Kybernetický svet sa zmenil

Dnes je mož­né po­mo­cou po­mer­ne ma­lých pros­tried­kov do­siah­nuť vý­sled­ky, na kto­ré bo­li pred­tým pot­reb­né ce­lé ar­má­dy - je ove­ľa jed­no­duch­šie pou­žiť špe­cia­li­zo­va­ných hac­ke­rov, kto­rí sú schop­ní ano­nym­ne a na di­aľ­ku spô­so­biť väč­šie ško­dy. Sú to or­ga­ni­zo­va­ní pro­fe­sio­ná­li.

Na roz­diel od svo­jich obe­tí ma­jú k dis­po­zí­cii ve­ľa ča­su a fi­nan­cií. Ich úto­ky sú vy­so­ko so­fis­ti­ko­va­né a cie­le­né. Pou­ží­va­jú ako od­ra­zo­vý mos­tík iné oso­by, fir­my a or­ga­ni­zá­cie, dos­ta­nú sa do ich po­čí­ta­čov a sie­tí a od­tiaľ ano­nym­ne ve­dú svo­je úto­ky.

 

Celý článok je dostupný len pre používateľov s digitálnym predplatným alebo cez systém Piano.

S digitálnym predplatným už od 19,99 €, môžete čítať platený obsah už od 1,70 eur mesačne. Získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe. Ak máte tablet alebo smartfón, môžete si stiahnuť špeciálnu aplikáciu pre Android, iOS a dostať sa aj k doplnkovému obsahu v podobe videoreportáží či galérií obrázkov.

Alebo vyskúšajte Piano na jeden mesiac za 0,01 € (následne za 3,90 €/mesačne) a získate neobmedzený prístup k uzamknutému obsahu na webe.

Ak máte digitálne predplatné PC REVUE Prihláste sa cez ITNEWS

Ak máte digitálne predplatné Piano
Prihláste sa cez Piano

 
Meno:
Heslo:

 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter