Najlepší spolupracovník útočníkov? Používatelia

Me­tó­dy ky­ber­ne­tic­kých útoč­ní­kov sú čo­raz so­fis­ti­ko­va­nej­šie. Ich spo­luh­ráč­mi sú však nie­len bež­ní pou­ží­va­te­lia, ale aj IT špe­cia­lis­ti.

Uka­zu­je sa to­tiž nap­rík­lad to, že eš­te nie­koľ­ko me­sia­cov po od­ha­le­ní zra­ni­teľ­nos­ti Heartbleed má stá­le neak­tua­li­zo­va­né kniž­ni­ce až prib­liž­ne po­lo­vi­ca fi­riem. Ten­to trend na­ďa­lej tr­vá. Pou­ží­va­te­lia stá­le pod­ce­ňu­jú pot­re­bu ak­tua­li­zá­cií a tým dos­lo­va ne­chá­va­jú ot­vo­re­né dve­re do svo­jich po­čí­ta­čov a sie­tí.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter