Internetové rádio v zásuvke

Va­rian­tov, v akých sa dá LA­RA za­ob­sta­rať, je množ­stvo. My sme tes­to­va­li súp­ra­vu s dvo­ma rep­ro­duk­tor­mi, kto­rú mož­no umies­tniť nie­len do ste­ny po­dob­ne ako sve­tel­ný vy­pí­nač či elek­tric­kú zá­suv­ku, ale po za­kú­pe­ní správ­ne­ho prís­lu­šen­stva sa dá na ste­nu aj za­ve­siť. Di­zajn je jed­no­du­chý a fa­reb­ných va­riá­cií je ve­ľa.


Na­pá­ja­nie aj prí­sun dát rie­ši eter­ne­to­vý ká­bel, kto­rý sa za­pá­ja do špe­ciál­ne­ho adap­té­ra čer­pa­jú­ce­ho ener­giu z elek­tric­kej zá­suv­ky. Ok­rem to­ho tre­ba k adap­té­ru pri­po­jiť aj váš rou­ter, tak­že k za­ria­de­niu bu­de viesť iba je­den ká­bel, kto­rý je na za­cho­va­nie es­te­ti­ky di­zaj­nu ideál­ne za­bu­do­vať do ste­ny.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter