Canon EOS M10

Naj­nov­šia ge­ne­rá­cia bez­zr­kad­lo­viek Ca­non M pri­chá­dza rep­re­zen­to­va­ná rov­no dvo­ma mo­del­mi M3 a M10. My sme ma­li mož­nosť otes­to­vať lac­nej­ší z nich - EOS M10. Prís­troj vy­uží­va fi­rem­ný sní­mač CMOS veľ­kos­ti APS-C s roz­lí­še­ním 18 Mpx.


Ide o ty­pic­kú en­try-le­vel bez­zr­kad­lov­ku s vý­men­ný­mi ob­jek­tív­mi, ur­če­nú skôr pre príl­eži­tos­tných fo­tog­ra­fov.Na za­dnej stra­ne prís­tro­ja je umies­tne­ný do­ty­ko­vý 3" LCD (TFT) dis­plej s roz­lí­še­ním 1 040 000 px a po­me­rom strán 3:2, vý­klop­ný o 180° na­hor. Op­ro­ti pred­chá­dza­jú­cim mo­de­lom je pou­ži­tý zlep­še­ný hyb­rid­ný sys­tém za­os­tro­va­nia CMOS AF II, vy­uží­va­jú­ci on-sen­sor fá­zo­vú de­tek­ciu s de­tek­ciou kon­tras­tu, kto­rý vy­uží­va až 49 za­os­tro­va­cích bo­dov. Sys­tém pok­rý­va 70 - 80 % plo­chy sní­ma­ča, tak­že umož­ňu­je za­os­tro­va­nie v rám­ci ce­lej scé­ny. O kva­lit­nej­ší ob­raz sa sta­rá naj­nov­ší pro­ce­sor Ca­non Di­gic 6.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter