Ako na to: PayPal pre slováka - platby v e-shopoch bez poplatkov

Pay­Pal je az­da naj­zná­mej­ší on-li­ne pla­tob­ný por­tál v za­hra­ni­čí. Od ro­ku 2007 umož­ňu­je viac-me­nej pl­no­hod­not­ne vy­uží­vať svo­je služ­by aj slo­ven­ské­mu pou­ží­va­te­ľo­vi.

Od ja­nuá­ra toh­to ro­ka však Pay­Pal umož­ňu­je pla­tob­né kon­to nad­via­zať aj na ban­ko­vý účet slo­ven­ských bánk, nie­len na kre­dit­nú či de­bet­nú kar­tu. S Pay­Pa­lom mô­že­te po­hodl­ne pla­tiť naj­mä v za­hra­nič­ných ob­cho­doch či po­sie­lať pe­nia­ze do za­hra­ni­čia svo­jim zná­mym a vy­hne­te sa tak akým­koľ­vek pop­lat­kom.

Naj­väč­šia vý­ho­da Pay­Pa­lu však spo­čí­va v tom, že svo­je úda­je o kar­te (ban­ko­vom kon­te) pos­kyt­ne­te iba pr­výk­rát pri re­gis­trá­cii a pri akom­koľ­vek ďal­šom sty­ku s ob­chod­ník­mi, aj za­hra­nič­ný­mi, už pou­ží­va­te iba kon­to Pay­Pal (prih­la­so­va­cie me­no, kto­ré tvo­rí va­ša e-mai­lo­vá ad­re­sa) a ne­vys­ta­vu­je­te nez­ná­mym ob­chod­ní­kom cit­li­vé úda­je. Pay­Pal je dos­tup­ný na Slo­ven­sku na súk­rom­né aj pod­ni­ka­teľ­ské vy­uži­tie.

His­to­ric­ké okien­ko

Pay­Pal bol za­lo­že­ný v ro­ku 1998 v Ka­li­for­nii. Za tri ro­ky sa stal naj­väč­ším on-li­ne pla­tob­ným por­tá­lom a je­ho his­tó­ria je úz­ko spä­tá v auk­čným do­mom eBay. eBay mal dl­ho svoj vlast­ný mik­rop­la­tob­ný sys­tém, ale v ro­ku 2001 nas­tal zlom, keď od­kú­pil Pay­Pal za 1,5 mi­liar­dy do­lá­rov.

Tým sa dos­tal na vý­sl­nie - dnes má Pay­Pal viac ako 100 mi­lió­nov re­gis­tro­va­ných úč­tov, služ­ba je dos­tup­ná v 190 kra­ji­nách a úč­tom Pay­Pal mô­že­te pla­tiť v stá­ti­sí­coch za­hra­nič­ných ob­cho­dov. Na­priek to­mu, že Pay­Pal je dos­tup­ný na Slo­ven­sku už šty­ri ro­ky, os­vo­ji­lo si ho za­tiaľ mi­ni­mum inter­ne­to­vých ob­cho­dov u nás.

Pri­tom im­ple­men­tá­cia plat­by zo stra­ny e-sho­pu je om­no­ho jed­no­duch­šia ako vlas­tné rie­še­nia slo­ven­ských bánk a plat­ba pre­bie­ha okam­ži­te. Pay­Pal však nie je je­di­ná pla­tob­ná spo­loč­nosť, v za­hra­ni­čí (naj­mä v USA) mu šlia­pu na pä­ty služ­by ako Mo­ney­boo­kers, 2Chec­kout a mno­hé ďal­šie.

Vy­uži­tie

Pay­Pal mô­že slo­ven­ský pou­ží­va­teľ vy­uží­vať už pl­no­hod­not­ne. Mô­že reali­zo­vať plat­by do za­hra­nič­ných ob­cho­dov, čo sa op­la­tí naj­mä v prí­pa­de, že sa chce­te vy­hnúť ban­ko­vým pop­lat­kom. Naj­väč­šie vy­uži­tie vi­dí­me pa­ra­doxne pri plat­be do naj­bliž­šej Čes­kej re­pub­li­ky - ak chce­te pos­lať pe­nia­ze na čes­ký účet, v ban­ke by ste za­pla­ti­li pop­la­tok asi 10 eur, s Pay­Pa­lom ako od­osie­la­teľ nep­la­tí­te nič.

Vý­ho­da za­hra­nič­né­ho pre­vo­du tak spo­čí­va v plat­bách mi­mo EHP (Európ­sky hos­po­dár­sky pries­tor, kde sú ban­ko­vé pop­lat­ky za pre­vod pe­ňa­zí nu­lo­vé). Pri plat­be ne­mu­sí­te mať pe­nia­ze na úč­te Pay­Pal, služ­ba si ich do­ká­že stiah­nuť z váš­ho ban­ko­vé­ho úč­tu pros­tred­níc­tvom pla­tob­nej kar­ty. Pay­Pal si ove­ru­je vý­šku dos­tup­ných pros­tried­kov tak, ako­by ste pla­ti­li v ka­men­nom ob­cho­de.

Na účet Pay­Pal mô­že­te pe­nia­ze aj pri­jí­mať, pri­jí­ma­nie je spop­lat­ne­né (poz­ri ďa­lej jed­not­li­vé ty­py úč­tov) ne­veľ­ký­mi su­ma­mi. Sa­moz­rej­má je mož­nosť po­sie­la­nia pe­ňa­zí me­dzi úč­ta­mi Pay­Pal - fi­nan­čné pros­tried­ky sú pri­pi­so­va­né okam­ži­te. Má­lo pou­ží­va­te­ľov však vie, že Pay­Pal ga­ran­tu­je vrá­te­nie pe­ňa­zí do 90 dní.

Rek­la­mač­ný pro­ces je sí­ce mier­ne zdĺha­vý a pre­bie­ha po­mo­cou mo­de­ro­va­nej dis­ku­sie me­dzi va­mi, pre­daj­com a Pay­Pa­lom, Pay­Pal však zväč­ša vy­chá­dza v ús­tre­ty zá­kaz­ní­kom a tres­tá ne­poc­ti­vých pre­daj­cov. Keď vám raz Pay­Pal účet za­vrie (či už ako fy­zic­kej oso­be, ale­bo pod­ni­ka­te­ľo­vi), už vám nik­dy ne­do­vo­lí ot­vo­riť si ho pod rov­na­kým me­nom.

paypal_posielanie_penazi.png

Plat­bu do za­hra­ni­čia či na iný účet Pay­Pal mô­že­te zreali­zo­vať prak­tic­ky v ľu­bo­voľ­nej me­ne; kurz je sí­ce mier­ne ne­vý­hod­nej­ší ako v ban­ke, ale ako od­osie­la­teľ nep­la­tí­te ni­ja­ké pop­lat­ky

Ty­py úč­tov, pop­lat­ky a kur­zy

Pay­Pal pos­ky­tu­je tri zá­klad­né ty­py úč­tov - Per­so­nal, Pre­mier a Bu­si­ness. Pr­vé dva ty­py sú ur­če­né na súk­rom­né úče­ly, pos­led­ný je pod­ni­ka­teľ­ský. Účet Per­so­nal od­po­rú­ča­me pou­ží­va­te­ľom, kto­rí plá­nu­jú iba na­ku­po­vať a nep­re­dá­va­jú to­var (ba­zár, aukč­ný dom). Po­sie­la­nie pe­ňa­zí je v tom­to prí­pa­de bez pop­lat­kov, rov­na­ko aj pri­jí­ma­nie. Pri­jí­ma­nie z de­bet­ných úč­tov je s pop­lat­kom 4,9 % zo su­my + 0,30 USD k to­mu.

Účet Pre­mier od­po­rú­ča­me pou­ží­va­te­ľom, kto­rí bu­dú čas­tej­šie aj pri­jí­mať plat­by, te­da tým, kto­rí ra­di pre­dá­va­jú ve­ci na inter­ne­te. Od­osie­la­nie pe­ňa­zí je opäť bez­plat­né, v tom­to prí­pa­de je však jed­not­ná sadz­ba za pri­ja­tú plat­bu bez oh­ľa­du na typ úč­tu, z kto­ré­ho pe­nia­ze pri­chá­dza­jú.

Pop­la­tok či­ní 1,9 až 2,9 % + 0,30 USD v zá­vis­los­ti od ty­pu to­va­ru. Účet Bu­si­ness je vhod­ný pre pod­ni­ka­te­ľov, je to­tiž ve­de­ný pod náz­vom fir­my, umož­ňu­je pri­jí­ma­nie pla­tieb tak­mer všet­ký­mi dos­tup­ný­mi pros­tried­ka­mi (účet Pay­Pal, kre­dit­né a de­bet­né kar­ty a ďal­šie). Účet Bu­si­ness v prí­pa­de pri­jí­ma­nia pla­tieb po­dlie­ha rov­na­kým pop­lat­kom ako súk­rom­ný účet Pre­mier.

Účet Bu­si­ness mož­no riad­ne evi­do­vať do úč­tov­níc­tva slo­ven­ské­ho pod­ni­ka­te­ľa - poz­ri vlo­že­ný člá­nok. Té­ma kur­zov v prí­pa­de Pay­Pa­lu by bo­la na sa­mos­tat­ný člá­nok. V jed­no­du­chos­ti však pla­tí, že Pay­Pal pou­ží­va vlas­tné kur­zo­vé lís­tky na pre­po­čet mien pri plat­be do za­hra­ni­čia, kde nie je rov­na­ký kurz, kto­rý má­te nas­ta­ve­ný ako pri­már­ny vo va­šom úč­te Pay­Pal.

Zväč­ša je ten­to kurz mier­ne ne­vý­hod­nej­ší ako v prí­pa­de reali­zá­cie rov­na­kej plat­by do za­hra­ni­čia pros­tred­níc­tvom ban­ky. Ak­tuál­ny kurz Pay­Pa­lu zis­tí­te po prih­lá­se­ní sa do úč­tu, Pay­Pal vám za­hra­nič­nú plat­bu ih­neď pre­po­čí­ta na va­šu pri­már­nu me­nu.

paypal_prevod.png

Z úč­tu Pay­Pal si mô­že­te pe­nia­ze pre­viesť na slo­ven­ský účet za po­mo­ci štan­dar­di­zo­va­né­ho IBAN čís­la úč­tu; pre­vod je bez­plat­ný, chvíľ­ku však tr­vá

Dos­tup­né plat­by pre slo­ven­ské­ho pou­ží­va­te­ľa

Ak plat­bu reali­zu­je­te na účet Pay­Pal, mô­že­te pla­tiť zo svoj­ho úč­tu Pay­Pal, prí­pad­ne vy­užiť kar­ty Mas­ter­Card, Vi­sa, Ame­ri­can Express. Na pri­jí­ma­nie pla­tieb sú pod­po­ro­va­né kar­ty a služ­by Mas­ter­Card, Vi­sa, Ame­ri­can Express, Gi­ro­Pay, JCB a asi 5 ďal­ších.

Vý­ber z úč­tu Pay­Pal mô­že­te zreali­zo­vať jed­no­du­cho na strán­ke, pe­nia­ze vám Pay­Pal do­ká­že pre­su­núť na slo­ven­ský účet (súk­rom­ný či pod­ni­ka­teľ­ský). Pre­vod je bez­plat­ný a pod­ľa Pay­Pa­lu tr­vá 3 až 4 dni, v praxi je to však nie­ke­dy aj 5 až 6 pra­cov­ných dní.

Do­bí­ja­nie úč­tu Pay­Pal mô­že­te v slo­ven­ských pod­mien­kach vy­ko­nať aj cez Trus­tPay v reál­nom ča­se (inak pri­pí­sa­nie pros­tried­kov na účet Pay­Pal z ban­ko­vé­ho úč­tu tr­vá 3 ÷ 4 dni a zo slo­ven­ských bánk nie je ak­tuál­ne dos­tup­ný), pri­čom tá­to in­šti­tú­cia je do­zo­ro­va­ná NBS. Li­mit na jed­nu tran­sak­ciu v rám­ci Pay­Pal je 10 000 USD ale­bo 8000 EUR a ek­vi­va­len­ty v iných me­nách.

Z bez­peč­nos­tných dô­vo­dov má­te nas­ta­ve­ný den­ný li­mit na vý­ber z kar­ty pros­tred­níc­tvom Pay­Pal na 500 eur, mô­že­te si ho však bez­plat­ne zvý­šiť. Po­sie­la­nie pla­tieb sa dá reali­zo­vať v rôz­nych me­nách - EUR, CZK, PLN či HUF a všet­kých zná­mych európ­skych mi­mo EHP. Ta­kis­to mož­no us­ku­toč­niť hro­mad­nú plat­bu pre max. 5000 účas­tní­kov.

Pr­vot­ná re­gis­trá­cia aj s ove­re­ním je dosť zdĺha­vá

Ak ste zvyk­nu­tí za­re­gis­tro­vať sa na inter­ne­te a pl­no­hod­not­ne vy­uží­vať služ­bu ih­neď, pa­ra­doxne pri Pay­Pa­le bu­de­te mu­sieť byť tro­cha tr­pez­li­ví. Sú­vi­sí to však s va­šou bez­peč­nos­ťou a ove­re­ním váš­ho úč­tu. O čo ide? Na úvod­nú re­gis­trá­ciu na strán­ke Pay­Pal (zvoľ­te si kra­ji­nu Slo­ven­sko, náš rod­ný ja­zyk však neh­ľa­daj­te, nie je pod­po­ro­va­ný) vám bu­de sta­čiť me­no, ad­re­sa, te­le­fón­ne čís­lo a e-mail, kto­rý bu­de slú­žiť ako prih­la­so­va­cie me­no a zá­ro­veň me­no váš­ho kon­ta Pay­Pal na plat­by od os­tat­ných účas­tní­kov.

Pay­Pa­lu mu­sí­te za­dať aj dve bez­peč­nos­tné otáz­ky, ideál­ne z váš­ho súk­ro­mia. Re­gis­trá­cia a vy­tvo­re­nie úč­tu Pay­Pal je okam­ži­té, aby ste však moh­li účet vy­uží­vať, pla­tiť a pri­jí­mať plat­by, pot­re­bu­je k ne­mu pri­ra­diť kar­tu, prí­pad­ne ban­ko­vý účet (no­vin­ka od toh­to ro­ka). Už dáv­no nep­la­tí, že kar­ta mu­sí byť em­bos­so­va­ná - mno­hé slo­ven­ské ban­ky sta­čí po­žia­dať o po­vo­le­nie pla­tieb na inter­ne­te.

Ve­ľa slo­ven­ských bánk si za tú­to služ­bu nič neúč­tu­je, sta­čí si nas­ta­viť li­mit (v inter­net­ban­kin­gu ale­bo pros­tred­níc­tvom ope­rá­to­ra). Kar­tu (kre­dit­nú, de­bet­nú), s kto­rou mož­no pla­tiť na inter­ne­te, spoz­ná­te tak, že má na za­dnej stra­ne 3 ale­bo 4-mies­tne kon­trol­né čís­lo (tzv. CCV - Cre­dit Card Va­li­da­tion).

Pri­ra­de­ním kar­ty k úč­tu sa však eš­te va­ša ces­ta ne­kon­čí, pre­to­že váš účet bu­de eš­te v sta­ve Un­ve­ri­fied, te­da neo­ve­re­ný. Ove­re­nie (ve­ri­fi­ká­cia) kar­ty/úč­tu spo­čí­va v reali­zo­va­ní pla­tob­nej tran­sak­cie, keď vám Pay­Pal str­hne 1,50 eura z váš­ho úč­tu (ne­boj­te sa, nes­kôr vám ich vrá­ti). Po zreali­zo­va­ní tej­to kon­trol­nej tran­sak­cie náj­de­te vo vý­pi­se z úč­tu v opi­se plat­by štvor­miest­ny kód, kto­rý vlo­ží­te na strán­ke Pay­Pa­lu do čas­ti ur­če­nej na ove­re­nie.

Tu vzni­ka­jú dva „prob­lé­my" - Pay­Pal sí­ce tvr­dí, že plat­ba sa zreali­zu­je za 1 až 2 dni, z prak­tic­ké­ho hľa­dis­ka však mô­že­me ho­vo­riť sko­ro o ce­lom pra­cov­nom týž­dni. Niek­to­ré slo­ven­ské ban­ky na­vy­še ne­do­ká­žu ko­rek­tne zob­ra­ziť auto­ri­zač­ný kód v sprá­ve, resp. kto ne­má inter­net­ban­king, mu­sí poč­kať na me­sač­ný vý­pis. Kaž­do­pád­ne, po­kiaľ ten­to kód v opi­se tran­sak­cie ne­náj­de­te, tre­ba za­vo­lať do ban­ky, aby opis plat­by doh­ľa­da­li - je to chy­ba na stra­ne ban­ky.

Po ove­re­ní úč­tu za­da­ním štvor­mies­tne­ho kó­du vo va­šom úč­te Pay­Pal dos­tá­va­te ho do sta­vu Ve­ri­fied, te­da ove­re­ný a nič vám neb­rá­ni vy­uží­vať váš no­vý účet Pay­Pal napl­no. Ce­lý pro­ces vy­tvo­re­nia ove­re­né­ho úč­tu Pay­Pal sí­ce vy­ze­rá dosť kom­pli­ko­va­ne, ale ne­mu­sí­te sa báť, zvlád­ne­te to. Len to chce tro­cha tr­pez­li­vos­ti s ban­kou, nám ce­lý pro­ces za­bral 6 pra­cov­ných dní. Po­tom sa vám však ob­ja­via no­vé mož­nos­ti ná­ku­pu na inter­ne­te, naj­mä zo za­hra­ni­čia. 

paypal_verified.png
paypal_verifikacia.png

Aby ste dos­ta­li váš účet do sta­vu Ve­ri­fied (ove­re­ný), auto­ri­zu­je Pay­Pal váš účet pros­tred­níc­tvom mik­rop­lat­by a 4-mies­tne­ho kó­du v opi­se plat­by

Bez­peč­nosť

Keď­že Pay­Pal je naj­väč­šia on-li­ne pla­tob­ná inter­ne­to­vá brá­na, za­zna­me­ná­va aj naj­viac pod­vo­dov. My sme za pr­vý týž­deň vy­uží­va­nia služ­by dos­ta­li hneď dva pod­vod­né e-mai­ly. Pay­Pal nik­dy od vás ne­bu­de žia­dať za­da­nie cit­li­vých ale­bo osob­ných úda­jov mi­mo svo­jej za­bez­pe­če­nej strán­ky a po ove­re­ní úč­tu ne­má dô­vod ďa­lej ove­ro­vať va­šu iden­ti­tu.

Kaž­dá ko­mu­ni­ká­cia na strán­ke pay­pal.com je za­bez­pe­če­ná pros­tred­níc­tvom šif­ro­va­nia SSL, pra­vosť cer­ti­fi­ká­tu vám potvr­dí webo­vý pre­hlia­dač. K dis­po­zí­cii je aj mo­bil­ná ap­li­ká­cia Pay­Pal pre rôz­ne plat­for­my, tu si tre­ba dať po­zor iba na to, aby ste si stiah­li ver­ziu od Pay­Pa­lu, a nie od nie­ko­ho iné­ho.

Ak ste v inter­ne­to­vom na­ku­po­va­ní zo za­hra­ni­čia no­vá­čik­mi, ale na­ku­po­vať chce­te, no veľ­mi sa bo­jí­te o svoj účet, má­me pre vás tip - za­lož­te si no­vé ban­ko­vé kon­to v niek­to­rých z di­rect (on-li­ne) bánk, kto­ré vám po­núk­nu k úč­tu aj pla­tob­nú kar­tu za­dar­mo. Ten­to no­vý účet spá­ruj­te s úč­tom Pay­Pal a po­sie­laj­te si na účet iba mi­ni­mál­ne pros­tried­ky, kto­ré pot­re­bu­je­te na reali­zá­ciu plat­by.

Ke­by ste sa aj sta­li cie­ľom úto­ku ale­bo ne­ka­lé­ho ob­cho­do­va­nia na inter­ne­te, prí­de­te max. o pros­tried­ky na no­vom úč­te a svoj hlav­ný účet má­te v bez­pe­čí. Pra­je­me vám prí­jem­né a bez­peč­né na­ku­po­va­nie.

paypal_ssl.png

Ofi­ciál­na strán­ka Pay­Pal s va­mi bu­de ko­mu­ni­ko­vať šif­ro­va­nie cez SSL - všim­ni­te si ove­re­nie cer­ti­fi­ká­tu pre­hlia­da­čom vľa­vo ho­re (ze­le­né)

Účet Pay­Pal z poh­ľa­du pod­ni­ka­te­ľa

Pre­vádz­ko­va­te­ľom slu­žieb Pay­Pal v na­šich kon­či­nách je Pay­Pal Euro­pe sí­dlia­ci v Luxem­bur­gu. Z práv­ne­ho hľa­dis­ka ide o úve­ro­vú in­šti­tú­ciu pos­ky­tu­jú­cu cez­hra­nič­né ban­ko­vé služ­by na zá­kla­de pí­som­né­ho ozná­me­nia náš­mu doh­ľa­do­vé­mu or­gá­nu, kto­rým je NBS (Ná­rod­ná ban­ka Slo­ven­ska).

Pay­Pal nie je ban­ka, je to fi­nan­čná in­šti­tú­cia, tak­že jej čin­nosť sa ria­di oso­bit­ný­mi pred­pis­mi, čo je dô­le­ži­té z poh­ľa­du pod­ni­ka­te­ľa a da­ňo­vej le­gis­la­tí­vy. Na zá­kla­de sku­toč­nos­ti, že in­šti­tú­cia Pay­Pal sa na Slo­ven­sku ne­po­va­žu­je za ban­ku, ne­mož­no tran­sak­cie, kto­ré vzni­ka­jú v sú­vis­los­ti s plat­ba­mi na Pay­Pal, chá­pať ako pre­vo­dy me­dzi dvo­ma pod­ni­ka­teľ­ský­mi ban­ko­vý­mi úč­ta­mi. Účto­va­nie tran­sak­cií nie je v pos­tu­poch úč­to­va­nia pres­ne up­ra­ve­né.

Por­tál pod­ni­kaj­te.sk však po­nú­ka ná­vod, ako plat­by Pay­Pal za­evi­do­vať do úč­tov­níc­tva fir­my. Por­tál od­po­rú­ča v pr­vom kro­ku úč­to­vať poh­ľa­dáv­ku vo­či Pay­Pa­lu a po pre­vo­de pros­tried­kov z úč­tu Pay­Pal na slo­ven­ský pod­ni­ka­teľ­ský ban­ko­vý účet vy­rov­nať tak­to vznik­nu­tú poh­ľa­dáv­ku. Ob­dob­ným spô­so­bom sa da­jú za­úč­to­vať aj zá­väz­ky. Elek­tro­nic­ké vý­pi­sy z kon­ta Pay­Pal sú dos­ta­ču­jú­ci pod­klad na vy­ho­to­ve­nie inter­né­ho úč­tov­né­ho dok­la­du, ale po­zor, nej­de o ban­ko­vý vý­pis.


Zdroj: PCR 3/2012


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Aj to­var z e-sho­pu mô­že­te rek­la­mo­vať
Aj na internete má pri reklamovaní tovaru predajca povinnosť do 30 dní sťažnosť vybaviť - buď zabezpečiť dôstojnú nápravu problematickej veci, alebo vašu reklamáciu v celom rozsahu zamietnuť. čítať »
 
Ti­py, tri­ky a ná­vo­dy
Ako čo v počítačoch funguje a prečo niečo nefunguje? Ak si aj vy chcete rozšíriť znalosti, doplniť vedomosti a nabrať skúsenosti, táto rubrika je práve pre vás. Pokiaľ máte zaujímavý námet, ktorý by ste v našej rubrike radi videli, neváhajte nám ho poslať e-mailom do redakcie. čítať »
 
Úpra­va High Key na zdô­raz­ne­nie jem­nos­ti
Čiernobiele fotografie sú stále v kurze, a to aj u profesionálnych fotografov. Tentoraz sa pozrieme na to, ako sa vytvárajú takzvané High Key fotografie, ktoré sa používajú na zvýraznenie jemnosti a dokonalosti. čítať »
 
Ap­li­ká­cie na úp­ra­vu fo­tog­ra­fií
Na úpravu fotografií je k dispozícii množstvo aplikácii, či už webových, desktopových, pre tablety, alebo smartfóny. Možno si z nášho prehľadu niektoré vyberiete. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý tu­ning po­čí­ta­čov
Nie je tajomstvo, že počítačové komponenty sa vyrábajú s určitou výkonnostnou rezervou. Hardvérový tuning, ktorý dokáže túto rezervu využiť a vyťažiť z počítača maximum, však nie je pre každého. Manipulácia s chladením, napájaním a časovaním nesie riziko poškodenia drahých súčiastok bez nároku na záruku. Našťastie sú aj iné možnosti, ako upraviť choď vášho PC tak, aby ste dosiahli signifikantný nárast výkonu pri minimálnom riziku. čítať »
 
Hud­ba z inter­ne­tu aj za­dar­mo
Hudobný priemysel je neustále vo vývoji. Dnes sa dostanete k hudbe oveľa jednoduchšie ako v minulosti. Nepotrebujete ani zájsť do predajne. Stačí zopár kliknutí a priamo z rôznych webových portálov si môžete vami zvolené piesne zakúpiť, stiahnuť zadarmo alebo len vypočuť. čítať »
 
Čo so spo­ma­le­ným no­te­boo­kom?
Zdá sa vám, že po dvoch či troch rokoch je váš notebook akoby o polovicu pomalší než v minulosti? Máte občas pocit, že pri ňom zapúšťate korene? Je čas pozrieť sa problému na zúbok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter