Ako na to: Zdieľame kalendár medzi PC a mobilnými zariadeniami

Dá­ta, in­for­má­cie a všet­ky úda­je zdie­ľa­me, aby sme k nim ma­li vždy prís­tup z ho­cik­to­ré­ho za­ria­de­nia. Jed­na z dô­le­ži­tých po­lo­žiek je aj ka­len­dár. Ako ho efek­tív­ne syn­chro­ni­zo­vať na­prieč via­ce­rý­mi za­ria­de­nia­mi?

akonato_kalendar_264.jpg

An­droid po­nú­ka po­dob­né pre­po­je­nie so služ­bou Ka­len­dár v rám­ci úč­tu Goog­le. Po­dob­ne ako iC­loud aj účet Goog­le sa do­ká­že auto­ma­tic­ky syn­chro­ni­zo­vať a zob­ra­zo­vať uda­los­ti na te­le­fó­ne a aj cez webo­vé roz­hra­nie. Úpra­vy a pri­dá­va­nie no­vých uda­los­tí sa auto­ma­tic­ky zob­ra­zia na všet­kých za­ria­de­niach. Po­dob­ne je na tom aj Win­dows Pho­ne 7.5, kto­rý do­ká­že auto­ma­tic­ky syn­chro­ni­zo­vať ka­len­dá­re Win­dows Li­ve, Exchan­ge a po úp­ra­ve nas­ta­ve­ní aj Goog­le.

Mo­bil­né za­ria­de­nia s ope­rač­ným sys­té­mom iOS ma­jú k dis­po­zí­cii iC­loud, kto­rý umož­ňu­je jed­no­du­chú sprá­vu ka­len­dá­ra cez webo­vé roz­hra­nie a aj pria­mo cez ap­li­ká­ciu Ka­len­dár v te­le­fó­ne ale­bo tab­le­te. Po­kiaľ si na za­ria­de­ní s iOS za­pne­te syn­chro­ni­zá­ciu ka­len­dá­ra v nas­ta­ve­ní iC­loud, všet­ky zme­ny, kto­ré spra­ví­te cez webo­vé roz­hra­nie ale­bo cez te­le­fón, sa auto­ma­tic­ky zdie­ľa­jú na os­tat­ných za­ria­de­niach s tým­to ope­rač­ným sys­té­mom a na strán­ke ic­loud.com

icloud.jpg

Za­ria­de­nia s iOS pod­po­ru­jú aj pou­ží­va­nie úč­tu Goog­le. Me­dzi syn­chro­ni­zo­va­ný­mi dá­ta­mi mô­že­te zvo­liť aj zdie­ľa­nie ka­len­dá­ra. Z toh­to hľa­dis­ka mô­že­me Ka­len­dár Goog­le po­va­žo­vať za naj­uni­ver­zál­nej­šie a naj­jed­no­duch­šie rie­še­nie – do­ká­že­te k ne­mu pris­tu­po­vať prak­tic­ky z ho­ca­ké­ho za­ria­de­nia, pri­čom ne­chý­ba ani pod­po­ra za­bu­do­va­ných ap­li­ká­cií Ka­len­dár v prí­pa­de An­droi­du, iOS a Win­dows Pho­ne 7. Po­kiaľ chce­te svoj ka­len­dár Goog­le kom­plet­ne pre­ko­pí­ro­vať do iC­lou­du ale­bo opač­ne, je to mož­né po­mo­cou prog­ra­mu Out­look a uti­li­ty Ov­lá­da­cí pa­nel iC­loud. Im­por­tom a expor­tom ka­len­dá­rov mož­no jed­no­du­cho pre­viesť dá­ta z jed­nej služ­by do dru­hej. V prí­pa­de ope­rač­né­ho sys­té­mu Mac mô­že­te vy­užiť ap­li­ká­ciu iCal.

google.png

Ok­rem pre­din­šta­lo­va­nej zá­klad­nej ap­li­ká­cie sa da­jú vy­užiť aj rie­še­nia bo­hat­šie z hľa­dis­ka fun­kcií – pre plat­for­mu An­droid sú to napr. ap­li­ká­cie Bu­si­ness Ca­len­dar ale­bo Jor­te Ca­len­dar. V prí­pa­de za­ria­de­ní s iOS za­uj­me pla­te­ná ap­li­ká­cia Ca­len­Goo, kto­rá je k dis­po­zí­cii aj pre An­droid. Všet­ky zo spo­me­nu­tých ap­li­ká­cií si ro­zu­me­jú s Ka­len­dá­rom Goog­le, v prí­pa­de Jor­te je k dis­po­zí­cii aj vlas­tná služ­ba. Ok­rem spo­mí­na­né­ho úč­tu Goog­le mož­no vy­užiť syn­chro­ni­zá­ciu ka­len­dá­ra cez kon­to Exchan­ge, kto­ré tiež pod­po­ru­jú všet­ky spo­me­nu­té mo­bil­né ope­rač­né sys­té­my. To­to je však skôr pod­ni­ko­vé rie­še­nie.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Aj to­var z e-sho­pu mô­že­te rek­la­mo­vať
Aj na internete má pri reklamovaní tovaru predajca povinnosť do 30 dní sťažnosť vybaviť - buď zabezpečiť dôstojnú nápravu problematickej veci, alebo vašu reklamáciu v celom rozsahu zamietnuť. čítať »
 
Ti­py, tri­ky a ná­vo­dy
Ako čo v počítačoch funguje a prečo niečo nefunguje? Ak si aj vy chcete rozšíriť znalosti, doplniť vedomosti a nabrať skúsenosti, táto rubrika je práve pre vás. Pokiaľ máte zaujímavý námet, ktorý by ste v našej rubrike radi videli, neváhajte nám ho poslať e-mailom do redakcie. čítať »
 
Úpra­va High Key na zdô­raz­ne­nie jem­nos­ti
Čiernobiele fotografie sú stále v kurze, a to aj u profesionálnych fotografov. Tentoraz sa pozrieme na to, ako sa vytvárajú takzvané High Key fotografie, ktoré sa používajú na zvýraznenie jemnosti a dokonalosti. čítať »
 
Ap­li­ká­cie na úp­ra­vu fo­tog­ra­fií
Na úpravu fotografií je k dispozícii množstvo aplikácii, či už webových, desktopových, pre tablety, alebo smartfóny. Možno si z nášho prehľadu niektoré vyberiete. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý tu­ning po­čí­ta­čov
Nie je tajomstvo, že počítačové komponenty sa vyrábajú s určitou výkonnostnou rezervou. Hardvérový tuning, ktorý dokáže túto rezervu využiť a vyťažiť z počítača maximum, však nie je pre každého. Manipulácia s chladením, napájaním a časovaním nesie riziko poškodenia drahých súčiastok bez nároku na záruku. Našťastie sú aj iné možnosti, ako upraviť choď vášho PC tak, aby ste dosiahli signifikantný nárast výkonu pri minimálnom riziku. čítať »
 
Hud­ba z inter­ne­tu aj za­dar­mo
Hudobný priemysel je neustále vo vývoji. Dnes sa dostanete k hudbe oveľa jednoduchšie ako v minulosti. Nepotrebujete ani zájsť do predajne. Stačí zopár kliknutí a priamo z rôznych webových portálov si môžete vami zvolené piesne zakúpiť, stiahnuť zadarmo alebo len vypočuť. čítať »
 
Čo so spo­ma­le­ným no­te­boo­kom?
Zdá sa vám, že po dvoch či troch rokoch je váš notebook akoby o polovicu pomalší než v minulosti? Máte občas pocit, že pri ňom zapúšťate korene? Je čas pozrieť sa problému na zúbok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter