Linux a bezpečnosť

Pod­ľa prís­ľu­bu ve­nu­je­me ten­to člá­nok pro­jek­tu nftab­les (net­fil­ter.org/pro­jects/nftab­les), kto­ré­ho cie­ľom je nah­ra­diť dl­ho­roč­ne pou­ží­va­ný fra­mework ip­tab­les. Pro­jekt nftab­les a je­ho sú­čas­ti bo­li in­teg­ro­va­né do li­nuxové­ho jad­ra (vo ver­zii 3.13) na za­čiat­ku ro­ku 2014.

Zá­klad­ný nás­troj (tool), resp. prí­kaz (com­mand) pro­jek­tu je nft, kto­rý v tom­to prí­pa­de nah­rá­dza pô­vod­ný prí­kaz ip­tab­les a všet­ky je­ho od­vo­de­ni­ny. Uve­de­ním nás­tro­ja nft doš­lo k via­ce­rým vý­znam­ným zme­nám v spô­so­be kon­fi­gu­rá­cie pra­vi­diel li­nuxové­ho fi­rewal­lu. Na­šou am­bí­ciou je v krát­kos­ti opí­sať pro­jekt nftab­les a uviesť naj­zák­lad­nej­šie tva­ry prí­ka­zu nft.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter