Internet vecí s Raspberry Pi 2

Vý­vo­jo­vá dos­ka Ras­pberry Pi 2 je ur­če­ná ako ria­dia­ca jed­not­ka pre rôz­ne hob­by konštruk­cie, pre pro­to­ty­py no­vých pro­duk­tov, na ria­de­nie rôz­nych expe­ri­men­tov a, sa­moz­rej­me, do škol­ských učeb­ní a la­bo­ra­tó­rií. Pre­to ok­rem ko­nek­to­rov na pri­po­je­nie kla­sic­kých pe­ri­fé­rií, ako je klá­ves­ni­ca, myš či mo­ni­tor, sa za­me­ria­me pre­dov­šet­kým na jej zber­ni­cu a špe­cia­li­zo­va­né ko­nek­to­ry. Čo Ras­pberry Pi 2 ne­má

Aby sme vám po­moh­li pri roz­ho­do­va­ní, či je tá­to dos­ka, na kto­rej mô­že bež­ať aj Win­dows 10 IoT co­re, pre va­še ama­tér­ske konštruk­cie vhod­ná, vy­me­nu­je­me struč­ne, čo na nej bu­de­te hľa­dať már­ne. Pre­dov­šet­kým sú to ana­ló­go­vé vstu­py a vý­stu­py, tak­že ak chce­te me­rať ana­ló­go­vé ve­li­či­ny, pot­re­bu­je­te roz­ši­ru­jú­cu dos­ku s AD pre­vod­ní­kom, prí­pad­ne si mô­že­te vhod­ný mo­del pos­ta­viť na uni­ver­zál­nej pre­po­jo­va­cej dos­ke či za­pá­ja­com po­li. Vhod­ný in­teg­ro­va­ný ob­vod MCP3008 sto­jí me­nej ako 5 eur a je v 16-no­žič­ko­vom puz­dre DIL, tak­že ho mô­že­te za­su­núť pria­mo do uni­ver­zál­nej pre­po­jo­va­cej dos­ky. Na dos­ke ne­náj­de­te ani ob­vo­dy na ho­di­ny reál­ne­ho ča­su (real-ti­me clock - RTC), ale ten­to údaj mož­no ľah­ko zís­ka­vať z inter­ne­tu, prí­pad­ne si kú­piť (na aliexpress.com za 5 USD) ale­bo pos­ta­viť vhod­ný mo­dul s ho­di­no­vým ob­vo­dom a ba­té­riou na zá­lož­né na­pá­ja­nie a pri­po­jiť ho cez zber­ni­cu I2C. Ras­pberry Pi 2 ne­má ani blue­tooth, ani ko­nek­ti­vi­tu Wi-Fi, no mô­že­te pou­žiť vhod­né mo­du­ly USB, sa­moz­rej­me, tie mu­sia byť ope­rač­ným sys­té­mom (Ras­pbian, Win­dows 10...) pod­po­ro­va­né ale­bo ich mu­sí­te v ap­li­ká­cii ob­slú­žiť na naj­niž­šej úrov­ni.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter