Keď APS klope na dvere: Splniteľné a reálne termíny pre zákazníkov

Spo­loč­ne s ras­tom slo­ven­skej eko­no­mi­ky na­be­rá na ob­rát­kach aj vý­rob­ný sek­tor. To­to od­vet­vie sa vý­raz­ne po­sil­ňu­je, je­ho sor­ti­ment ras­tie. Oba­vy z čer­ve­ných čí­sel tak lo­gic­ky vy­strie­da­li otáz­ky, ako ús­peš­ne pre­žiť dra­ma­tic­ký rast a zá­ro­veň si za­cho­vať spo­koj­nosť zá­kaz­ní­kov.

V dneš­nom kon­ku­ren­čnom pros­tre­dí zá­kaz­ní­ci oča­ká­va­jú viac ako ke­dy­koľ­vek pred­tým sto­per­cen­tné pl­ne­nie ter­mí­nov a čo naj­krat­šie do­da­cie le­ho­ty. Z na­šej dl­ho­roč­nej praxe vy­plý­va, že prá­ve dodr­ža­nie sľú­be­né­ho ter­mí­nu sa čas­to uka­zu­je ako naj­kri­tic­kej­ší bod ce­lé­ho plá­no­va­cie­ho pro­ce­su. Je to po­cho­pi­teľ­né. V oka­mi­hu, keď zá­kaz­ní­ko­vi potvr­dí­me ter­mín, kto­rý sa pri dos­tup­ných zdro­joch ka­pa­cit­ne ale­bo ma­te­riá­lo­vo ne­dá zvlád­nuť, spô­so­bu­je­me si vý­raz­né kom­pli­ká­cie hneď na za­čiat­ku ce­lé­ho pro­ce­su.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter