QNAP TAS 268

Za­ria­de­nie je uni­kát­na kom­bi­ná­cia NAS server­a s ope­rač­ným sys­té­mom QTS a mul­ti­me­diál­nej klien­tskej nad­stav­by na bá­ze An­droi­du. Umož­ňu­je nie­len uk­la­da­nie sú­bo­rov, zá­lo­ho­va­nie a vzdia­le­ný prís­tup, ale po pri­po­je­ní k te­le­ví­zo­ru či mo­ni­to­ru cez HDMI aj preh­rá­va­nie mul­ti­mé­dií vrá­ta­ne 4K vi­dea (H.265 a H.264).


TAS 268 (k dis­po­zí­cii je aj jed­no­dis­ko­vá ver­zia TAS 168) sa do­dá­va bez dis­kov, umož­ňu­je vlo­že­nie dvoch 3,5" dis­kov s roz­hra­ním SA­TA 3 Gb/s. Na ich mon­táž ne­pot­re­bu­je­te žiad­ne nás­tro­je, sta­čí po­vo­liť jed­nu skrut­ku pris­pô­so­be­nú na ruč­né skrut­ko­va­nie a od­ob­rať kryt. Dis­ky sa upev­ňu­jú len po­mo­cou plas­to­vých líšt bez skrut­ko­va­nia. Vzhľa­dom na ich umies­tne­nie v po­lo­he na vý­šku ko­nek­to­rom do­le je ta­ký­to spô­sob uchy­te­nia pos­ta­ču­jú­ci. Dis­ky sa na­for­má­tu­jú v pro­ce­se ini­cia­li­zá­cie.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter