Ako na to: Ako zachrániť fotografie zmazané z karty SD omylom

O va­še fo­tog­ra­fie z kar­ty SD mô­že­te prísť via­ce­rý­mi spô­sob­mi. Omy­lom pou­ži­je­te fun­kciu vy­ma­zať všet­ky fo­tog­ra­fie, po­čas ozna­čo­va­nia zma­že­te fo­tog­ra­fie, kto­ré ste nech­ce­li, ale­bo kar­tu omy­lom na­for­má­tu­je­te.

V niek­to­rých prí­pa­doch mô­že­te o dá­ta prísť aj ta­kým spô­so­bom, že kar­tu mic­roSD z fo­toa­pa­rá­tu pou­ži­je­te v za­ria­de­ní s An­droi­dom ale­bo v inom fo­toa­pa­rá­te - nie­ke­dy v ta­kých­to prí­pa­doch mô­že dôjsť k ma­nuál­ne­mu ale­bo auto­ma­tic­ké­mu na­for­má­to­va­niu kar­ty. Bez oh­ľa­du na to, akým spô­so­bom dá­ta zma­že­te ale­bo na­for­má­tu­je­te, vždy exis­tu­je šan­ca, že sa ich po­da­rí ob­no­viť.

Si­tuácia je bez­vý­cho­dis­ko­vá iba v prí­pa­de, že kar­ta je na­for­má­to­va­ná bež­ným spô­so­bom. Vo väč­ši­ne prí­pa­dov však do­chá­dza k rých­le­mu for­má­tu a v ta­kom­to prí­pa­de sa dá­ta (as­poň časť z nich) da­jú za­chrá­niť.

Exis­tu­je via­ce­ro bez­plat­ných a pla­te­ných prog­ra­mov, kto­ré mož­no pou­žiť v sna­he za­chrá­niť dá­ta. No prv ako sa dá­ta po­kú­si­te za­chrá­niť, mu­sí­te kar­tu pri­po­jiť k po­čí­ta­ču ako dá­to­vé úlo­žis­ko. To zna­me­ná, že ak kar­tu pri­pá­ja­te pria­mo cez fo­toa­pa­rát, uis­ti­te sa, že v za­ria­de­ní má­te nas­ta­ve­ný re­žim Mass sto­ra­ge. Pre­to­že tú­to mož­nosť ne­náj­de­te v kaž­dom fo­toa­pa­rá­te, ideál­ne je kar­tu pri­po­jiť cez čí­tač­ku ka­riet. V prí­pa­de no­te­boo­ku ide o štan­dar­dnú vý­ba­vu, v prí­pa­de sto­lo­vé­ho po­čí­ta­ča mô­že­te pou­žiť re­duk­ciu - čí­tač­ku ka­riet vo for­me prís­lu­šen­stva USB.

CardRe­co­ve­ry

CardRe­co­ve­ry je uti­li­ta, kto­rá je navr­hnu­tá špe­ciál­ne pre pot­re­by zís­ka­nia dát z na­for­má­to­va­ných ale­bo zma­za­ných ka­riet SD. Pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie prog­ra­mu je in­tui­tív­ne, umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľo­vi zvo­liť aj znač­ku fo­toa­pa­rá­tu. Sof­tvér pod­po­ru­je for­má­ty ob­ráz­kov JPG a RAW, ne­chý­ba pod­po­ra vi­deo­sú­bo­rov. Vý­ho­da prog­ra­mu je v tom, že do­ká­že vý­bor­ne de­te­go­vať zma­za­né fo­tog­ra­fie a dis­po­nu­je preh­ľad­ným pou­ží­va­teľ­ským roz­hra­ním. Ne­vý­hod­né je, že bez­plat­ná ver­zia vám sú­bo­ry iba náj­de, na ich ob­no­vu pot­re­bu­je­te za­kú­piť úpl­nú ver­ziu. 

fotky1.png

Pho­to­Rec

Ten­to prog­ram sme si v rám­ci tes­to­va­nia ob­ľú­bi­li naj­mä pre je­ho ce­nu a schop­nos­ti. Pho­to­Rec na roz­diel od os­tat­ných prog­ra­mov do­ká­že preh­ľa­dať a za­chrá­niť sú­bo­ry aj z na­for­má­to­va­ných ka­riet, resp. z úlo­žísk, kto­ré ne­ma­jú pri­ra­de­né pís­me­no. Pho­to­Rec do­ká­že pod­ľa slov auto­rov ob­no­viť až 390 rôz­nych for­má­tov sú­bo­rov. Ne­vý­hod­né pre niek­to­rých pou­ží­va­te­ľov mô­že byť roz­hra­nie, kto­ré je veľ­mi strik­tné a pri­po­mí­na prí­ka­zo­vý ria­dok - Pho­to­Rec však pod­po­ru­je aj jed­no­du­chú na­vi­gá­ciu po­mo­cou sme­ro­vých ší­pok a os­tat­ných klá­ve­sov. Ov­lá­da­nie prog­ra­mu te­da nie je až ta­ké ťaž­ké. Pho­to­Rec do­ká­že ske­no­vať ce­lú kar­tu ale­bo iba jej „voľ­né mies­to", po­te­ší aj fun­kcia un­for­mat, kto­rá ana­ly­zu­je ce­lú kar­tu. Ten­to prog­ram od­po­rú­ča­me ako pr­vú voľ­bu, po­kiaľ bu­de­te za­chra­ňo­vať neú­my­sel­ne zma­za­né ale­bo na­for­má­to­va­né fo­tog­ra­fie. 

fotky2.png

Re­cu­va

Re­cu­va je ďal­ší z prog­ra­mov, kto­ré vám do­ká­žu preh­ľa­dať vy­ma­za­né úda­je z dá­to­vé­ho úlo­žis­ka a v ideál­nom prí­pa­de ich aj za­chrá­niť. Prog­ram je dos­tup­ný v troch ver­ziách, na bež­né pou­ži­tie pos­ta­čí aj bez­plat­ná ver­zia, kto­rá po­nú­ka zá­klad­nú fun­kcio­na­li­tu, ale bez tech­nic­kej pod­po­ry. Re­cu­va ne­pos­ky­tu­je ta­ké mož­nos­ti ako Pho­to­Rec, jej vý­ho­dou je gra­fic­ké pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie. 

fotky3.png

Na zá­ver do­daj­me, že ok­rem ka­riet SD mô­že­te tie­to uti­li­ty pou­žiť aj na ob­no­vu sú­bo­rov z kľú­čov USB a iných dá­to­vých úlo­žísk vrá­ta­ne inter­ných a exter­ných pev­ných dis­kov. Úspech je však pria­moú­mer­ný to­mu, či a ako sa da­né úlo­žis­ko vy­uží­va­lo po zma­za­ní ale­bo na­for­má­to­va­ní dát. Ak sa kar­tu SD po­kú­si­te ob­no­viť okam­ži­te po nech­ce­nom zma­za­ní/na­for­má­to­va­ní, je veľ­ká šan­ca, že za­chrá­ni­te všet­ky fot­ky ale­bo as­poň väč­ši­nu z nich. No ak kar­tu pou­ži­je­te na na­fo­te­nie ďal­ších de­sia­tok fo­tiek, prav­de­po­dob­ne svo­je zma­za­né fo­tog­ra­fie pre­pí­še­te no­vý­mi dá­ta­mi a v ta­kom­to prí­pa­de vám ne­po­mô­že ni­ja­ká uti­li­ta.

Zdroj: com­pu­terworld.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Aj to­var z e-sho­pu mô­že­te rek­la­mo­vať
Aj na internete má pri reklamovaní tovaru predajca povinnosť do 30 dní sťažnosť vybaviť - buď zabezpečiť dôstojnú nápravu problematickej veci, alebo vašu reklamáciu v celom rozsahu zamietnuť. čítať »
 
Ti­py, tri­ky a ná­vo­dy
Ako čo v počítačoch funguje a prečo niečo nefunguje? Ak si aj vy chcete rozšíriť znalosti, doplniť vedomosti a nabrať skúsenosti, táto rubrika je práve pre vás. Pokiaľ máte zaujímavý námet, ktorý by ste v našej rubrike radi videli, neváhajte nám ho poslať e-mailom do redakcie. čítať »
 
Úpra­va High Key na zdô­raz­ne­nie jem­nos­ti
Čiernobiele fotografie sú stále v kurze, a to aj u profesionálnych fotografov. Tentoraz sa pozrieme na to, ako sa vytvárajú takzvané High Key fotografie, ktoré sa používajú na zvýraznenie jemnosti a dokonalosti. čítať »
 
Ap­li­ká­cie na úp­ra­vu fo­tog­ra­fií
Na úpravu fotografií je k dispozícii množstvo aplikácii, či už webových, desktopových, pre tablety, alebo smartfóny. Možno si z nášho prehľadu niektoré vyberiete. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý tu­ning po­čí­ta­čov
Nie je tajomstvo, že počítačové komponenty sa vyrábajú s určitou výkonnostnou rezervou. Hardvérový tuning, ktorý dokáže túto rezervu využiť a vyťažiť z počítača maximum, však nie je pre každého. Manipulácia s chladením, napájaním a časovaním nesie riziko poškodenia drahých súčiastok bez nároku na záruku. Našťastie sú aj iné možnosti, ako upraviť choď vášho PC tak, aby ste dosiahli signifikantný nárast výkonu pri minimálnom riziku. čítať »
 
Hud­ba z inter­ne­tu aj za­dar­mo
Hudobný priemysel je neustále vo vývoji. Dnes sa dostanete k hudbe oveľa jednoduchšie ako v minulosti. Nepotrebujete ani zájsť do predajne. Stačí zopár kliknutí a priamo z rôznych webových portálov si môžete vami zvolené piesne zakúpiť, stiahnuť zadarmo alebo len vypočuť. čítať »
 
Čo so spo­ma­le­ným no­te­boo­kom?
Zdá sa vám, že po dvoch či troch rokoch je váš notebook akoby o polovicu pomalší než v minulosti? Máte občas pocit, že pri ňom zapúšťate korene? Je čas pozrieť sa problému na zúbok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter