Slúchadlá Sony MDR-10RC

Ká­bel je od­ní­ma­teľ­ný a v ba­le­ní sa na­chá­dza aj se­kun­dár­ny, kto­rý zo slú­chadiel vy­ro­bí head­set po­mo­cou tla­čid­la na ov­lá­da­či a za­bu­do­va­né­ho mik­ro­fó­nu. Na zme­nu vý­zna­mu tla­čid­la pri jed­nom, dvoch ale­bo troch stla­če­niach mož­no vy­užiť mo­bil­nú ap­li­ká­ciu Smar­tKey.

Tým­to spô­so­bom si mô­že­te na­de­fi­no­vať ov­lá­da­nie preh­rá­va­nia hud­by, úko­ny sú­vi­sia­ce s ho­vor­mi, ale aj pou­ží­va­teľ­sky zvo­le­né čin­nos­ti, ako nap­rík­lad ak­ti­vá­ciu hla­so­vé­ho ov­lá­da­nia smar­tfó­nu.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter