Ako tlačiť dokumenty priamo z telefónu alebo tabletu?

mobilne_tlacenie.jpg Ho­ci pred­sta­va mo­bil­né­ho tla­če­nia do­ku­men­tov, te­da tak, že z te­le­fó­nu poš­le­te bez­drô­to­vo ale­bo cez inter­net do­ku­ment do tla­čiar­ne, znie za­ují­ma­vo, nie vždy mož­no tú­to fun­kciu vy­užiť. Ok­rem za­ria­de­nia s prís­luš­nou ap­li­ká­ciou tre­ba mať aj tla­čiar­ne, kto­ré tú­to tech­no­ló­giou pod­po­ru­jú.

Dneš­né mo­der­né tla­čiar­ne oby­čaj­ne pod­po­ru­jú pri­po­je­nie do sie­te Wi-Fi, prí­pad­ne mož­nosť tla­čiť do­ku­men­ty z e-mai­lu. V praxi te­da mô­že­te pos­lať do­ku­ment a vy­tla­čiť ho v tla­čiar­ni, aj keď nie ste fy­zic­ky pri nej. To však má aj ne­ga­tív­nu strán­ku, do­ku­ment sa zvy­čaj­ne vy­tla­čí hneď a tla­čia­reň mu­sí byť za­pnu­tá. Niek­to­ré pok­ro­či­lej­šie mo­de­ly tla­čiar­ní mô­žu pod­po­ro­vať ochra­nu po­mo­cou PIN kó­du atď.

Po­kiaľ chce­te tla­čiť do­ma ale­bo v prá­ci po­mo­cou te­le­fó­nu, tre­ba si do za­ria­de­nia nain­šta­lo­vať prís­luš­nú ap­li­ká­ciu. V prí­pa­de iOS je si­tuácia veľ­mi dob­rá - vý­rob­co­via tla­čiar­ní ma­jú v Ap­pSto­re svo­je ap­li­ká­cie, vďa­ka kto­rým do­ká­že iP­ho­ne ale­bo iPad ko­mu­ni­ko­vať s tla­čiar­ňou po­mo­cou tech­no­ló­gie AirPrint. V Ap­pSto­re sa však na­chá­dza­jú aj uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie, napr. Prin­ter Pro for iP­ho­ne, kto­rý do­ká­že pria­mo ko­mu­ni­ko­vať s množ­stvom tla­čiar­ní Wi-Fi, prí­pad­ne s tla­čiar­ňou, kto­rú má­te pria­mo pri­po­je­nú k po­čí­ta­ču. Pre an­droi­do­vé za­ria­de­nia je k dis­po­zí­cii služ­ba Goog­le Cloud Print, po­mo­cou kto­rej mož­no vy­tla­čiť do­ku­ment na ľu­bo­voľ­nej tla­čiar­ni - tá však mu­sí byť pri­po­je­ná k po­čí­ta­ču s prís­tu­pom do inter­ne­tu.

Pre ob­lasť Ame­ri­ky je k dis­po­zí­cii aj za­ují­ma­vá ap­li­ká­cia Prin­ter­Fin­der, prí­pad­ne služ­ba HP eP­rint Pub­lic Print Lo­ca­tion, kto­rá do­ká­že náj­sť kom­pa­ti­bil­né tla­čiar­ne v oko­lí. V ta­kom­to prí­pa­de te­da mož­no po­mo­cou ap­li­ká­cie vy­hľa­dať naj­bliž­ší ob­chod s kan­ce­lár­sky­mi pot­re­ba­mi, kde je k dis­po­zí­cii kom­pa­ti­bil­ná tla­čia­reň, a do­ku­ment si tam vy­tla­čiť. Dá sa oča­ká­vať, že ča­som bu­de ta­ká­to fun­kcio­na­li­ta dos­tup­ná aj u nás.

Zdroj: pcworld.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Aj to­var z e-sho­pu mô­že­te rek­la­mo­vať
Aj na internete má pri reklamovaní tovaru predajca povinnosť do 30 dní sťažnosť vybaviť - buď zabezpečiť dôstojnú nápravu problematickej veci, alebo vašu reklamáciu v celom rozsahu zamietnuť. čítať »
 
Ti­py, tri­ky a ná­vo­dy
Ako čo v počítačoch funguje a prečo niečo nefunguje? Ak si aj vy chcete rozšíriť znalosti, doplniť vedomosti a nabrať skúsenosti, táto rubrika je práve pre vás. Pokiaľ máte zaujímavý námet, ktorý by ste v našej rubrike radi videli, neváhajte nám ho poslať e-mailom do redakcie. čítať »
 
Úpra­va High Key na zdô­raz­ne­nie jem­nos­ti
Čiernobiele fotografie sú stále v kurze, a to aj u profesionálnych fotografov. Tentoraz sa pozrieme na to, ako sa vytvárajú takzvané High Key fotografie, ktoré sa používajú na zvýraznenie jemnosti a dokonalosti. čítať »
 
Ap­li­ká­cie na úp­ra­vu fo­tog­ra­fií
Na úpravu fotografií je k dispozícii množstvo aplikácii, či už webových, desktopových, pre tablety, alebo smartfóny. Možno si z nášho prehľadu niektoré vyberiete. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý tu­ning po­čí­ta­čov
Nie je tajomstvo, že počítačové komponenty sa vyrábajú s určitou výkonnostnou rezervou. Hardvérový tuning, ktorý dokáže túto rezervu využiť a vyťažiť z počítača maximum, však nie je pre každého. Manipulácia s chladením, napájaním a časovaním nesie riziko poškodenia drahých súčiastok bez nároku na záruku. Našťastie sú aj iné možnosti, ako upraviť choď vášho PC tak, aby ste dosiahli signifikantný nárast výkonu pri minimálnom riziku. čítať »
 
Hud­ba z inter­ne­tu aj za­dar­mo
Hudobný priemysel je neustále vo vývoji. Dnes sa dostanete k hudbe oveľa jednoduchšie ako v minulosti. Nepotrebujete ani zájsť do predajne. Stačí zopár kliknutí a priamo z rôznych webových portálov si môžete vami zvolené piesne zakúpiť, stiahnuť zadarmo alebo len vypočuť. čítať »
 
Čo so spo­ma­le­ným no­te­boo­kom?
Zdá sa vám, že po dvoch či troch rokoch je váš notebook akoby o polovicu pomalší než v minulosti? Máte občas pocit, že pri ňom zapúšťate korene? Je čas pozrieť sa problému na zúbok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter