Ako na to: Rodičovské nástroje pre smartfóny a tablety

Akonato_175.jpg Pred pár dňa­mi sme vám pred­sta­vi­li zo­pár ro­di­čov­ských nás­tro­jov na ma­na­žo­va­nie prís­tu­pu de­tí k PC. Keď­že v dneš­nej do­be sú veľ­mi po­pu­lár­ne aj mo­bil­né za­ria­de­nia (in­te­li­gen­tné te­le­fó­ny a tab­le­ty), net­re­ba tú­to prob­le­ma­ti­ku pod­ce­ňo­vať ani v tom­to prí­pa­de. 

Za­ria­de­nia s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid a iOS sa ne­dáv­no doč­ka­li no­vej ap­li­ká­cie Kas­per­sky Pa­ren­tal Con­trol. Tá po­nú­ka zá­klad­né mož­nos­ti ro­di­čov­skej ochra­ny. Pou­ží­va­teľ si mô­že nas­ta­viť ob­me­dzenie inter­ne­to­vých strá­nok, kto­ré sa mô­žu v rám­ci pred­vo­le­né­ho pre­hlia­da­ča na­čí­tať. Ta­kis­to mož­no po­vo­liť ale­bo za­ká­zať, kto­ré ap­li­ká­cie sa da­jú pou­ží­vať. Keď­že ap­li­ká­cia vy­uží­va prá­va ad­mi­nis­trá­to­ra, ne­ma­la by sa dať jed­no­du­cho obísť - sa­moz­rej­me, ok­rem kom­plet­né­ho for­má­tu za­ria­de­nia. Kas­per­sky Pa­ren­tal Con­trol je chrá­ne­ný pros­tred­níc­tvom 4 až 16-ci­fer­né­ho hes­la, v prí­pa­de je­ho za­bud­nu­tia mož­no vy­ge­ne­ro­vať no­vé hes­lo na e-mai­lo­vú ad­re­su za­da­nú pri in­šta­lá­cii. Žiaľ, pre ma­ji­te­ľov za­ria­de­ní s iOS je ap­li­ká­cia k dis­po­zí­cii iba v po­nu­ke ame­ric­ké­ho App Sto­ru, an­droi­do­vú ver­ziu nain­šta­lu­je­te aj u nás. 

Ďal­ší ro­di­čov­ský nás­troj je ap­li­ká­cia Nor­ton Sa­fe­ty Min­der pre An­droid. Tá v rám­ci svo­jej bez­plat­nej ver­zie umož­ní filtro­vať po­ten­ciál­ne ne­bez­peč­né inter­ne­to­vé strán­ky. Op­ro­ti ap­li­ká­cii Kas­per­sky Pa­ren­tal Con­trol však rie­še­nie od Nor­to­nu po­nú­ka znač­ne me­nej mož­nos­tí nas­ta­ve­nia. Neu­mož­ňu­je ani filtro­vať ap­li­ká­cie. Ma­ji­te­lia Pre­mier úč­tov služ­by Nor­ton On­li­ne Fa­mi­ly ma­jú k dis­po­zí­cii aj nie­koľ­ko pok­ro­či­lých fun­kcií. 

V sú­vis­los­ti so služ­bou Nor­ton On­li­ne Fa­mi­ly, kto­rú sme pred­sta­vi­li aj v rám­ci dos­tup­ných rie­še­ní pre PC, spo­meň­me aj ap­li­ká­cie pre An­droid a iOS, kto­ré umož­ňu­jú jed­no­du­ché mo­ni­to­ro­va­nie váš­ho di­eťa­ťa. 

V prí­pa­de za­ria­de­ní s iOS mô­že­me od­po­rú­čať ap­li­ká­ciu Mo­bi­cip Sa­fe Browser. Ide o pla­te­nú ap­li­ká­ciu a v ce­ne 3,99 EUR dos­ta­ne­te prav­de­po­dob­ne naj­lep­ší inter­ne­to­vý pre­hlia­dač, kto­rý umož­ňu­je nas­ta­viť ob­me­dzenie ve­ku a na zá­kla­de ne­ho aj filtro­va­nie vy­hľa­dá­va­nia, inter­ne­to­vých strá­nok, pra­vi­del­nú ka­te­go­ri­zá­ciu webo­vých strá­nok atď. V kom­bi­ná­cii s os­tat­ný­mi mož­nos­ťa­mi ob­me­dze­ní v rám­ci ope­rač­né­ho sys­té­mu iOS tak mô­že­te zís­kať po­mer­ne sil­ný nás­troj. 

Čo sa čias­toč­nej ro­di­čov­skej kon­tro­ly tý­ka, ur­či­té nas­ta­ve­nia sa da­jú špe­ci­fi­ko­vať pria­mo v po­nu­ke ope­rač­né­ho sys­té­mu iOS. V rám­ci po­nu­ky Nas­ta­ve­nia - Všeo­bec­né - Ob­me­dzenia mož­no po­mo­cou štvor­ci­fer­né­ho kó­du po­vo­liť pou­ží­va­nie niek­to­rých zá­klad­ných ap­li­ká­cií a ob­me­dzenie ob­sa­hu na zá­kla­de ve­ku. Žiaľ, de­tail­nej­šie nas­ta­ve­nie (napr. filtro­va­nie ur­či­té­ho ty­pu webo­vých strá­nok) nie je k dis­po­zí­cii. V rám­ci An­droi­du si mô­že­te jed­no­du­cho nas­ta­viť ob­me­dzenie, aké ap­li­ká­cie mož­no preb­rať z Goog­le Play - sta­čí zvo­liť mož­nosť Nas­ta­ve­nie - Filtro­va­nie ob­sa­hu v rám­ci ap­li­ká­cie ob­cho­du.

V sú­vis­los­ti s ro­di­čov­skou kon­tro­lou po­nú­ka­jú ne­raz aj mo­bil­ní ope­rá­to­ri špe­cia­li­zo­va­né služ­by. V tých­to prí­pa­doch však ide skôr o mož­nosť zis­tiť lo­ka­li­tu váš­ho di­eťa­ťa než ob­me­dzo­vať fun­kcie za­ria­de­nia.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Aj to­var z e-sho­pu mô­že­te rek­la­mo­vať
Aj na internete má pri reklamovaní tovaru predajca povinnosť do 30 dní sťažnosť vybaviť - buď zabezpečiť dôstojnú nápravu problematickej veci, alebo vašu reklamáciu v celom rozsahu zamietnuť. čítať »
 
Ti­py, tri­ky a ná­vo­dy
Ako čo v počítačoch funguje a prečo niečo nefunguje? Ak si aj vy chcete rozšíriť znalosti, doplniť vedomosti a nabrať skúsenosti, táto rubrika je práve pre vás. Pokiaľ máte zaujímavý námet, ktorý by ste v našej rubrike radi videli, neváhajte nám ho poslať e-mailom do redakcie. čítať »
 
Úpra­va High Key na zdô­raz­ne­nie jem­nos­ti
Čiernobiele fotografie sú stále v kurze, a to aj u profesionálnych fotografov. Tentoraz sa pozrieme na to, ako sa vytvárajú takzvané High Key fotografie, ktoré sa používajú na zvýraznenie jemnosti a dokonalosti. čítať »
 
Ap­li­ká­cie na úp­ra­vu fo­tog­ra­fií
Na úpravu fotografií je k dispozícii množstvo aplikácii, či už webových, desktopových, pre tablety, alebo smartfóny. Možno si z nášho prehľadu niektoré vyberiete. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý tu­ning po­čí­ta­čov
Nie je tajomstvo, že počítačové komponenty sa vyrábajú s určitou výkonnostnou rezervou. Hardvérový tuning, ktorý dokáže túto rezervu využiť a vyťažiť z počítača maximum, však nie je pre každého. Manipulácia s chladením, napájaním a časovaním nesie riziko poškodenia drahých súčiastok bez nároku na záruku. Našťastie sú aj iné možnosti, ako upraviť choď vášho PC tak, aby ste dosiahli signifikantný nárast výkonu pri minimálnom riziku. čítať »
 
Hud­ba z inter­ne­tu aj za­dar­mo
Hudobný priemysel je neustále vo vývoji. Dnes sa dostanete k hudbe oveľa jednoduchšie ako v minulosti. Nepotrebujete ani zájsť do predajne. Stačí zopár kliknutí a priamo z rôznych webových portálov si môžete vami zvolené piesne zakúpiť, stiahnuť zadarmo alebo len vypočuť. čítať »
 
Čo so spo­ma­le­ným no­te­boo­kom?
Zdá sa vám, že po dvoch či troch rokoch je váš notebook akoby o polovicu pomalší než v minulosti? Máte občas pocit, že pri ňom zapúšťate korene? Je čas pozrieť sa problému na zúbok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter