Sociálne inžinierstvo – efektívny spôsob prelomenia bezpečnosti

Ne­dáv­no sa hac­ke­rom v USA po­da­ri­lo pre­nik­núť do vlád­ne­ho por­tá­lu. Zís­ka­li prís­tup ku kri­tic­kým nás­tro­jom za­obe­ra­jú­cim sa ky­ber­ne­tic­ký­mi hroz­ba­mi, kon­krét­ny­mi poz­nat­ka­mi o mo­ni­to­ro­va­ných gan­goch a ria­de­ním vý­ko­nu bez­peč­nos­tných zlo­žiek USA v reál­nom ča­se. Útok v tom­to roz­sa­hu mô­že mať fa­tál­ne nás­led­ky. Na pr­vot­ný prie­nik do súk­rom­né­ho e-mai­lu ria­di­te­ľa CIA sta­či­li útoč­ní­ko­vi in­for­má­cie zís­ka­né for­mou so­ciál­ne­ho in­ži­nier­stva.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter