Ako na to: Opúšťame sociálne siete

FB_184.jpg Fa­ce­book, Twit­ter, Goog­le+. So­ciál­ne sie­te pred­sta­vu­jú mo­der­ný fe­no­mén, kto­ré­mu väč­ši­na pou­ží­va­te­ľov pod­ľah­ne. Čo však ro­biť, po­kiaľ chce­te svet so­ciál­nych sie­tí opus­tiť?

Ma­že­me úč­ty
Fa­ce­book po­nú­ka jed­no­du­chú mož­nosť deak­ti­vá­cie pou­ží­va­teľ­ské­ho kon­ta. Tá­to mož­nosť však nez­ma­že váš účet ani osob­né in­for­má­cie kom­plet­ne – účet sa sí­ce ne­bu­de zob­ra­zo­vať va­šim pria­te­ľom a os­tat­ným pou­ží­va­te­ľom, v rám­ci da­ta­bá­zy však bu­de ne­dot­knu­tý a prip­ra­ve­ný na prí­pad­né opä­tov­né ak­ti­vo­va­nie. Deak­ti­vá­cia úč­tu nie je ča­so­vo ob­me­dze­ná, tak­že si svoj účet mô­že­te ho­ci­ke­dy opäť ak­ti­vo­vať. V rám­ci deak­ti­vá­cie úč­tu si mô­že­te ta­kis­to nas­ta­viť, či vám ma­jú cho­diť upo­zor­ne­nia a poz­ván­ky e-mai­lom, ale­bo nie.

deactivate.PNG

Kom­plet­né opus­te­nie Fa­ce­boo­ku pred­sta­vu­je zma­za­nie pro­fi­lu. Tá­to voľ­ba je ne­náv­rat­ná a dos­ta­ne­te sa k nej pros­tred­níc­tvom Cen­tra po­mo­ci. V rám­ci zá­klad­nej po­nu­ky v ka­te­gó­rii Spra­vo­va­nie úč­tu je k dis­po­zí­cii voľ­ba How do I per­ma­nent­ly de­le­te my ac­count. K tej­to po­nu­ke sa mô­že­te rých­lo dos­tať aj pros­tred­níc­tvom nas­le­du­jú­ce­ho od­ka­zu. Zma­za­nie úč­tu od­strá­ni váš účet natr­va­lo, pri­čom sa zma­žú aj všet­ky úda­je a dá­ta, kto­ré bo­li v rám­ci pro­fi­lu na Fa­ce­boo­ku nah­ra­té.

So­ciál­na sieť Twit­ter sa svo­jím za­me­ra­ním od­li­šu­je od Fa­ce­boo­ku a vo väč­ši­ne prí­pa­dov neob­sa­hu­je o pou­ží­va­te­ľo­vi toľ­ko osob­ných úda­jov. Deak­ti­vá­cia a zma­za­nie úč­tu sú v tom­to prí­pa­de pre­po­je­né. Voľ­ba Deac­ti­va­te my ac­count, kto­rá je dos­tup­ná v rám­ci po­nu­ky nas­ta­ve­ní, vám umož­ní účet deak­ti­vo­vať. Na je­ho opä­tov­nú ak­ti­vá­ciu má­te 30 dní, po up­ly­nu­tí toh­to ča­su bu­dú účet aj va­še twee­ty zma­za­né natr­va­lo.

twitter.PNG

Od­strá­niť účet na so­ciál­nej sie­ti Goog­le+, prí­pad­ne ce­lý účet Goog­le mô­že­te cez nas­ta­ve­nia úč­tu, prí­pad­ne po klik­nu­tí na nas­le­du­jú­ci od­kaz. Pr­vá me­no­va­ná mož­nosť od­strá­ni váš pro­fil, prís­pev­ky, kru­hy a cel­ko­vú inter­ak­ciu v rám­ci so­ciál­nej sie­te. Od­strá­nia sa iba tie súk­rom­né úda­je, kto­ré pria­mo sú­vi­se­li s Goog­le+. Dru­há mož­nosť od­strá­ni váš ce­lý pro­fil Goog­le – ok­rem služ­by Goog­le+ sa zne­fun­kčnia aj ďal­šie služ­by, ako napr. Gmail ale­bo Goog­le Docs. Zá­ro­veň sa od­strá­nia aj všet­ky va­še súk­rom­né úda­je.

Čo ro­biť s úč­tom zos­nu­lé­ho?
Ma­za­nie vlas­tné­ho úč­tu nep­red­sta­vu­je prob­lém, po­kiaľ má­te k dis­po­zí­cii prih­la­so­va­cie úda­je. V prí­pa­de sna­hy ma­na­žo­vať účet iné­ho pou­ží­va­te­ľa je si­tuácia zlo­ži­tej­šia. Všet­ky zo spo­me­nu­tých slu­žieb umož­ňu­jú ur­či­tú for­mu prís­tu­pu k úč­tu zos­nu­lé­ho. To však pred­chá­dza po­mer­ne de­tail­ný pro­ces ove­re­nia smr­ti pou­ží­va­te­ľa. V prí­pa­de prís­tu­pu k úč­tu Gmail a Twit­ter tre­ba za­slať ok­rem iné­ho aj kó­piu úmr­tné­ho lis­tu. Kom­plet­ný zoz­nam pot­reb­ných do­ku­men­tov náj­de­te v rám­ci sek­cie Help pre Gmail, resp. Twit­ter.

FB_smrt.PNG

Fa­ce­book rie­ši prob­le­ma­ti­ku zos­nu­lých po svo­jom. Pros­tred­níc­tvom for­mu­lá­ra mož­no potvr­diť, že ma­ji­teľ úč­tu už ne­ži­je. V tom­to prí­pa­de sa účet zme­ní na posmrt­ný účet, kto­rý bu­de k dis­po­zí­cii iba ro­di­ne a pria­te­ľom. Posmrt­ný účet zmiz­ne z ve­rej­né­ho vy­hľa­dá­va­ča a ta­kis­to ne­bu­de mož­né prih­lá­siť sa naň. Na nás­ten­ku zos­nu­lé­ho však mož­no aj na­ďa­lej pí­sať. Dru­há mož­nosť je špe­ciál­na žia­dosť o od­strá­ne­nie úč­tu zos­nu­lé­ho. V tom­to prí­pa­de sa opäť pou­ži­je for­mu­lár, po­ža­do­va­ných je však via­ce­ro in­for­má­cií.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Aj to­var z e-sho­pu mô­že­te rek­la­mo­vať
Aj na internete má pri reklamovaní tovaru predajca povinnosť do 30 dní sťažnosť vybaviť - buď zabezpečiť dôstojnú nápravu problematickej veci, alebo vašu reklamáciu v celom rozsahu zamietnuť. čítať »
 
Ti­py, tri­ky a ná­vo­dy
Ako čo v počítačoch funguje a prečo niečo nefunguje? Ak si aj vy chcete rozšíriť znalosti, doplniť vedomosti a nabrať skúsenosti, táto rubrika je práve pre vás. Pokiaľ máte zaujímavý námet, ktorý by ste v našej rubrike radi videli, neváhajte nám ho poslať e-mailom do redakcie. čítať »
 
Úpra­va High Key na zdô­raz­ne­nie jem­nos­ti
Čiernobiele fotografie sú stále v kurze, a to aj u profesionálnych fotografov. Tentoraz sa pozrieme na to, ako sa vytvárajú takzvané High Key fotografie, ktoré sa používajú na zvýraznenie jemnosti a dokonalosti. čítať »
 
Ap­li­ká­cie na úp­ra­vu fo­tog­ra­fií
Na úpravu fotografií je k dispozícii množstvo aplikácii, či už webových, desktopových, pre tablety, alebo smartfóny. Možno si z nášho prehľadu niektoré vyberiete. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý tu­ning po­čí­ta­čov
Nie je tajomstvo, že počítačové komponenty sa vyrábajú s určitou výkonnostnou rezervou. Hardvérový tuning, ktorý dokáže túto rezervu využiť a vyťažiť z počítača maximum, však nie je pre každého. Manipulácia s chladením, napájaním a časovaním nesie riziko poškodenia drahých súčiastok bez nároku na záruku. Našťastie sú aj iné možnosti, ako upraviť choď vášho PC tak, aby ste dosiahli signifikantný nárast výkonu pri minimálnom riziku. čítať »
 
Hud­ba z inter­ne­tu aj za­dar­mo
Hudobný priemysel je neustále vo vývoji. Dnes sa dostanete k hudbe oveľa jednoduchšie ako v minulosti. Nepotrebujete ani zájsť do predajne. Stačí zopár kliknutí a priamo z rôznych webových portálov si môžete vami zvolené piesne zakúpiť, stiahnuť zadarmo alebo len vypočuť. čítať »
 
Čo so spo­ma­le­ným no­te­boo­kom?
Zdá sa vám, že po dvoch či troch rokoch je váš notebook akoby o polovicu pomalší než v minulosti? Máte občas pocit, že pri ňom zapúšťate korene? Je čas pozrieť sa problému na zúbok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter