Ako na to: Navigácia pre telefóny zadarmo

Na­vi­gá­cia do au­ta ke­dy­si pat­ri­la k nad­štan­dar­dné­mu vy­ba­ve­niu. Dnes ju však vďa­ka uni­ver­zál­nos­ti in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov mô­že vy­uží­vať znač­ne väč­ší po­čet pou­ží­va­te­ľov. Pred­sta­ví­me vám dva ti­py, ako zís­kať ši­kov­nú na­vi­gá­ciu za­dar­mo.

Ako na to_navigacia_254.jpg

In­te­li­gen­tné te­le­fó­ny po­nú­ka­jú v zá­klad­nej vý­ba­ve ap­li­ká­ciu Ma­py, kto­rá na jed­no­du­chú na­vi­gá­ciu pos­ta­ču­je. Po­kiaľ chce­te troj­roz­mer­ný poh­ľad a hla­so­vú na­vi­gá­ciu, bu­de­te pot­re­bo­vať niek­to­rú z dos­tup­ných ap­li­ká­cií. Ok­rem pro­fe­sio­nál­nych pla­te­ných na­vi­gá­cií GPS mô­že­te v po­nu­ke Ap­pSto­ru a Goog­le Play náj­sť aj bez­plat­né rie­še­nia.

waze.PNG

Waze So­cial GPS je bez­plat­ná ap­li­ká­cia pre An­droid a iOS. Za­ují­ma­vé na tej­to ap­li­ká­cii je pre­po­je­nie s ko­mu­ni­tou os­tat­ných pou­ží­va­te­ľov, vďa­ka čo­mu Waze pos­ky­tu­je dô­le­ži­té in­for­má­cie o sta­ve ces­tnej pre­máv­ky v reál­nom ča­se. Na ma­pe mô­že­te do­kon­ca náj­sť aj in­for­má­cie z dop­rav­né­ho servis­u Rá­dia Expres. Ap­li­ká­cia po­mer­ne dob­re zvlá­da navr­hnu­tie tra­sy, ur­či­té prob­lé­my mô­žu nas­tať, ak sa chce­te vy­hnúť di­aľ­ni­ciam. V rám­ci vy­hľa­dá­va­nia mož­no pou­žiť aj bo­dy POI. Waze na svo­ju pre­vádz­ku pot­re­bu­je ak­tív­ne inter­ne­to­vé pri­po­je­nie. Aj na­priek to­mu mô­že­me ap­li­ká­ciu od­po­rú­čať a naj­mä v prí­pa­de na­vi­go­va­nia v rám­ci Slo­ven­ska mô­že byť veľ­mi uži­toč­ná. 

navfree.PNG

Po­dob­ne ako Waze aj Nav­free je bez­plat­ná na­vi­gá­cia pre An­droid a iOS. V prí­pa­de za­ria­de­ní App­le je však po­nu­ka dos­tup­ných máp ob­me­dze­ná iba na vy­bra­né kra­ji­ny a Slo­ven­sko me­dzi ni­mi ne­fi­gu­ru­je. An­droid po­nú­ka roz­sia­hlej­šiu po­nu­ku sťa­ho­va­teľ­ných máp, všet­ky za­dar­mo. Ok­rem Slo­ven­ska od­po­rú­ča­me stiah­nuť aj oko­li­té štá­ty, pre­to­že znač­nú časť juž­né­ho Slo­ven­ska náj­de­te ako sú­časť ma­py Ma­ďar­ska. Ho­ci sú ma­py prís­tup­né v off-li­ne mó­de, ap­li­ká­cia vy­uží­va inter­ne­to­vé pri­po­je­nie pri kal­ku­lá­cii ideál­nej tra­sy. Op­ro­ti Waze do­ká­za­la na­vi­gá­cia Nav­free GPS zvo­liť lep­šie tra­su, ak sme chce­li ces­to­vať mi­mo di­aľ­nic. Ap­li­ká­cia pod­po­ru­je aj jed­no­du­chú hla­so­vú na­vi­gá­ciu v an­glič­ti­ne a v rám­ci nas­ta­ve­ní mož­no zvo­liť aj mód chô­dze.

Dopl­ne­né:
Na zá­ver eš­te spo­meň­me ne­dáv­no vy­da­nú bez­plat­nú čes­kú na­vi­gá­ciu Map­Fac­tor Na­vi­ga­tor pre ope­rač­ný sys­tém An­droid. Tá­to na­vi­gá­cia vy­uží­va OpenStreet­Maps. Po­dob­ne ako v prí­pa­de Nav­free, aj Map­Fac­tor umož­ňu­je stiah­nuť ma­py na SD kar­tu a pris­tu­po­vať k nim v of­fli­ne re­ži­me. Ap­li­ká­cia ne­pot­re­bu­je pri­po­je­nie do inter­ne­tu ani po­čas vý­poč­tov a pri na­vi­go­va­ní. (za tip ďa­ku­je­me či­ta­te­ľo­vi do­mi­no2301)Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Aj to­var z e-sho­pu mô­že­te rek­la­mo­vať
Aj na internete má pri reklamovaní tovaru predajca povinnosť do 30 dní sťažnosť vybaviť - buď zabezpečiť dôstojnú nápravu problematickej veci, alebo vašu reklamáciu v celom rozsahu zamietnuť. čítať »
 
Ti­py, tri­ky a ná­vo­dy
Ako čo v počítačoch funguje a prečo niečo nefunguje? Ak si aj vy chcete rozšíriť znalosti, doplniť vedomosti a nabrať skúsenosti, táto rubrika je práve pre vás. Pokiaľ máte zaujímavý námet, ktorý by ste v našej rubrike radi videli, neváhajte nám ho poslať e-mailom do redakcie. čítať »
 
Úpra­va High Key na zdô­raz­ne­nie jem­nos­ti
Čiernobiele fotografie sú stále v kurze, a to aj u profesionálnych fotografov. Tentoraz sa pozrieme na to, ako sa vytvárajú takzvané High Key fotografie, ktoré sa používajú na zvýraznenie jemnosti a dokonalosti. čítať »
 
Ap­li­ká­cie na úp­ra­vu fo­tog­ra­fií
Na úpravu fotografií je k dispozícii množstvo aplikácii, či už webových, desktopových, pre tablety, alebo smartfóny. Možno si z nášho prehľadu niektoré vyberiete. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý tu­ning po­čí­ta­čov
Nie je tajomstvo, že počítačové komponenty sa vyrábajú s určitou výkonnostnou rezervou. Hardvérový tuning, ktorý dokáže túto rezervu využiť a vyťažiť z počítača maximum, však nie je pre každého. Manipulácia s chladením, napájaním a časovaním nesie riziko poškodenia drahých súčiastok bez nároku na záruku. Našťastie sú aj iné možnosti, ako upraviť choď vášho PC tak, aby ste dosiahli signifikantný nárast výkonu pri minimálnom riziku. čítať »
 
Hud­ba z inter­ne­tu aj za­dar­mo
Hudobný priemysel je neustále vo vývoji. Dnes sa dostanete k hudbe oveľa jednoduchšie ako v minulosti. Nepotrebujete ani zájsť do predajne. Stačí zopár kliknutí a priamo z rôznych webových portálov si môžete vami zvolené piesne zakúpiť, stiahnuť zadarmo alebo len vypočuť. čítať »
 
Čo so spo­ma­le­ným no­te­boo­kom?
Zdá sa vám, že po dvoch či troch rokoch je váš notebook akoby o polovicu pomalší než v minulosti? Máte občas pocit, že pri ňom zapúšťate korene? Je čas pozrieť sa problému na zúbok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter