Coolpad Modena

Cool­pad do­dá­va na náš trh za­tiaľ iba dva mo­de­ly te­le­fó­nov. Re­cen­ziu men­šie­ho s náz­vom Por­to sme vám pri­nies­li v PCR č. 10/2015. Ten­to­raz sme ma­li mož­nosť vy­skú­šať väč­ší z mo­de­lov Mo­de­na.


Ten­to sym­pa­tic­ký te­le­fón, vy­ba­ve­ný 5,5" qHD dis­ple­jom IPS s roz­lí­še­ním 960 × 540 bo­dov, už na pr­vý poh­ľad za­uj­me er­go­no­mic­kým tva­rom, vďa­ka kto­ré­mu aj na­priek svo­jej veľ­kos­ti veľ­mi dob­re sad­ne do ru­ky. Pre­dá­va sa v troch fa­reb­ných vy­ho­to­ve­niach - bie­lom, čier­nom a zla­tom. Povrch prís­tro­ja je z ma­te­riá­lu prí­jem­né­ho na do­tyk a od­olá­va­jú­ce­ho za­chy­tá­va­niu od­tlač­kov pr­stov. Dis­plej vo vy­pnu­tom sta­ve vy­ze­rá, ako­by bol na ce­lú šír­ku prís­tro­ja, no po za­pnu­tí vi­dieť je­ho ok­ra­je. Vľa­vo sú tla­čid­lá na zme­nu hla­si­tos­ti, vpra­vo tla­čid­lo Stand-by. V spod­nej čas­ti pod dis­ple­jom sú sen­zo­ro­vé tla­čid­lá Ho­me, Späť a Task ma­na­ger. Ne­chý­ba ani 3,5 mm jack a mic­ro USB.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter