Ako na to: Hľadáme stratený telefón

ako_najst_telefon_234.jpg Te­le­fó­ny sa strá­ca­jú veľ­mi čas­to a ne­dáv­na šta­tis­ti­ka ten­to ne­po­pu­lár­ny trend potvr­di­la. Aj keď svoj in­te­li­gent­ný te­le­fón stra­tí­te, stá­le exis­tu­je šan­ca, že sa ho po­da­rí náj­sť. Tre­ba sa však vop­red prip­ra­viť.

Sof­tvé­ro­vé vy­ba­ve­nie mo­bil­ných ope­rač­ných sys­té­mov po­nú­ka dos­ta­toč­né pros­tried­ky na to, aby ste moh­li vy­rie­šiť prí­pad­nú stra­tu te­le­fó­nu. App­le má pre svo­je iP­ho­ny (a ďal­šie za­ria­de­nia iOS) prip­ra­ve­nú voľ­ne dos­tup­nú služ­bu Find My iP­ho­ne, kto­rá je sú­čas­ťou ba­lí­ka iC­loud. To zna­me­ná, že pod­po­ro­va­né sú za­ria­de­nia, kto­ré mož­no ak­tua­li­zo­vať na iOS 5.0. Kon­krét­ne ide o iP­ho­ne 3GS a nov­šie, resp. prís­luš­né ge­ne­rá­cie iPo­du Touch. iPa­dy sú pod­po­ro­va­né všet­ky.

Ak­ti­vá­cia služ­by je veľ­mi jed­no­du­chá. V rám­ci nas­ta­ve­ní si zvoľ­te po­nu­ku iC­loud, prih­lás­te sa po­mo­cou svoj­ho App­le ID úč­tu a za­pni­te si mož­nosť Náj­sť môj iP­ho­ne (resp. iPad). Nás­led­ne má­te dve mož­nos­ti, ako kon­tro­lo­vať, kde sa va­še za­ria­de­nie na­chá­dza. Buď po­mo­cou ap­li­ká­cie Find My iP­ho­ne z iné­ho za­ria­de­nia, ale­bo cez webo­vý por­tál ic­loud.com. Ok­rem to­ho, že má­te preh­ľad, kde sa va­še za­ria­de­nie na­chá­dza, po­kiaľ je za­pnu­té a pri­po­je­né do inter­ne­tu a služ­ba ne­bo­la vy­pnu­tá, mô­že­te ho na di­aľ­ku aj uzam­knúť ale­bo vy­ma­zať. Ta­kis­to mož­no za­slať na di­aľ­ku sprá­vu, nap­rík­lad s va­šou ad­re­sou a in­for­má­ciou o prí­pad­nej od­me­ne pre nie­ko­ho, kto te­le­fón náj­de.  

ako_najst_telefon_1.PNG

Ma­ji­te­lia An­droi­dov sí­ce ne­ma­jú in­teg­ro­va­né rie­še­nie pria­mo od Goog­lu, v rám­ci Goog­le Play je však k dis­po­zí­cii via­ce­ro ši­kov­ných uti­lít. Jed­na z nich je ap­li­ká­cia Plan B. Tá pred­sta­vu­je uni­ver­zál­ne rie­še­nie, po­kiaľ vo svo­jom te­le­fó­ne ne­má­te nain­šta­lo­va­nú žiad­nu uti­li­tu na sle­do­va­nie je­ho po­lo­hy. Pou­ži­tie je veľ­mi jed­no­du­ché – po­mo­cou webo­vé­ho roz­hra­nia Goog­le Play mô­že­te nain­šta­lo­vať ap­li­ká­ciu na di­aľ­ku do svoj­ho stra­te­né­ho te­le­fó­nu, sa­moz­rej­me, za pred­pok­la­du, že da­né za­ria­de­nie je ale­bo bu­de pri­po­je­né do inter­ne­tu. Ap­li­ká­cia by sa ma­la auto­ma­tic­ky spus­tiť a za­slať na va­šu e-mai­lo­vú ad­re­su nie­koľ­ko e-mai­lov s ak­tuál­nou po­lo­hou. Ďal­ší spô­sob, ako ak­ti­vo­vať uti­li­tu, je za­sla­nie SMS sprá­vy s textom „lo­ca­te“ z iné­ho te­le­fó­nu. Ok­rem uti­li­ty Plan B je k dis­po­zí­cii aj kom­plexnej­šie rie­še­nie Loo­kout Se­cu­ri­ty & Anti­vi­rus. Tú­to ap­li­ká­ciu však tre­ba nain­šta­lo­vať a nas­ta­viť vop­red, eš­te pred stra­tou te­le­fó­nu. Pre­to­že ide o kom­plet­né rie­še­nie za­bez­pe­če­nia te­le­fó­nu, kto­ré dis­po­nu­je aj prís­tu­pom cez webo­vý por­tál, tú­to ap­li­ká­ciu od­po­rú­ča­me kaž­dé­mu ma­ji­te­ľo­vi za­ria­de­nia s An­droi­dom.   

ako_najst_telefon_2.PNG

Ma­ji­te­ľov Blac­kBerry v prí­pa­de stra­ty te­le­fó­nu mož­no za­chrá­ni ap­li­ká­cia Blac­kBerry Pro­tect, kto­rá ok­rem náj­de­nia te­le­fó­nu umož­ní aj je­ho zma­za­nie a zá­lo­ho­va­nie dô­le­ži­tých in­for­má­cii. Ako sme už viac­krát spo­me­nu­li, aby jed­not­li­vé ap­li­ká­cie fun­go­va­li, za­ria­de­nie mu­sí byť za­pnu­té a pri­po­je­né na inter­net.

Zdroj: ehow.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Aj to­var z e-sho­pu mô­že­te rek­la­mo­vať
Aj na internete má pri reklamovaní tovaru predajca povinnosť do 30 dní sťažnosť vybaviť - buď zabezpečiť dôstojnú nápravu problematickej veci, alebo vašu reklamáciu v celom rozsahu zamietnuť. čítať »
 
Ti­py, tri­ky a ná­vo­dy
Ako čo v počítačoch funguje a prečo niečo nefunguje? Ak si aj vy chcete rozšíriť znalosti, doplniť vedomosti a nabrať skúsenosti, táto rubrika je práve pre vás. Pokiaľ máte zaujímavý námet, ktorý by ste v našej rubrike radi videli, neváhajte nám ho poslať e-mailom do redakcie. čítať »
 
Úpra­va High Key na zdô­raz­ne­nie jem­nos­ti
Čiernobiele fotografie sú stále v kurze, a to aj u profesionálnych fotografov. Tentoraz sa pozrieme na to, ako sa vytvárajú takzvané High Key fotografie, ktoré sa používajú na zvýraznenie jemnosti a dokonalosti. čítať »
 
Ap­li­ká­cie na úp­ra­vu fo­tog­ra­fií
Na úpravu fotografií je k dispozícii množstvo aplikácii, či už webových, desktopových, pre tablety, alebo smartfóny. Možno si z nášho prehľadu niektoré vyberiete. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý tu­ning po­čí­ta­čov
Nie je tajomstvo, že počítačové komponenty sa vyrábajú s určitou výkonnostnou rezervou. Hardvérový tuning, ktorý dokáže túto rezervu využiť a vyťažiť z počítača maximum, však nie je pre každého. Manipulácia s chladením, napájaním a časovaním nesie riziko poškodenia drahých súčiastok bez nároku na záruku. Našťastie sú aj iné možnosti, ako upraviť choď vášho PC tak, aby ste dosiahli signifikantný nárast výkonu pri minimálnom riziku. čítať »
 
Hud­ba z inter­ne­tu aj za­dar­mo
Hudobný priemysel je neustále vo vývoji. Dnes sa dostanete k hudbe oveľa jednoduchšie ako v minulosti. Nepotrebujete ani zájsť do predajne. Stačí zopár kliknutí a priamo z rôznych webových portálov si môžete vami zvolené piesne zakúpiť, stiahnuť zadarmo alebo len vypočuť. čítať »
 
Čo so spo­ma­le­ným no­te­boo­kom?
Zdá sa vám, že po dvoch či troch rokoch je váš notebook akoby o polovicu pomalší než v minulosti? Máte občas pocit, že pri ňom zapúšťate korene? Je čas pozrieť sa problému na zúbok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter