Ako na to prakticky?

Ako na to: 9 šikovných možností, ako využiť štítok NFC

ilustracny1.jpg Tech­no­ló­giu NFC (Near Field Com­mu­ni­ca­tion) si mno­hí spá­ja­jú s mo­bil­nou pe­ňa­žen­kou. To je správ­ne spo­je­nie, ale NFC po­nú­ka to­ho ove­ľa viac. Má­te te­le­fón s NFC a ne­vie­te, na čo by ste tú­to fun­kciu moh­li vy­užiť? Uká­že­me vám to v prak­tic­kom ná­vo­de, ako si zjed­no­du­šiť ži­vot a pri­tom napl­no vy­užiť NFC.

Bu­de­te na to pot­re­bo­vať smar­tfón s NFC a ští­tok NFC (či už vo for­me ná­lep­ky, ale­bo prí­ves­ku). Po prí­cho­de do­mov na je­den do­tyk stí­ši­te hla­si­tosť zvo­ne­nia, za­pne­te Wi-Fi, pri­po­jí­te sa do do­má­cej sie­te a zá­ro­veň si spus­tí­te od­dy­cho­vú hud­bu. Prá­ve pri tom mô­žu štít­ky NFC uľah­čiť ži­vot a my vám uká­že­me, ako na to.

Ští­tok NFC

Ští­tok NFC v po­do­be prí­ves­ku ale­bo sa­mo­lep­ky je ma­lý prog­ra­mo­va­teľ­ný čip (pa­sív­na pa­mä­ťo­vá jed­not­ka), kto­rý pre­ne­sie údaj do te­le­fó­nu, keď sa k ne­mu prib­lí­ži­te. Ne­pot­re­bu­je žiad­ne na­pá­ja­nie, tak­že má teo­re­tic­ky neob­me­dze­nú ži­vot­nosť. Te­le­fón mu vďa­ka tech­no­ló­gii NFC pri prib­lí­že­ní od­ov­zdá bez­drô­to­vo ma­lé množ­stvo ener­gie, na zá­kla­de kto­rej sa čip NFC na­bi­je a poš­le od­po­veď so svo­ji­mi dá­ta­mi späť do te­le­fó­nu. Do pa­mä­ťo­vej jed­not­ky vnút­ri či­pu NFC mô­že­te nah­rať prí­ka­zy, prí­pad­ne pro­fi­ly (súp­ra­vu prí­ka­zov) a pri­ká­zať tak te­le­fó­nu, čo všet­ko má uro­biť po prib­lí­že­ní sa k da­né­mu či­pu.

smarttags.jpg

Štít­ky NFC v po­do­be prí­ves­kov zo­že­nie­te v ce­ne pár eur za kus, sú pre­pi­so­va­teľ­né a ľah­ko ich za­píš­te napr. ap­li­ká­cou Trig­ger.

Bez­plat­ná ap­li­ká­cia pre An­droid

App­le tech­no­ló­giu NFC úpl­ne ig­no­ru­je a za­tiaľ neús­peš­ne po­nú­ka vlas­tnú al­ter­na­tí­vu. Pre Win­dows Pho­ne sa mô­že­te skú­siť poh­rať s ap­li­ká­cia­mi NFC Inter­ac­tor ale­bo NFC Tool­kit. Ten­to člá­nok však bu­de pre­važ­ne pre ma­ji­te­ľov an­droi­do­vých te­le­fó­nov s či­pom NFC. Na úvod si nain­šta­luj­te ap­li­ká­ciu Trig­ger (v mi­nu­los­ti NFC Task Laun­cher). Stiah­ne­te ju z Goog­le Play v bez­plat­nej ver­zii (exis­tu­je aj pla­te­ná ver­zia Pro, ale net­re­ba ju). Ďalej bu­de­me pot­re­bo­vať štít­ky NFC. V slo­ven­ských inter­ne­to­vých ob­cho­doch si mô­že­te ob­jed­nať napr. prí­ves­ky od So­ny (Smar­tTags NT3), v ba­le­ní sú šty­ri rôz­no­fa­reb­né ku­sy a sto­ja prib­liž­ne 15 eur.

Ale­bo nap­rík­lad sa­mo­lep­ky Pres­ti­gio NFC, kto­rých 5 ks sto­jí asi 7 eur. V oboch prí­pa­doch ide o opa­ko­va­ne pre­pi­so­va­cie, te­da nie jed­no­ra­zo­vé štít­ky NFC. Spus­ti­te si ap­li­ká­ciu Trig­ger. Na úvod­nej po­lop­ráz­dnej ob­ra­zov­ke stlač­te v pra­vom hor­nom ro­hu tla­čid­lo + (pr­vý ob­rá­zok vo fo­to­ná­vo­de) a po­tom eš­te raz +, pri­čom sa dos­ta­ne­te do čas­ti Se­tup Trig­ger. Trig­ger je voľ­nom prek­la­de pre­pí­nač/spúš­ťač. Ap­li­ká­ciu Trig­ger mô­že­te nas­ta­viť, aby spus­ti­la sled prí­ka­zov v bez­plat­nej ver­zii ap­li­ká­cie pri Wi-Fi, Blue­tooth a NFC. Pri pla­te­nej ver­zii ap­li­ká­cie Pro mô­že­te byť spúš­ťa­čom prí­ka­zov aj ba­té­ria, čas, na­bí­ja­nie, ka­len­dár a náh­lav­ná súp­ra­va.

Vy­ber­te te­da NFC (dru­hý ob­rá­zok vo fo­to­ná­vo­de), pre­to­že chce­me, aby sa rôz­ne prí­ka­zy spus­ti­li pri pril­ože­ní štít­ka NFC, te­da pri ak­ti­vo­va­ní tech­no­ló­gie NFC. A te­raz v čas­ti Add res­tric­tions mô­že­te vy­brať ob­me­dzenia, keď sa da­né prí­ka­zy spus­tia (čas, dá­tum). Stlač­te Next a tla­čid­lom + te­raz pre va­mi vy­bra­ný spúš­ťač (NFC v da­nom ča­so­vom pás­me) mô­že­te vy­brať úlo­hu ale­bo via­ce­ro úloh, kto­ré sa vy­ko­na­jú pri pril­ože­ní da­né­ho štít­ka NFC. Je len na vás, kto­ré úlo­hy/ak­cie si vy­be­rie­te. Ďalej v člán­ku vám po­núk­ne­me 9 za­ují­ma­vých ti­pov, ako vy­užiť štít­ky NFC napl­no. Po vý­be­re kon­krét­nej úlo­hy už te­raz tre­ba ten­to pro­fil úloh len po­me­no­vať a ulo­žiť na ští­tok NFC. Poč­kaj­te, kým vás ap­li­ká­cia vy­zve na pril­ože­nie štít­ka NFC (tre­tí ob­rá­zok vo fo­to­ná­vo­de), prik­la­dá sa väč­ši­nou k za­dnej čas­ti te­le­fó­nu. Po­tom poč­kaj­te na hlá­se­nie Tag writ­ten suc­ces­sfullTe­raz sa úlo­ha ale­bo pro­fil za­pí­še na ští­tok NFC a ap­li­ká­cia Trig­ger ich vy­ko­ná vždy, keď da­ný ští­tok prib­lí­ži­te k svoj­mu smar­tfó­nu.

krok1.png krok2.png krok3.png

Nain­šta­luj­te a ot­vor­te ap­li­ká­ciu Trig­ger. Stlač­te tla­čid­lo + v pra­vej hor­nej čas­ti a vy­ber­te ako spúš­ťač ak­cií NFC. Vy­ber­te v ďal­ších kro­koch reš­trik­cie a ak­cie a v pos­led­nom kro­ku za­píš­te ští­tok NFC.

Trig­ger mô­že spúš­ťať nas­le­du­jú­ce úlo­hy: Wi-Fi, Blue­tooth, hla­si­tosť, dis­plej, so­ciál­ne sie­te, sprá­vy, mé­diá, na­vi­gá­ciu, ka­len­dár a prá­cu so špe­ciál­ny­mi re­ži­ma­mi te­le­fó­nov Sam­sung a HTC.

Čo všet­ko mô­že­te so štít­kom NFC ro­biť?

  1. Pri prí­cho­de do­mov - prí­ve­sok mô­že­te mať nap­rík­lad pri dve­rách a pri va­šom prí­cho­de do­mov sa za­pne Wi-Fi a te­le­fón sa pri­po­jí do sie­te, vy­pne sa no­ti­fi­ká­cia fi­rem­ných e-mai­lov, stí­ši sa zvo­ne­nie a za­pne sa ob­ľú­be­ná hud­ba cez blue­toot­ho­vý rep­ro­duk­tor.
  2. V aute - na­lep­te si ná­lep­ku NFC blíz­ko mies­ta, kam si uk­la­dá­te te­le­fón v aute. Pri pril­ože­ní si nas­tav­te za­pnu­tie tech­no­ló­gie Blue­tooth a spá­ro­va­nie s blue­toot­ho­vým rá­diom v aute a spus­te­nie na­vi­gá­cie do prá­ce. Ak si ako na­vi­gá­ciu nas­ta­ví­te Waze, bu­de­te mať na je­den do­tyk auto­ma­tic­ky spus­te­nú na­vi­gá­ciu aj s ak­tuál­ne plat­ný­mi ob­chádz­ka­mi a ob­me­dzenia­mi.
  3. Pri­poj­te svoj­ho hos­ťa k Wi-Fi - bez to­ho, aby ste mu prez­ra­di­li hes­lo. Cez mi­nia­pli­ká­ciu NFC Wi-Fi Wri­te za­píš­te prís­tu­po­vé úda­je k va­šej Wi-Fi na prí­ve­sok/ná­lep­ku NFC, va­ša náv­šte­va po­tom iba pril­oží smar­tfón k štít­ku. Nás­led­ne bu­de pres­me­ro­va­ná na Goog­le Play na stiah­nu­tie mi­nia­pli­ká­cie NFC Wi-Fi Rea­der, vďa­ka kto­rej si pre­čí­ta prís­tu­po­vé dá­ta k va­šej sie­ti Wi-Fi a pri­po­jí sa.
  4. Vy­tvor­te si na prí­ves­ku vi­zit­ku - s ďal­šou ap­li­ká­ciou NFC by Moo si mô­že­te na prí­ve­sok ulo­žiť svo­ju vi­zit­ku. Pri­jí­ma­teľ vi­zit­ky ne­pot­re­bu­je do­kon­ca žiad­nu ap­li­ká­ciu, sta­čí mu te­le­fón s NFC a kon­takt sa mu auto­ma­tic­ky po­núk­ne na ulo­že­nie do te­le­fó­nu.
  5. Ulož­te sa do pos­te­le - jed­na z úloh pre Trig­ger mô­že vy­ze­rať aj tak­to: vy­pne zvo­ne­nie, spus­tí ap­li­ká­ciu s ob­rov­ský­mi ho­di­na­mi na dis­ple­ji a nas­ta­ví bu­dík. Rá­no sta­čí pril­ožiť te­le­fón k to­mu is­té­mu štít­ku a všet­ko sa nas­ta­ví do pô­vod­né­ho sta­vu.
  6. Za­pni­te po­čí­tač na di­aľ­ku - v kom­bi­ná­cii s ap­li­ká­ciou Tas­ker a Wol Wake on Lan Wan mô­že­te cez pril­ože­nie k NFC pre­bu­diť po­čí­tač na di­aľ­ku.
  7. Šet­ri­te ba­té­riu - ide­te na stret­nu­tie, prí­ve­sok mô­že­te mať na kľú­čoch. Pril­oží­te ho k te­le­fó­nu, vy­pne sa vám Wi-Fi aj Blue­tooth, stí­ši sa zvo­ne­nie, vy­pne sa inter­ne­to­vé pri­po­je­nie. Tak­to po pr­vé ne­bu­de­te ot­ra­vo­va­ní po­čas stret­nu­tia a po dru­hé ušet­rí­te ba­té­riu. Ten­to is­tý re­žim mô­že­te vy­užiť pri ces­te met­rom či lie­tad­lom.
  8. Vy­tvo­rí­te hot­spot - bez to­ho, aby ste sa dotk­li dis­ple­ja. Ak čas­to ces­tu­je­te vla­kom či auto­bu­som, mô­že­te mať v ba­to­hu prí­ve­sok s nas­ta­ve­ním fun­kcie hot­spo­tu.
  9. Za­pni­te/vy­pni­te os­vet­le­nie v do­me - tro­cha tech­nic­ky zdat­nej­ší pou­ží­va­te­lia si mô­žu uro­biť kom­bi­ná­ciu pre svet­lá Phi­lips ov­lá­da­né na di­aľ­ku. Ná­vod náj­de­te po nas­ke­no­va­ní QR kó­du.

QR_ziarovky.png

Chce­te sa s mož­nos­ťa­mi vy­uži­tia NFC poh­rať? A čo tak zhas­núť svet­lo na di­aľ­ku v do­me? Tu náj­de­te ná­vod.

Zdroj: PCR 7/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Aj to­var z e-sho­pu mô­že­te rek­la­mo­vať
Aj na internete má pri reklamovaní tovaru predajca povinnosť do 30 dní sťažnosť vybaviť - buď zabezpečiť dôstojnú nápravu problematickej veci, alebo vašu reklamáciu v celom rozsahu zamietnuť. čítať »
 
Ti­py, tri­ky a ná­vo­dy
Ako čo v počítačoch funguje a prečo niečo nefunguje? Ak si aj vy chcete rozšíriť znalosti, doplniť vedomosti a nabrať skúsenosti, táto rubrika je práve pre vás. Pokiaľ máte zaujímavý námet, ktorý by ste v našej rubrike radi videli, neváhajte nám ho poslať e-mailom do redakcie. čítať »
 
Úpra­va High Key na zdô­raz­ne­nie jem­nos­ti
Čiernobiele fotografie sú stále v kurze, a to aj u profesionálnych fotografov. Tentoraz sa pozrieme na to, ako sa vytvárajú takzvané High Key fotografie, ktoré sa používajú na zvýraznenie jemnosti a dokonalosti. čítať »
 
Ap­li­ká­cie na úp­ra­vu fo­tog­ra­fií
Na úpravu fotografií je k dispozícii množstvo aplikácii, či už webových, desktopových, pre tablety, alebo smartfóny. Možno si z nášho prehľadu niektoré vyberiete. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý tu­ning po­čí­ta­čov
Nie je tajomstvo, že počítačové komponenty sa vyrábajú s určitou výkonnostnou rezervou. Hardvérový tuning, ktorý dokáže túto rezervu využiť a vyťažiť z počítača maximum, však nie je pre každého. Manipulácia s chladením, napájaním a časovaním nesie riziko poškodenia drahých súčiastok bez nároku na záruku. Našťastie sú aj iné možnosti, ako upraviť choď vášho PC tak, aby ste dosiahli signifikantný nárast výkonu pri minimálnom riziku. čítať »
 
Hud­ba z inter­ne­tu aj za­dar­mo
Hudobný priemysel je neustále vo vývoji. Dnes sa dostanete k hudbe oveľa jednoduchšie ako v minulosti. Nepotrebujete ani zájsť do predajne. Stačí zopár kliknutí a priamo z rôznych webových portálov si môžete vami zvolené piesne zakúpiť, stiahnuť zadarmo alebo len vypočuť. čítať »
 
Čo so spo­ma­le­ným no­te­boo­kom?
Zdá sa vám, že po dvoch či troch rokoch je váš notebook akoby o polovicu pomalší než v minulosti? Máte občas pocit, že pri ňom zapúšťate korene? Je čas pozrieť sa problému na zúbok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter