Slúchadlá SONY h.ear on MDR-100AAP

Niek­to pri ná­ku­pe slú­chadiel pre­fe­ru­je tech­nic­ké pa­ra­met­re, iný kla­die hlav­ný dô­raz na di­zajn, kto­rý zod­po­ve­dá je­ho ži­vot­né­mu štý­lu. So­ny sa po­da­ri­lo vy­ro­biť pro­dukt, kto­rý kva­li­tou zvu­ku us­po­ko­jí tak audio­fi­la, ako aj mi­lov­ní­ka di­zaj­nu.


Čis­té a jed­no­du­ché lí­nie a pre­dov­šet­kým tak­mer ne­vi­di­teľ­ný pre­chod me­dzi hla­vo­vým mos­tom a muš­ľa­mi s rep­ro­duk­tor­mi sú nie­len ele­gan­tné, ale aj prak­tic­ké, pre­dov­šet­kým pre tých, kto­rí no­sia oku­lia­re. Kom­fort nez­ní­ži ani čiap­ka či če­len­ka. Kry­ty muš­lí sú z hli­ní­ka, inak v konštruk­cii prev­lá­da­jú plas­ty a pa­mä­ťo­vá pe­na. K dis­po­zí­cii je päť fa­reb­ných od­tie­ňov.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter