Máte doma starý počítač a neviete, čo s ním? 8 tipov, ako ho ešte využiť.

Ak má­te do­ma sta­rý ne­pot­reb­ný po­čí­tač, ne­mu­sí­te sa ho hneď zba­vo­vať. Pred­sta­ví­me vám nie­koľ­ko spô­so­bov, ako ho eš­te vy­užiť.

1. Do­má­ci server ale­bo NAS

Ak je vo va­šej do­mác­nos­ti via­ce­ro za­ria­de­ní a pou­ží­va­te­ľov, vy­uži­tie sta­ré­ho po­čí­ta­ča v úlo­he do­má­ce­ho server­a ale­bo NAS úlo­žis­ka je prak­tic­ká voľ­ba. Tre­ba však po­čí­tať s ur­či­tý­mi ne­dos­tat­ka­mi, na­koľ­ko bež­ný sto­lo­vý po­čí­tač nie je navr­hnu­tý, aby bol rov­na­ko efek­tív­ny v úlo­he server­a ako kla­sic­ký server.

Nie kaž­dý po­čí­tač napr. do­ká­že fun­go­vať aj bez pri­po­je­né­ho mo­ni­to­ru resp. klá­ves­ni­ce a my­ši - tie­to pe­ri­fé­ria ne­bu­de­te ok­rem úvod­né­ho kon­fi­gu­ro­va­nia pot­re­bo­vať a je vhod­né mi­ni­ma­li­zo­vať pot­reb­ný pries­tor. Ďalej je pot­reb­né nas­ta­viť ope­rač­ný sys­tém v Mož­nos­tiach na­pá­ja­nia tak, aby bol prís­tup­ný pod­ľa va­šich po­trieb a ideál­ne, s čo naj­men­šou spot­re­bou. NAS úlo­žis­ko si vy­tvo­rí­te po­mo­cou nás­tro­je Free­NAS, al­ter­na­tí­vou je tvor­ba mul­ti­me­diál­ne­ho server­a. Vte­dy od­po­rú­ča­me prog­ram Plex.

2. „Expe­ri­men­ty"

Ak sa chce­te zoz­ná­miť s Li­nuxom (napr. Ubun­tu), sta­rý, ne­pot­reb­ný po­čí­tač je pre ten­to účel ideál­ny. Prí­pad­ne mô­že­te otes­to­vať aj Mac - v tom­to prí­pa­de sa však prip­rav­te na dl­hú ces­tu.

3. Zdie­ľa­nie vý­poč­to­vé­ho vý­ko­nu

Na inter­ne­te exis­tu­je via­ce­ro pro­jek­tov, kto­ré vy­uží­va­jú zdie­ľa­ný vý­poč­to­vý vý­kon pre rôz­ne ve­dec­ké úče­ly. Fol­ding@Ho­me štu­du­je sprá­va­nie sa a zme­ny stav­by pro­teí­nov, SE­TI@Ho­me hľa­dá mi­mo­zem­ský ži­vot. Ma­te­ma­ti­ci mož­no bu­dú chcieť po­môcť pri hľa­da­ní ďal­šie­ho pr­vo­čís­la.

4. Vlast­ný her­ný server

Ak va­ša ob­ľú­be­ná hra umož­ňu­je vy­tvo­re­nie lo­kál­ne­ho resp. de­di­ko­va­né­ho server­a, sta­rý po­čí­tač mô­že­te vy­užiť aj pre tie­to úče­ly. Sa­moz­rej­me, v zá­vis­los­ti od har­dvé­ro­vej kon­fi­gu­rá­cie. Ak si chce­te vy­tvo­riť napr. Mi­nec­raft server, ok­rem po­čí­ta­ča bu­de­te pot­re­bo­vať aj ten­to ná­vod.

5. Her­ný po­čí­tač, pre sta­ré hry

Ak je váš po­čí­tač veľ­mi sta­rý a po­ma­lý, mô­že­te ho vy­užiť na hra­nie sta­rých hier pre DOS.

6. „Obý­vač­ko­vý po­čí­tač"

Ak má­te v do­mác­nos­ti iba je­den (no­vý) po­čí­tač, po­tom sta­ré PC by moh­lo náj­sť no­vý do­mov v obý­va­cej iz­be. Sta­rý po­čí­tač, ak nie je príl­iš po­ma­lý, mô­že­te vy­užiť pre pot­re­by inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­nia a jed­no­du­chej mul­ti­me­diál­nej zá­ba­vy.

7. Ren­de­ro­va­nie

Ak pra­cu­je­te s prog­ra­ma­mi ako 3d­smax, Ado­be Af­ter Ef­fects ale­bo So­ny Ve­gas, resp. ďal­ší­mi ap­li­ká­cia­mi, kto­ré umož­ňu­jú roz­lo­žiť ren­de­ro­va­nie na viac po­čí­ta­čov v sie­ti, po­tom mô­že­te vy­užiť vý­kon sta­ré­ho PC aj ta­kým­to spô­so­bom. Sa­moz­rej­me, v zá­vis­los­ti na HW kon­fi­gu­rá­cii. Spô­sob, ako umož­niť ren­de­ro­va­nie na via­ce­rých po­čí­ta­čoch v sie­ti sa ob­vyk­le lí­ši v zá­vis­los­ti od ap­li­ká­cie, ofi­ciál­na do­ku­men­tá­cia by ma­la v tom­to sme­re pos­kyt­núť pot­reb­né in­for­má­cie.

8. Ro­zo­ber­te ho, pre­daj­te ho, da­ruj­te ho

Sta­rý po­čí­tač mô­že­te vy­užiť aj ako zdroj náh­rad­ných kom­po­nen­tov - ro­zo­ber­te ho a kom­po­nen­ty si ne­chaj­te ale­bo ho da­ruj­te. Ale­bo ho pre­daj­te, ak má eš­te ne­ja­kú hod­no­tu.

Zdroj: pcworld.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Aj to­var z e-sho­pu mô­že­te rek­la­mo­vať
Aj na internete má pri reklamovaní tovaru predajca povinnosť do 30 dní sťažnosť vybaviť - buď zabezpečiť dôstojnú nápravu problematickej veci, alebo vašu reklamáciu v celom rozsahu zamietnuť. čítať »
 
Ti­py, tri­ky a ná­vo­dy
Ako čo v počítačoch funguje a prečo niečo nefunguje? Ak si aj vy chcete rozšíriť znalosti, doplniť vedomosti a nabrať skúsenosti, táto rubrika je práve pre vás. Pokiaľ máte zaujímavý námet, ktorý by ste v našej rubrike radi videli, neváhajte nám ho poslať e-mailom do redakcie. čítať »
 
Úpra­va High Key na zdô­raz­ne­nie jem­nos­ti
Čiernobiele fotografie sú stále v kurze, a to aj u profesionálnych fotografov. Tentoraz sa pozrieme na to, ako sa vytvárajú takzvané High Key fotografie, ktoré sa používajú na zvýraznenie jemnosti a dokonalosti. čítať »
 
Ap­li­ká­cie na úp­ra­vu fo­tog­ra­fií
Na úpravu fotografií je k dispozícii množstvo aplikácii, či už webových, desktopových, pre tablety, alebo smartfóny. Možno si z nášho prehľadu niektoré vyberiete. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý tu­ning po­čí­ta­čov
Nie je tajomstvo, že počítačové komponenty sa vyrábajú s určitou výkonnostnou rezervou. Hardvérový tuning, ktorý dokáže túto rezervu využiť a vyťažiť z počítača maximum, však nie je pre každého. Manipulácia s chladením, napájaním a časovaním nesie riziko poškodenia drahých súčiastok bez nároku na záruku. Našťastie sú aj iné možnosti, ako upraviť choď vášho PC tak, aby ste dosiahli signifikantný nárast výkonu pri minimálnom riziku. čítať »
 
Hud­ba z inter­ne­tu aj za­dar­mo
Hudobný priemysel je neustále vo vývoji. Dnes sa dostanete k hudbe oveľa jednoduchšie ako v minulosti. Nepotrebujete ani zájsť do predajne. Stačí zopár kliknutí a priamo z rôznych webových portálov si môžete vami zvolené piesne zakúpiť, stiahnuť zadarmo alebo len vypočuť. čítať »
 
Čo so spo­ma­le­ným no­te­boo­kom?
Zdá sa vám, že po dvoch či troch rokoch je váš notebook akoby o polovicu pomalší než v minulosti? Máte občas pocit, že pri ňom zapúšťate korene? Je čas pozrieť sa problému na zúbok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter