Acer Liquid Leap Active

Ne­ná­pad­ný di­zajn ná­ram­ku mo­ni­to­ru­jú­ce­ho po­hy­bo­vé a špor­to­vé ak­ti­vi­ty je úče­lo­vý, aby sa ho­dil k aké­mu­koľ­vek ob­le­če­niu. Re­mie­nok z elas­tic­ké­ho ma­te­riá­lu je jed­no­du­cho vy­me­ni­teľ­ný bez pou­ži­tia nás­tro­ja, tak­že si mô­že­te zla­diť je­ho far­bu so štý­lom ob­le­če­nia a dopl­nkov. Te­le­so s dis­ple­jom a elek­tro­ni­kou sa vkla­dá do obdĺžni­ko­vé­ho rá­mi­ka, kde je fixova­né hl­bo­kou dráž­kou po ce­lom ob­vo­de.


Pri za­pí­na­ní ná­ram­ku mu­sí­te časť s di­er­ka­mi pre­vliecť cez krú­žok a až po­tom za­cvak­núť dva vý­stup­ky do prís­luš­ných di­erok, tak­že stra­ty ná­ram­ku sa obá­vať ne­mu­sí­te. Spod­ná stra­na re­mien­ka má za­ob­le­né ry­ho­va­nie so šír­kou 3 mm, čo zlep­šu­je prís­tup vzdu­chu k po­kož­ke, za­is­ťu­je vy­so­ký kom­fort no­se­nia a za­bra­ňu­je po­te­niu. Di­zaj­né­ri sa za­me­ra­li na er­go­nó­miu aj z iné­ho dô­vo­du. Ná­ra­mok umož­ňu­je mo­ni­to­ro­vať aj kva­li­tu spán­ku, tak­že aj ľu­dia, kto­rí si dá­va­jú kla­sic­ké ho­din­ky na noc z ru­ky do­le, si rých­lo zvyk­nú na nep­retr­ži­té no­se­nie 18 g ná­ram­ku vrá­ta­ne spr­cho­va­nia a plá­va­nia.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter