Ako na to: Tímová spolupráca cez internet zadarmo

akonato_kolaboracia_304.jpg Inter­net je vý­bor­né mé­dium, kto­ré po­nú­ka via­ce­ro nás­tro­jov na efek­tív­nu ko­la­bo­rá­ciu. Niek­to­ré por­tá­ly pos­ky­tu­jú pla­te­né služ­by, v bo­ha­tej po­nu­ke však mô­že­te náj­sť aj strán­ky, kto­ré dá­va­jú k dis­po­zí­cii pot­reb­né nás­tro­je bez­plat­ne.

Ko­la­bo­rá­ciu, resp. tí­mo­vú spo­lup­rá­cu cez inter­net mô­že­me roz­de­liť do nie­koľ­kých sku­pín, od čo­ho sa vy­ví­ja aj služ­ba, akú hľa­dá­me. Po­mer­ne po­pu­lár­ne sú por­tá­ly po­nú­ka­jú­ce mož­nos­ti zdie­ľa­nia a up­ra­vo­va­nia texto­vých do­ku­men­tov. V tom­to sme­re sú naj­po­pu­lár­nej­šie Goog­le Docs (resp. Goog­le Dri­ve, ako znie no­vý ná­zov zlep­še­nej služ­by) ale­bo SkyD­ri­ve. Al­ter­na­tí­vu pos­ky­tu­je služ­ba Box, kto­rá za­uj­me naj­mä pou­ží­va­teľ­ským roz­hra­ním – k do­ku­men­tom a sú­bo­rom všeo­bec­ne mož­no pri­dá­vať ko­men­tá­re, ur­čo­vať úlo­hy pre kon­krét­nych pou­ží­va­te­ľov a za­dá­vať aj dá­tu­my, do­ke­dy sa ma­jú spl­niť. V tom­to sme­re je Box uži­toč­ná služ­ba a vďa­ka jed­no­du­ché­mu nás­tro­ju ko­la­bo­rá­cie uľah­ču­je tí­mo­vú prá­cu on-li­ne. Box zá­ro­veň po­nú­ka aj dos­ta­tok pries­to­ru vo for­me dá­to­vé­ho úlo­žis­ka (5 GB). 

box.PNG

Nás­troj s veľ­mi jed­no­du­chým pou­ží­va­ním mož­no náj­sť na strán­ke sync.in. Tá ok­rem pla­te­nej ver­zie Pro po­nú­ka aj bez­plat­né rie­še­nie, kto­ré vy­tvo­rí zdie­ľa­ný do­ku­ment. Os­tat­ným pou­ží­va­te­ľom sta­čí pos­lať ve­rej­ný link a mô­že­te spo­loč­ne do­ku­ment up­ra­vo­vať. Vý­sle­dok sa dá expor­to­vať, z hľa­dis­ka dos­tup­ných mož­nos­tí však ide iba o veľ­mi zá­klad­nú po­nu­ku. Nie­ko­ho az­da po­te­ší, že tú­to služ­bu mô­že­te vy­uží­vať bez nut­nos­ti re­gis­trá­cie.

K dis­po­zí­cii sú aj rôz­ne por­tá­ly, kto­ré sa neob­me­dzu­jú iba na úp­ra­vu do­ku­men­tov, ale čas­to po­nú­ka­jú bo­hat­šie mož­nos­ti ma­naž­men­tu on-li­ne ko­la­bo­rá­cie. Ne­dáv­no pred­sta­ve­ná no­vin­ka je so­ciál­na sieť Trac­ky, kde pou­ží­va­te­lia mô­žu vy­tvá­rať no­vé prís­pev­ky a zdie­ľať ich s os­tat­ný­mi pou­ží­va­teľ­mi ale­bo sku­pi­nou pou­ží­va­te­ľov. V rám­ci kaž­dé­ho prís­pev­ku mož­no pri­dá­vať príl­ohy, ko­men­to­vať, ur­čo­vať dá­tu­my a vy­tvá­rať aj sa­mos­tat­né vno­re­né prís­pev­ky – ďal­šie sú­vi­sia­ce úlo­hy. Trac­ky za­uj­me jed­no­du­chos­ťou pou­ží­va­nia a pod­po­rou pre­po­je­nia s os­tat­ný­mi so­ciál­ny­mi sie­ťa­mi.

trello.jpg

Služ­ba Trello je čias­toč­ne po­dob­ná por­tá­lu Trac­ky, z hľa­dis­ka pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia ide o tro­chu kom­plexnej­ší nás­troj. Trello je v pod­sta­te va­ša vir­tuál­na nás­ten­ka, na kto­rú si mô­že­te vkla­dať vir­tuál­ne lís­toč­ky s úlo­ha­mi, pri­čom mož­no de­fi­no­vať os­tat­ných pou­ží­va­te­ľov s prís­tu­pom k da­né­mu za­da­niu a ne­chý­ba kla­sic­ká pod­po­ra od­ka­zov, príl­oh, ča­so­vej or­ga­ni­zá­cie atď. Z hľa­dis­ka pok­ro­či­lej­ších nás­tro­jov pat­rí Trello me­dzi naj­lep­šie dos­tup­né bez­plat­né rie­še­nia ko­la­bo­rá­cie. Z hľa­dis­ka fun­kcio­na­li­ty veľ­mi po­dob­ná služ­ba je ap­li­ká­cia Asa­na, kto­rá dis­po­nu­je roz­diel­nym pou­ží­va­teľ­ským roz­hra­ním. Roz­hod­ne však od­po­rú­ča­me vy­skú­šať obe služ­by a vy­brať si pod­ľa vlas­tných pre­fe­ren­cií. 

Ďal­šie za­ují­ma­vé rie­še­nie je por­tál Team­box. Ten za­uj­me pod­po­rou slu­žieb Goog­le Docs a Drop­box. Team­box pat­rí me­dzi naj­po­pu­lár­nej­šie služ­by, čo sa tý­ka ko­la­bo­rá­cie, a ok­rem pla­te­né­ho kon­ta po­nú­ka aj bez­plat­né rie­še­nie až pre 5 ak­tív­nych pro­jek­tov a 5 pou­ží­va­te­ľov. Pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie je roz­de­le­né do via­ce­rých pod­sek­cií a z hľa­dis­ka kom­plexnos­ti a dos­tup­ných fun­kcií ide o jed­no z naj­pok­ro­či­lej­ších rie­še­ní.

teambox.jpg

Poz­ná­te ďal­šie, resp. eš­te lep­šie por­tá­ly na efek­tív­nu ko­la­bo­rá­ciu? Po­deľ­te sa o svo­je skú­se­nos­ti.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Aj to­var z e-sho­pu mô­že­te rek­la­mo­vať
Aj na internete má pri reklamovaní tovaru predajca povinnosť do 30 dní sťažnosť vybaviť - buď zabezpečiť dôstojnú nápravu problematickej veci, alebo vašu reklamáciu v celom rozsahu zamietnuť. čítať »
 
Ti­py, tri­ky a ná­vo­dy
Ako čo v počítačoch funguje a prečo niečo nefunguje? Ak si aj vy chcete rozšíriť znalosti, doplniť vedomosti a nabrať skúsenosti, táto rubrika je práve pre vás. Pokiaľ máte zaujímavý námet, ktorý by ste v našej rubrike radi videli, neváhajte nám ho poslať e-mailom do redakcie. čítať »
 
Úpra­va High Key na zdô­raz­ne­nie jem­nos­ti
Čiernobiele fotografie sú stále v kurze, a to aj u profesionálnych fotografov. Tentoraz sa pozrieme na to, ako sa vytvárajú takzvané High Key fotografie, ktoré sa používajú na zvýraznenie jemnosti a dokonalosti. čítať »
 
Ap­li­ká­cie na úp­ra­vu fo­tog­ra­fií
Na úpravu fotografií je k dispozícii množstvo aplikácii, či už webových, desktopových, pre tablety, alebo smartfóny. Možno si z nášho prehľadu niektoré vyberiete. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý tu­ning po­čí­ta­čov
Nie je tajomstvo, že počítačové komponenty sa vyrábajú s určitou výkonnostnou rezervou. Hardvérový tuning, ktorý dokáže túto rezervu využiť a vyťažiť z počítača maximum, však nie je pre každého. Manipulácia s chladením, napájaním a časovaním nesie riziko poškodenia drahých súčiastok bez nároku na záruku. Našťastie sú aj iné možnosti, ako upraviť choď vášho PC tak, aby ste dosiahli signifikantný nárast výkonu pri minimálnom riziku. čítať »
 
Hud­ba z inter­ne­tu aj za­dar­mo
Hudobný priemysel je neustále vo vývoji. Dnes sa dostanete k hudbe oveľa jednoduchšie ako v minulosti. Nepotrebujete ani zájsť do predajne. Stačí zopár kliknutí a priamo z rôznych webových portálov si môžete vami zvolené piesne zakúpiť, stiahnuť zadarmo alebo len vypočuť. čítať »
 
Čo so spo­ma­le­ným no­te­boo­kom?
Zdá sa vám, že po dvoch či troch rokoch je váš notebook akoby o polovicu pomalší než v minulosti? Máte občas pocit, že pri ňom zapúšťate korene? Je čas pozrieť sa problému na zúbok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter