Ako vyrobiť pre deti projektor k smartfónu za 1 euro

Ak má­te smar­tfón, lu­pu, ška­tu­ľu a nie­koľ­ko bež­ných drob­nos­tí z do­mác­nos­ti, po­tom si mô­že­te uro­biť jed­no­du­chý do­má­ci pro­jek­tor. Tech­nic­kým nad­šen­com, sa­moz­rej­me, kva­li­ta sta­čiť ne­bu­de, ale ako ví­ken­do­vá zá­bav­ka pre de­ti ur­či­te ob­sto­jí. Čo na to pot­re­bu­je­me:

- ška­tu­ľa (naj­lep­šie od to­pá­nok)
- le­pia­ca pás­ka
- lu­pa
- nôž
- ce­ruz­ka
- smar­tfón

projektor_za_1euro.jpeg

Pos­tup

Naj­skôr z lu­py od­strá­ni­me všet­ko ne­pot­reb­né. To zna­me­ná, že z ce­lej lu­py si vy­be­rie­me len zväč­šo­va­cie sklo. Sklo pril­oží­me prib­liž­ne do stre­du na krat­šej boč­nej stra­ne ška­tu­le a ce­ruz­kou ho ob­kres­lí­me. No­ží­kom vy­re­že­me ot­vor v ška­tu­li pres­ne vo veľ­kos­ti a tva­re sk­la. Zväč­šo­va­cie sklíč­ko opäť pril­oží­me na vy­re­za­ný ot­vor a le­pia­cou pás­kou ho pril­epí­me tak, aby sme za­kry­li na ňom čo naj­men­šiu plo­chu. To­to sklo ur­ču­je pro­jek­čnú plo­chu „za­ria­de­nia". Dov­nút­ra po­lo­ží­me k proti­ľah­lej stra­ne za­pnu­tý te­le­fón s ob­sa­hom, kto­rý chce­me pre­miet­nuť na ste­nu, a ška­tu­ľu za­kry­je­me ve­kom. Všet­ko je ho­to­vé!

projektor_za_1euro_3.jpeg

Pos­tup si mô­že­te ove­riť aj v nas­le­du­jú­com vi­deu. Je­ho autor pou­žil zlo­ži­tej­ší pos­tup s ho­rú­cim le­pid­lom, vý­sle­dok je však dosť po­dob­ný.

projektor_za_1euro_2.jpeg

Veľ­kosť pro­jek­čnej plo­chy re­gu­lu­je­te len vzdia­le­nos­ťou umies­te­nia pro­jek­to­ra od ste­ny. Žiad­ne nas­ta­ve­nia, žiad­ne mož­nos­ti, ide hlav­ne o zá­ba­vu. Nič prev­rat­né ne­ča­kaj­te.

Video:

Zdroj: touch­play.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Aj to­var z e-sho­pu mô­že­te rek­la­mo­vať
Aj na internete má pri reklamovaní tovaru predajca povinnosť do 30 dní sťažnosť vybaviť - buď zabezpečiť dôstojnú nápravu problematickej veci, alebo vašu reklamáciu v celom rozsahu zamietnuť. čítať »
 
Ti­py, tri­ky a ná­vo­dy
Ako čo v počítačoch funguje a prečo niečo nefunguje? Ak si aj vy chcete rozšíriť znalosti, doplniť vedomosti a nabrať skúsenosti, táto rubrika je práve pre vás. Pokiaľ máte zaujímavý námet, ktorý by ste v našej rubrike radi videli, neváhajte nám ho poslať e-mailom do redakcie. čítať »
 
Úpra­va High Key na zdô­raz­ne­nie jem­nos­ti
Čiernobiele fotografie sú stále v kurze, a to aj u profesionálnych fotografov. Tentoraz sa pozrieme na to, ako sa vytvárajú takzvané High Key fotografie, ktoré sa používajú na zvýraznenie jemnosti a dokonalosti. čítať »
 
Ap­li­ká­cie na úp­ra­vu fo­tog­ra­fií
Na úpravu fotografií je k dispozícii množstvo aplikácii, či už webových, desktopových, pre tablety, alebo smartfóny. Možno si z nášho prehľadu niektoré vyberiete. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý tu­ning po­čí­ta­čov
Nie je tajomstvo, že počítačové komponenty sa vyrábajú s určitou výkonnostnou rezervou. Hardvérový tuning, ktorý dokáže túto rezervu využiť a vyťažiť z počítača maximum, však nie je pre každého. Manipulácia s chladením, napájaním a časovaním nesie riziko poškodenia drahých súčiastok bez nároku na záruku. Našťastie sú aj iné možnosti, ako upraviť choď vášho PC tak, aby ste dosiahli signifikantný nárast výkonu pri minimálnom riziku. čítať »
 
Hud­ba z inter­ne­tu aj za­dar­mo
Hudobný priemysel je neustále vo vývoji. Dnes sa dostanete k hudbe oveľa jednoduchšie ako v minulosti. Nepotrebujete ani zájsť do predajne. Stačí zopár kliknutí a priamo z rôznych webových portálov si môžete vami zvolené piesne zakúpiť, stiahnuť zadarmo alebo len vypočuť. čítať »
 
Čo so spo­ma­le­ným no­te­boo­kom?
Zdá sa vám, že po dvoch či troch rokoch je váš notebook akoby o polovicu pomalší než v minulosti? Máte občas pocit, že pri ňom zapúšťate korene? Je čas pozrieť sa problému na zúbok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter