Ako na to: Vytvorte si inštalačné médium pre Windows 8.1

Ak si kú­pi­te po­čí­tač s Win­dows 8.1 a stra­tí­te in­šta­lač­ný disk, prein­šta­lo­va­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu mô­že byť po­riad­ny prob­lém. Naš­ťas­tie si to uve­do­mil aj Mic­ro­soft a prein­šta­lo­va­nie OS v ta­kej­to si­tuá­cii zjed­no­du­šil.

Z webu Mic­ro­sof­tu si mô­že­te stiah­nuť sú­bor s veľ­kos­ťou asi 1,2 MB. Po spus­te­ní vám ap­li­ká­cia umož­ní vy­tvo­riť zá­lož­né mé­dium na kľú­či USB ale­bo DVD.

V jed­nfo­du­chom sprie­vod­co­vi si naj­prv zvo­lí­te správ­nu ver­ziu Win­dows (ja­zyk, edí­cia, bi­to­vá edí­cia). Po­tom mô­že­te prejsť k vy­tvo­re­niu flash dis­ku, prí­pad­ne si na disk ulo­žiť in­šta­lač­ný ob­raz vo for­má­te ISO, kto­rý po­tom na­pá­li­te na DVD

Ak pou­ží­va­te sys­tém Win­dows 7, na fun­go­va­nie toh­to pro­ce­su bu­de­te mu­sieť za­dať pro­duk­to­vý kľúč k Win­dows 8 ale­bo Win­dows 8.1.

Zdroj: neowin.net


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Aj to­var z e-sho­pu mô­že­te rek­la­mo­vať
Aj na internete má pri reklamovaní tovaru predajca povinnosť do 30 dní sťažnosť vybaviť - buď zabezpečiť dôstojnú nápravu problematickej veci, alebo vašu reklamáciu v celom rozsahu zamietnuť. čítať »
 
Ti­py, tri­ky a ná­vo­dy
Ako čo v počítačoch funguje a prečo niečo nefunguje? Ak si aj vy chcete rozšíriť znalosti, doplniť vedomosti a nabrať skúsenosti, táto rubrika je práve pre vás. Pokiaľ máte zaujímavý námet, ktorý by ste v našej rubrike radi videli, neváhajte nám ho poslať e-mailom do redakcie. čítať »
 
Úpra­va High Key na zdô­raz­ne­nie jem­nos­ti
Čiernobiele fotografie sú stále v kurze, a to aj u profesionálnych fotografov. Tentoraz sa pozrieme na to, ako sa vytvárajú takzvané High Key fotografie, ktoré sa používajú na zvýraznenie jemnosti a dokonalosti. čítať »
 
Ap­li­ká­cie na úp­ra­vu fo­tog­ra­fií
Na úpravu fotografií je k dispozícii množstvo aplikácii, či už webových, desktopových, pre tablety, alebo smartfóny. Možno si z nášho prehľadu niektoré vyberiete. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý tu­ning po­čí­ta­čov
Nie je tajomstvo, že počítačové komponenty sa vyrábajú s určitou výkonnostnou rezervou. Hardvérový tuning, ktorý dokáže túto rezervu využiť a vyťažiť z počítača maximum, však nie je pre každého. Manipulácia s chladením, napájaním a časovaním nesie riziko poškodenia drahých súčiastok bez nároku na záruku. Našťastie sú aj iné možnosti, ako upraviť choď vášho PC tak, aby ste dosiahli signifikantný nárast výkonu pri minimálnom riziku. čítať »
 
Hud­ba z inter­ne­tu aj za­dar­mo
Hudobný priemysel je neustále vo vývoji. Dnes sa dostanete k hudbe oveľa jednoduchšie ako v minulosti. Nepotrebujete ani zájsť do predajne. Stačí zopár kliknutí a priamo z rôznych webových portálov si môžete vami zvolené piesne zakúpiť, stiahnuť zadarmo alebo len vypočuť. čítať »
 
Čo so spo­ma­le­ným no­te­boo­kom?
Zdá sa vám, že po dvoch či troch rokoch je váš notebook akoby o polovicu pomalší než v minulosti? Máte občas pocit, že pri ňom zapúšťate korene? Je čas pozrieť sa problému na zúbok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter