Tvorba vlastných znakov na prácu s LCD displejom

V pre­doš­lej čas­ti sme vy­svet­li­li, akým spô­so­bom mô­že­me LCD dis­plej pri­po­jiť k Ar­dui­nu - a to buď po­mo­cou už ho­to­vé­ho shiel­du, ale­bo tí zruč­nej­ší pria­mo, nap­rík­lad cez pre­po­jo­va­cie po­le. Uká­za­li sme aj zá­klad­ný prog­ram na vý­pis textu na LCD.

ŠPE­CIÁLNE ZNA­KY

V pred­chá­dza­jú­com prík­la­de sme vy­pi­so­va­li na LCD dis­ple­ji tex­ty so znak­mi bez di­ak­ri­ti­ky (mäk­če­ňov a dĺžňov). A za do­má­cu úlo­hu sme ma­li vy­pí­sať text aj s di­ak­ri­ti­kou, te­da text: „Ako sa máš?" Čo sa sta­lo? Zna­ky á a š sa ne­zob­ra­zi­li správ­ne, ale ako aké­si ne­jas­né obdĺžni­ky. To pre­to, že LCD dis­plej (s ra­di­čom HD44780) vo svo­jej pa­mä­ti CGROM neob­sa­hu­je slo­ven­ské zna­ky s di­ak­ri­ti­kou. Aké je te­da rie­še­nie? Ra­dič HD44780 ob­sa­hu­je aj pa­mäť CGRAM, kde mož­no ulo­žiť až osem zna­kov de­fi­no­va­ných pou­ží­va­te­ľom. Niek­to na­miet­ne, že osem po­zí­cií na všet­ky slo­ven­ské zna­ky s mäk­če­ňom a dĺžňom je má­lo. Ako ten­to hen­di­kep obísť, to uve­die­me nes­kôr.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter