Ako vytvoriť mobilnú aplikáciu za dva mesiace? Inšpirácia pre samoukov začiatočníkov

Re­dak­tor por­tá­lu The Next Web spí­sal svo­je skú­se­nos­ti s tvor­bou mo­bil­ných ap­li­ká­cií. Za­čí­nal s tak­mer nu­lo­vý­mi zna­los­ťa­mi, o osem týž­dňov nes­kôr mal ho­to­vú ap­li­ká­ciu.

Ja­cob Schif­tan mal zá­klad­né zna­los­ti prog­ra­mo­va­cie­ho ja­zy­ka C++, jed­no­du­ché skrip­ty do­ká­zal nap­rog­ra­mo­vať aj v Mat­la­be. Z hľa­dis­ka prog­ra­mo­va­nia mo­bil­ných ap­li­ká­cií však ne­mal žiad­ne skú­se­nos­ti, za­čí­nal te­da o nu­ly. Je­ho 8 týž­dňo­vý har­mo­nog­ram vy­ze­ral nas­le­dov­ne.

1. týž­deň - Spra­vil si kurz s náz­vom Ob­jec­ti­ve-C Es­sen­tial Trai­ning na por­tá­li Lyn­da.com. Na­koľ­ko je štu­den­tom, k dis­po­zí­cií ma bez­plat­ný účet. V opač­nom prí­pa­de je člen­stvo spop­lat­ne­né pred­plat­ným 25 do­lá­rov me­sač­ne.

2. týž­deň - Do­kon­čil ďal­ší kurz - iOS SDK Es­sen­tial Trai­ning. Ten­to kurz vás nau­čí zá­kla­dy prog­ra­mo­va­nia ap­li­ká­cií pre iOS za­ria­de­nia. Schif­tan ho od­po­rú­ča, kurz ob­sa­hu­je vý­bor­né vý­uko­vé vi­deá.

3. týž­deň - Ten­to týž­deň ve­no­val vy­mýš­ľa­niu ná­pa­dov a návr­hu tes­to­va­cej ap­li­ká­cie. V rám­ci navr­ho­va­nia mô­že­te nat­ra­fiť na via­ce­ro prob­lé­mov, po­mo­cou Goog­lu sa však dá náj­sť via­ce­ro tu­to­riá­lov, kto­ré vám po­mô­žu da­ný prob­lém od­strá­niť.

4. týž­deň - Vy­tvo­ril si tes­to­va­ciu ap­li­ká­ciu, kto­rú mo­hol vďa­ka služ­be TestFlightzdie­ľať s os­tat­ný­mi pou­ží­va­teľ­mi a sám tes­to­vať. Je­ho tes­to­va­cia ap­li­ká­cia po­nú­ka­la jed­no­du­chú fun­kcio­na­li­tu - na zá­kla­de vstup­ných hod­nôt vy­hod­no­ti­la, či sa pou­ží­va­te­ľo­vi viac ho­dí iP­ho­ne ale­bo Sam­sung Ga­laxy S.

5. týž­deň - Nat­ra­fil na pr­vý váž­nej­ší prob­lém. Prob­lém s fun­kciou Pa­ged Scroll View vy­rie­šil vďa­ka tu­to­riá­lom Raya Wen­derli­cha. Da­ná strán­ka po­nú­ka pod­ľa Schif­ta­na via­ce­ro uži­toč­ných rád, kto­ré pri vý­vo­ji ap­li­ká­cií pre iOS ur­či­te vy­uži­je­te.

6. týž­deň - Schif­tan do­kon­čil kurz Stan­ford's iP­ho­ne App cour­se v rám­ci služ­by iTu­nes U. Ten­to kurz po­nú­ka uži­toč­né in­for­má­cie, pou­ží­va­te­lia však ne­ma­jú prís­tup k do­má­cim úlo­hám a hod­no­te­niu. Op­la­tí sa ho však po­zrieť.

7. týž­deň - Pre­čí­tal si kni­hu Foun­da­tion iP­ho­ne App De­ve­lop­ment, kto­rá vám po­mô­že vy­tvo­riť ap­li­ká­ciu - na­ro­de­ni­no­vé pri­po­mien­ky - po­čas pia­tich dní. Kni­ha však ob­sa­hu­je množ­stvo uži­toč­ných in­for­má­cií a Schif­tan ju stá­le vy­uží­va. Pod­ľa je­ho slov ide o naj­uži­toč­nej­ší zdroj ve­do­mos­tí, kto­rý po­čas sa­moš­tú­dia vy­užil.

8. týž­deň - To­to je ideál­ny čas, ke­dy by ste sa ma­li za­čať ve­no­vať vý­vo­ju svo­jej ap­li­ká­cie. Ak ste po­čas pred­chá­dza­jú­cich týž­dňov poc­ti­vo štu­do­va­li, ma­li by ste mať pot­reb­né in­for­má­cie, kto­ré bu­de­te na vý­voj pot­re­bo­vať.

Osem­týž­dňo­vý kurz, kto­rý Schif­tan opí­sal, by mo­hol po­môcť via­ce­rým ná­dej­ným vý­vo­já­rom, kto­rých lá­ka­jú mo­bil­né ap­li­ká­cie. Trúf­ne­te si?

Zdroj: the­nextweb.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Aj to­var z e-sho­pu mô­že­te rek­la­mo­vať
Aj na internete má pri reklamovaní tovaru predajca povinnosť do 30 dní sťažnosť vybaviť - buď zabezpečiť dôstojnú nápravu problematickej veci, alebo vašu reklamáciu v celom rozsahu zamietnuť. čítať »
 
Ti­py, tri­ky a ná­vo­dy
Ako čo v počítačoch funguje a prečo niečo nefunguje? Ak si aj vy chcete rozšíriť znalosti, doplniť vedomosti a nabrať skúsenosti, táto rubrika je práve pre vás. Pokiaľ máte zaujímavý námet, ktorý by ste v našej rubrike radi videli, neváhajte nám ho poslať e-mailom do redakcie. čítať »
 
Úpra­va High Key na zdô­raz­ne­nie jem­nos­ti
Čiernobiele fotografie sú stále v kurze, a to aj u profesionálnych fotografov. Tentoraz sa pozrieme na to, ako sa vytvárajú takzvané High Key fotografie, ktoré sa používajú na zvýraznenie jemnosti a dokonalosti. čítať »
 
Ap­li­ká­cie na úp­ra­vu fo­tog­ra­fií
Na úpravu fotografií je k dispozícii množstvo aplikácii, či už webových, desktopových, pre tablety, alebo smartfóny. Možno si z nášho prehľadu niektoré vyberiete. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý tu­ning po­čí­ta­čov
Nie je tajomstvo, že počítačové komponenty sa vyrábajú s určitou výkonnostnou rezervou. Hardvérový tuning, ktorý dokáže túto rezervu využiť a vyťažiť z počítača maximum, však nie je pre každého. Manipulácia s chladením, napájaním a časovaním nesie riziko poškodenia drahých súčiastok bez nároku na záruku. Našťastie sú aj iné možnosti, ako upraviť choď vášho PC tak, aby ste dosiahli signifikantný nárast výkonu pri minimálnom riziku. čítať »
 
Hud­ba z inter­ne­tu aj za­dar­mo
Hudobný priemysel je neustále vo vývoji. Dnes sa dostanete k hudbe oveľa jednoduchšie ako v minulosti. Nepotrebujete ani zájsť do predajne. Stačí zopár kliknutí a priamo z rôznych webových portálov si môžete vami zvolené piesne zakúpiť, stiahnuť zadarmo alebo len vypočuť. čítať »
 
Čo so spo­ma­le­ným no­te­boo­kom?
Zdá sa vám, že po dvoch či troch rokoch je váš notebook akoby o polovicu pomalší než v minulosti? Máte občas pocit, že pri ňom zapúšťate korene? Je čas pozrieť sa problému na zúbok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter