálnom riziku. čítať »
 
Hud­ba z inter­ne­tu aj za­dar­mo
Hudobný priemysel je neustále vo vývoji. Dnes sa dostanete k hudbe oveľa jednoduchšie ako v minulosti. Nepotrebujete ani zájsť do predajne. Stačí zopár kliknutí a priamo z rôznych webových portálov si môžete vami zvolené piesne zakúpiť, stiahnuť zadarmo alebo len vypočuť. čítať »
 
Čo so spo­ma­le­ným no­te­boo­kom?
Zdá sa vám, že po dvoch či troch rokoch je váš notebook akoby o polovicu pomalší než v minulosti? Máte občas pocit, že pri ňom zapúšťate korene? Je čas pozrieť sa problému na zúbok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter