Rezervačný systém vozidiel Commander Car rental

Zdie­ľa­nie fi­rem­ných vo­zi­diel je kom­plexná prob­le­ma­ti­ka a vy­ža­du­je si po­mer­ne ve­ľa agen­dy. Spo­loč­nosť Com­man­der, kto­rá do­dá­va sys­tém na mo­ni­to­ro­va­nie pre­vádz­ky fi­rem­ných vo­zi­diel Com­man­der Con­trol Car, po­nú­ka pre fir­my vy­uží­va­jú­ce ten­to spô­sob pre­vádz­ky vo­zi­diel webo­vú aj mo­bil­nú ap­li­ká­ciu Car ren­tal na efek­tív­ne vy­uží­va­nie zdie­ľa­ných re­fe­rent­ských vo­zi­diel.

Mo­bil­ná ap­li­ká­cia je k dis­po­zí­cii v ap­li­kač­nom ob­cho­de pre An­droid a prip­ra­vu­je sa aj ver­zia pre iOS. Hlav­ná vý­ho­da re­zer­vač­né­ho sys­té­mu Car ren­tal je jed­no­du­chosť, nie­len čo sa tý­ka pou­ží­va­nia, ale jed­no­du­chá je aj úvod­ná kon­fi­gu­rá­cia a pris­pô­so­be­nie za­uží­va­ným fi­rem­ným pro­ce­som. Sys­tém ak­cep­tu­je všet­ky špe­ci­fi­ká or­ga­ni­zač­nej štruk­tú­ry fir­my vrá­ta­ne roz­de­le­nia na po­boč­ky či hie­rar­chic­kej štruk­tú­ry pri schva­ľo­va­ní, kto­ré mô­že byť jed­no- ale­bo via­cú­rov­ňo­vé.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter