Freelancing, body shopping a bodyleasing

IT pro­jek­ty, pre­dov­šet­kým vý­voj ap­li­ká­cií, ma­jú z hľa­dis­ka ná­ro­kov na ka­pa­ci­ty špe­cia­lis­tov pre­men­li­vý cha­rak­ter a v ur­či­tých fá­zach čas­to tre­ba po­sil­niť ka­pa­ci­ty IT od­de­le­ní exter­ný­mi od­bor­ník­mi.

Rie­še­ním je IT out­sour­cing, ozna­čo­va­ný aj ďal­ší­mi syn­ony­ma­mi, ako freelan­cing, bo­dy shop­ping či bo­dy­lea­sing. Tá­to for­ma do­čas­né­ho po­sil­ne­nia ka­pa­cít tí­mov pra­cu­jú­cich na IT pro­jek­toch je za­uží­va­ný ce­los­ve­to­vý trend, pri­ná­ša­jú­ci pre fir­my a or­ga­ni­zá­cie ino­vá­cie, vy­so­kú mie­ru flexibi­li­ty a v ne­pos­led­nom ra­de zní­že­nie nák­la­dov. Pri­jí­ma­nie pra­cov­ní­kov do tr­va­lé­ho pra­cov­né­ho po­me­ru nie je ideál­ne rie­še­nie, pre­to­že po ukon­če­ní ka­pa­cit­ne ná­roč­ných fáz pro­jek­tov sa tí­to špe­cia­lis­ti sta­nú ne­pot­reb­ný­mi.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter